محصولات شرکت داروسازی ثنامد

محصولات شرکت داروسازی ثنامد

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
AMLOGIN 5MG Tablet-AMLODIPINE SANA MED [قرص آملوژین 5 میلی گرم-آملودیپین ثنامد] داروسازی ثنامد Amlodipine به زودی ...
AMLOGIN 10MG Tablet-AMLODIPINE SANA MED [قرص آملوژین 10 میلی گرم-آملودیپین ثنامد] داروسازی ثنامد Amlodipine به زودی ...
PREGABALIN SANA MED 75 MG Capsule [کپسول پرگابالین ثنامد 75 میلی گرم] داروسازی ثنامد Pregabalin به زودی ...
NODIAX 500 MG Tablet- METFORMIN SANA MED [قرص نودیاکس 500 میلی گرم-متفورمین ثنامد] داروسازی ثنامد Metformin به زودی ...
FEXOFENADINE SANA MED 60 MG Tablet [قرص فکسوفنادین ثنامد 60 میلی گرم] داروسازی ثنامد Fexofenadine به زودی ...
FEXOFENADINE SANA MED 120 MG Tablet [قرص فکسوفنادین ثنامد 120 میلی گرم] داروسازی ثنامد Fexofenadine به زودی ...
FEXOFENADINE SANA MED 180 MG Tablet [قرص فکسوفنادین ثنامد 180 میلی گرم] داروسازی ثنامد Fexofenadine به زودی ...
OMEPRAZOLE SANA MED 20 MG Cap [کپسول امپرازول ثنامد 20 میلی گرم] داروسازی ثنامد Omeprazole به زودی ...
GLADIFEN Capsule [کپسول گلادیفن] داروسازی ثنامد Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
ACICLOVIR SANA MED 400 MG Tablet [قرص آسیکلوویر ثنامد 400 میلی گرم] داروسازی ثنامد Aciclovir به زودی ...
LOSARTAN SANA MED 25 MG Tablet [قرص لوزارتان ثنامد 25 میلی گرم] داروسازی ثنامد Losartan به زودی ...
LOSARTAN SANA MED 50 MG Tablet [قرص لوزارتان ثنامد 50 میلی گرم] داروسازی ثنامد Losartan به زودی ...
AZITHROMYCIN SANA MED 250 MG Capsule [کپسول آزیترومایسین ثنامد 250 میلی گرم] داروسازی ثنامد Azithromycin به زودی ...
CIPROFLOXACIN SANA MED 250 MG Tablet [قرص سیپروفلوکساسین ثنامد 250 میلی گرم] داروسازی ثنامد Ciprofloxacin به زودی ...
CIPROFLOXACIN SANA MED 500 MG Tablet [قرص سیپروفلوکساسین ثنامد 500 میلی گرم] داروسازی ثنامد Ciprofloxacin به زودی ...
VALSARTAN SANA MED 160 MG Tablet [قرص والسارتان ثنامد 160 میلی گرم] داروسازی ثنامد Valsartan به زودی ...
VALSARTAN SANA MED 80 MG Tablet [قرص والسارتان ثنامد 80 میلی گرم] داروسازی ثنامد Valsartan به زودی ...
TAMOLIX 0.4 Capsule [کپسول تامولیکس 0.4 میلی گرم] داروسازی ثنامد Tamsulosin به زودی ...
RANITIDINE SANA MED 150 MG Tablet [قرص رانیتیدین ثنامد 150 میلی گرم] داروسازی ثنامد Ranitidine به زودی ...
LANSOPRAZOLE SANA MED 15 MG Capsule [کپسول لانسوپرازول ثنامد 15 میلی گرم] داروسازی ثنامد Lansoprazole به زودی ...
LANSOPRAZOLE SANA MED 30 MG Capsule [کپسول لانسوپرازول ثنامد 30 میلی گرم] داروسازی ثنامد Lansoprazole به زودی ...
SANAGREL 75 MG Tablet-CLOPIDOGREL SANA MED [قرص ساناگرل 75 میلی گرم-کلوپیدگرل ثنامد] داروسازی ثنامد Clopidogrel به زودی ...
BRUFAGEL 400 MG Softgel [سافت ژل بروفاژل 400 میلی گرم] داروسازی ثنامد Ibuprofen به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب