محصولات شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان

محصولات شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ACETAGROPHEN 500 MG Tablet [قرص استاگروفن 500 میلی گرم] دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان Acetaminophen به زودی ...
ACETAGROPHEN 325 MG Tablet [قرص استاگروفن 325 میلی گرم] دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان Acetaminophen به زودی ...
METFORMIN ZAGROS DAROU 500 MG Tablet [قرص متفورمین زاگرس دارو 500 میلی گرم] دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان Metformin به زودی ...
TRAMADOL ZAGROS DAROU 100 MG Tablet [قرص ترامادول زاگرس دارو 100 میلی گرم] دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان Tramadol به زودی ...
ZAGROCOLD Tablet [قرص زاگروکلد] دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان Adult cold به زودی ...
METHADONE ZAGROS DAROU 40 MG Tablet [قرص متادون زاگروس دارو 40 میلی گرم] دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان Methadone به زودی ...
METHADONE ZAGROS DAROU 20 MG Tablet [قرص متادون زاگروس دارو 20 میلی گرم] دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان Methadone به زودی ...
METHADONE ZAGROS DAROU 5 MG Tablet [قرص متادون زاگروس دارو 5 میلی گرم] دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان Methadone به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE ZAGROS DAROU 300/20 MG Tablet [قرص استامینوفن کدئین زاگرس دارو 320 میلی گرم] دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان Acetaminophen+Codeine به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب