محصولات شرکت داروسازی مرهم دارو

محصولات شرکت داروسازی مرهم دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
TRIFLUOPERAZINE MARHAMDAROU 5MG TAB [قرص تری فلوپرازین مرهم دارو 5 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Trifluoperazine به زودی ...
TRIFLUOPERAZINE MARHAMDAROU 2MG TAB [قرص تری فلوپرازین مرهم دارو 2 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Trifluoperazine به زودی ...
TRIFLUOPERAZINE MARHAMDAROU 1MG TAB [قرص تری فلوپرازین مرهم دارو 1 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Trifluoperazine به زودی ...
S D F® 50MG TAB [قرص اس دی اف 50 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Sildenafil به زودی ...
S D F® 100MG TAB [قرص اس دی اف 100 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Sildenafil به زودی ...
RIVASTIGMINE MHD 4.5MG CAP [کپسول ریواستیگمین ام اچ دی 4.5 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Rivastigmine به زودی ...
RIVASTIGMINE MHD 3MG CAP [کپسول ریواستیگمین ام اچ دی 3 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Rivastigmine به زودی ...
RIVASTIGMINE MHD 1.5MG CAP [کپسول ریواستیگمین ام اچ دی 1.5 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Rivastigmine به زودی ...
PHENOBARBITAL MD 60MG TAB [قرص فنوباربیتال ام دی 60 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Phenobarbital به زودی ...
PHENOBARBITAL MD 15MG TAB [قرص فنوباربیتال ام دی 15 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Phenobarbital به زودی ...
PHENOBARBITAL MD 100MG TAB [قرص فنوباربیتال ام دی 100 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Phenobarbital به زودی ...
CLONAZEPAM MARHAMDAROU 2MG TAB [قرص کلونازپام مرهم دارو 2 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Clonazepam به زودی ...
CLONAZEPAM MARHAMDAROU 1MG TAB [قرص کلونازپام مرهم دارو 1 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Clonazepam به زودی ...
IMIPRAMINE HCL MHD 25MG TAB [قرص ایمیپرامین ام اچ دی 25 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Imipramine به زودی ...
IMIPRAMINE HCL MHD 10MG TAB [قرص ایمی پرامین ام اچ دی 10 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Imipramine به زودی ...
HALOPERIDOL MARHAMDAROU 0.5MG TAB [قرص هالوپریدول مرهم دارو 0.5 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Haloperidol به زودی ...
GABAPENTIN MHD 400MG CAP [کپسول گاباپنتین ام اچ دی 400 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Gabapentin به زودی ...
GABAPENTIN MHD 300MG CAP [کپسول گاباپنتین ام اچ دی 300 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Gabapentin به زودی ...
TWOGESIC TAB [قرص توژزیک] داروسازی مرهم دارو Acetaminophen+Caffeine به زودی ...
EMDIFEN CAP [کپسول ام دی فن - امدیفن] داروسازی مرهم دارو Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
ZOLPIDEM MHD 5MG TAB [قرص زولپیدم ام اچ دی 5 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Zolpidem به زودی ...
ZOLPIDEM MHD 10MG TAB [قرص زولپیدم ام اچ دی 10 میلی گرم] داروسازی مرهم دارو Zolpidem به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب