محصولات شرکت داروسازی عماد درمان پارس

محصولات شرکت داروسازی عماد درمان پارس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
TRIAMCINOLONE N N-EMAD 15G OINT [پماد تریامسینولون ان ان-عماد 15گرم] داروسازی عماد درمان پارس Triamcinolone NN به زودی ...
TRIPLE SULFA-EMAD 78G VAG CREAM [کرم واژینال تریپل سولفا-عماد 78 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Triple Sulfa به زودی ...
THEOPHYLLINE G-EMAD 120ML SYRUP [شربت تئوفیلین جی-عماد 120 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Theophylline G به زودی ...
PSEUDOEPHEDRINE-EMAD 30MG/5ML 60ML SYRUP [شربت پزدوافدرین-عماد 60 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Pseudoephedrine به زودی ...
ACETAMINOPHEN-EMAD 120MG/5ML 120ML SUSP [سوسپانسیون استامینوفن-عماد 120 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Acetaminophen به زودی ...
BACTROMAD 2% 15G OINT [پماد باکتروماد 2% 15گرم] داروسازی عماد درمان پارس Mupirocin به زودی ...
ELOCOMAD 0.1% 30G OINT [پماد الوکوماد 0.1% 30 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Mometasone به زودی ...
ELOCOMAD 0.1% 30G CREAM [کرم الوکوماد 0.1% 30 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Mometasone به زودی ...
BETAMETHASONE-EMAD 0.1% 100G OINT [پماد بتامتازول-عماد 0.1% 100 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Betamethasone-Topical به زودی ...
BETAMETHASONE-EMAD 0.1% 15G CREAM [کرم بتامتازون-عماد 0.1% 15گرم] داروسازی عماد درمان پارس Betamethasone-Topical به زودی ...
CLOBETASOL-EMAD 0.05% 100G OINT [پماد کلوبتازول-عماد 0.05% 100 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Clobetasol به زودی ...
CLOBETASOL-EMAD 0.05% 15G CREAM [کرم کلوبتازول-عماد 0.05% 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Clobetasol به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 15G TOP CREAM [کرم موضعی کلوتریمازول-عماد 1% 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Clotrimazole به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM [کرم واژینال کلوتریمازول-عماد 1% 50 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Clotrimazole به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN P-EMAD 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان پی-عماد 60 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Dextromethorphan+Pseudoephedrine به زودی ...
IBUPROFEN-EMAD 100MG/5ML 120ML SUSP [سوسپانسیون ایبوپروفن-عماد 100میلی گرم/5میلی لیتر 120میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Ibuprofen به زودی ...
HYDROCORTISONE-EMAD 1% 15G CREAM [کرم هیدروکورتیزون-عماد 1% 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Hydrocortisone-topical به زودی ...
HEMODIALYSIS ACIDIC II-EMAD CONC 5L SOL [محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II-عماد 5 لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Dialysis Solutions به زودی ...
HEMODIALYSIS ACIDIC II-EMAD CONC 3.78L SOLUTION [محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II-عماد 3.78 لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Dialysis Solutions به زودی ...
GUAIFENESIN-EMAD 100MG/5ML 60ML SYRUP [شربت گایافنزین-عماد 100میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Guaifenesin به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND-EMAD SYRUP [شربت دیفن هیدرامین کامپاند-عماد] داروسازی عماد درمان پارس Diphenhydramine Compound به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE-EMAD 60ML ELIXIR [الگزیر دیفن هیدرامین-عماد 60 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Diphenhydramine به زودی ...
FLUOCINOLONE-EMAD 0.025% 15G CREAM [کرم فلوسینولون-عماد 0.025% 15گرم] داروسازی عماد درمان پارس Fluocinolone به زودی ...
TRIAMCINOLONE-EMAD 0.1% 15G CREAM [کرم تریامسینولون-عماد 0.1% 15گرم] داروسازی عماد درمان پارس Triamcinolone-Topical به زودی ...
TRIAMCINOLONE-EMAD 0.1% 15G OINT [پماد تریامسینولون-عماد 0.1% 15گرم] داروسازی عماد درمان پارس Triamcinolone-Topical به زودی ...
EXPECTORANT CODEINE-EMAD SYRUP [شربت اکسپکتورانت کدئین-عماد] داروسازی عماد درمان پارس Expectorant Codeine به زودی ...
EXPECTORANT-EMAD 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت-عماد 60 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Expectorant به زودی ...
CLOTRIMAZOLE/BETAMETHAZONE-EMAD 1/0.05 % CREAM [کرم کلوتریمازول/بتامتازون- عماد 1/0.05%] داروسازی عماد درمان پارس Clotrimazole+Betamethasone به زودی ...
SILVER SULFADIAZINE-EMAD® 1% 50G CREAM [کرم سیلور سولفادیازین-عماد 1% 50 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Silver Sulphadiazine-Topical به زودی ...
SILVER SULFADIAZINE-EMAD® 1% 500G CREAM [کرم سیلور سولفادیازین-عماد 1% 500 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Silver Sulphadiazine-Topical به زودی ...
LACTULOSE-EMAD® 10G/15ML 240ML SYRUP [شربت لاکتولوز عماد 10 گرم/15 میلی لیتر 240 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Lactulose به زودی ...
BETAMETHASONE-EMAD® 0.1% 15G OINT [پماد بتامتازون-عماد 0.1% 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Betamethasone-Topical به زودی ...
ANTIHEMORRHOID-EMAD® 15G RECTAL OINT [پماد رکتال آنتی هموروئید-عماد 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Antihemorrhoid به زودی ...
ANTIHEMORROID-EMAD® RECTAL SUPP [شیاف رکتال آنتی هموروئید-عماد] داروسازی عماد درمان پارس Antihemorrhoid به زودی ...
CALAMINE-EMAD® 8% 30G TOP CREAM [کرم موضعی کالامین-عماد 8% 30 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Calamine به زودی ...
DICYCLOMINE-EMAD® 10MG/5ML 60ML ELIXIR [الگزیر دی سیکلومین-عماد 10 میلی گرم/ 5میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Dicyclomine به زودی ...
BROMHEXINE-EMAD® 4MG/5ML 60ML ELIXIR [الگزیر برم هگزین-عماد 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Bromhexine به زودی ...
SALBUTAMOL-EMAD® 2MG/5ML 120ML SYRUP [شربت سالبوتامول-عماد 2 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Salbutamol به زودی ...
HYDROXYZINE-EMAD® 10MG/5ML SYRUP [شربت هیدروکسی زین-عماد 10میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Hydroxyzine به زودی ...
ACETAMINOPHEN-EMAD® 125MG SUPP [شیاف استامینوفن-عماد 125 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN-EMAD® 325MG SUPP [شیاف استامینوفن-عماد 325 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Acetaminophen به زودی ...
DICLOFENAC-EMAD® 100MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-عماد 100 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Diclofenac به زودی ...
DICLOFENAC-EMAD® 50MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-عماد 50 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Diclofenac به زودی ...
CLOBETASOL-EMAD® 0.05% 15G OINT [پماد کلوبتازول-عماد 0.05% 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Clobetasol به زودی ...
FLUOCINOLONE-EMAD® 0.025% 15G OINT [پماد فلوسینولون-عماد 0.025% 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Fluocinolone به زودی ...
HEMODIALYSIS I-EMAD® CONC 5L SOL [محلول غلیظ همودیالیز I-عماد 5 لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Dialysis Solutions به زودی ...
HEMODIALYSIS II-EMAD® CONC 5L SOL [محلول غلیظ همودیالیز II-عماد 5 لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Dialysis Solutions به زودی ...
HYDROCORTISONE-EMAD® 1% 15G OINT [پماد هیدروکورتیزون-عماد 1% 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Hydrocortisone-topical به زودی ...
INDOMETHACIN-EMAD® 100MG SUPP [شیاف ایندومتاسین-عماد 100 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Indomethacin به زودی ...
INDOMETHACIN-EMAD® 50MG SUPP [شیاف ایندومتاسین-عماد 50 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Indomethacin به زودی ...
LIDOCAINE H-EMAD® 15G RECTAL OINT [پماد رکتال لیدوکائین اچ-عماد 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Lidocaine-Local به زودی ...
MESALAZINE-EMAD® 500MG SUPP [شیاف مزالازین-عماد 500 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Mesalazine به زودی ...
METRONIDAZOLE-EMAD® 125MG/5ML 120ML SUSP [سوسپانسیون مترونیدازول-عماد 125میلی گرم/5 میلی لیتر 120میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Metronidazole به زودی ...
NAPROXEN-EMAD® 500MG SUPP [شیاف ناپروکسن-عماد 500 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Naproxen به زودی ...
NYSTATIN-EMAD® 100000U/ML 12ML FOR SUSP [سوسپانسیون نیستاتین-عماد 100000واحد/میلی لیتر 12 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Nystatin به زودی ...
PIROXICAM-EMAD® 20MG SUPP [شیاف پیروکسیکام-عماد 20 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Piroxicam به زودی ...
LIDOCAINE PRILOCAINE EMAD 30G TOPICAL CREAM [کرم موضعی لیدوکائین پریلوکائین عماد] داروسازی عماد درمان پارس Lidocaine+Prilocaine-Topical به زودی ...
RANITIDINE EMAD 75 MG/5 ML Syrup [شربت رانیتیدین عماد 75 میلی گرم/5 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Ranitidine به زودی ...
شرکت داروسازی عماد درمان پارس
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب