محصولات شرکت داروسازی مداوا

محصولات شرکت داروسازی مداوا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
TRAMOD 50MG CAP [کپسول ترامد 50 میلی گرم] داروسازی مداوا Tramadol به زودی ...
TRAMOD 100MG TAB [قرص ترامد 100 میلی گرم] داروسازی مداوا Tramadol به زودی ...
MODECTIN 200MG TABLET [قرص مدکتین 200 میلی گرم] داروسازی مداوا Tolmetin به زودی ...
MODALUSIN 0.4MG CAP [کپسول مدالوسین 0.4 میلی گرم] داروسازی مداوا Tamsulosin به زودی ...
MODASORBIT SACHET [ساشه مداسوربیت] داروسازی مداوا Sorbitol به زودی ...
IONEX 454G FOR SUSP [سوسپانسیون ایونکس 454 گرم] داروسازی مداوا Sodium Polystyrene Sulfonate به زودی ...
MODAGRA 50 TAB [قرص مداگرا 50] داروسازی مداوا Sildenafil به زودی ...
REHYDROMOD 20.5G SACHET [ساشه ری هیدرو مد 20.5 گرم] داروسازی مداوا Oral Rehydration Solutions به زودی ...
ACETAMINOPHEN MODAVA 325MG TAB [قرص استامینوفن مداوا 325 میلی گرم] داروسازی مداوا Acetaminophen به زودی ...
OSTOMOD 10MG TAB [قرص استئومد 10 میلی گرم] داروسازی مداوا Alendronate به زودی ...
OSTOMOD 70MG TAB [قرص استئومد 70 میلی گرم] داروسازی مداوا Alendronate به زودی ...
MODAVASC 5MG TAB [قرص مداوسک 5 میلی گرم] داروسازی مداوا Amlodipine به زودی ...
LIPIMOD 40MG TAB [قرص لیپیمد 40 میلی گرم] داروسازی مداوا Atorvastatin به زودی ...
LIPIMOD 20MG TAB [قرص لیپیمد 20 میلی گرم] داروسازی مداوا Atorvastatin به زودی ...
LIPIMOD 10MG TAB [قرص لیپیمد 10 میلی گرم] داروسازی مداوا Atorvastatin به زودی ...
MODAXEN 500MG TAB [قرص مداکسن 500 میلی گرم] داروسازی مداوا Naproxen به زودی ...
MODAXEN 250MG TAB [قرص مداکسن 250 میلی گرم] داروسازی مداوا Naproxen به زودی ...
MEBENDAZOLE MODAVA 100MG TAB [قرص مبندازول مداوا 100 میلی گرم] داروسازی مداوا Mebendazole به زودی ...
LOZAMOD 25MG TAB [قرص لوزامد 25 میلی گرم] داروسازی مداوا Losartan به زودی ...
LOZAMOD 50MG TAB [قرص لوزامد 50 میلی گرم] داروسازی مداوا Losartan به زودی ...
MODALYTE 8 Mg TAB [قرص مدالیت 8 میلی گرم] داروسازی مداوا Bromhexine به زودی ...
LOPOTIL 2MG TAB [قرص لوپوتیل 2 میلی گرم] داروسازی مداوا Loperamide به زودی ...
MODAPRIL 10MG TAB [قرص مداپریل 10 میلی گرم] داروسازی مداوا Lisinopril به زودی ...
MODAPRIL 20MG TAB [قرص مداپریل 20 میلی گرم] داروسازی مداوا Lisinopril به زودی ...
MODAPRIL 5MG TAB [قرص مداپریل 5 میلی گرم] داروسازی مداوا Lisinopril به زودی ...
CARVIMOD 6.25MG TAB [قرص کارویمود 6.25 میلی گرم] داروسازی مداوا Carvedilol به زودی ...
CARVIMOD 25MG TAB [قرص کارویمود 25 میلی گرم] داروسازی مداوا Carvedilol به زودی ...
MODEXIB 100MG CAP [کپسول مدوکسیب 100 میلی گرم] داروسازی مداوا Celecoxib به زودی ...
CHOLESTYRAMINE MODAVA 4G SACHET [ساشه کلسترامین مداوا 4 گرم] داروسازی مداوا Colestyramine به زودی ...
MODACINE 1MG TAB [قرص مداسین 1 میلی گرم] داروسازی مداوا Colchicine به زودی ...
KETOTIFEN MODAVA 1MG TAB [قرص کتوتیفن مداوا 1 میلی گرم] داروسازی مداوا Ketotifen به زودی ...
MODAFENAC 100MG SR CAP [کپسول آهسته رهش مدافناک 100 میلی گرم] داروسازی مداوا Diclofenac به زودی ...
MODAQUENIL 200MG TAB [قرص مداکوئینیل 200 میلی گرم] داروسازی مداوا Hydroxychloroquine به زودی ...
EXTRAFEN (300+10)MG TAB [قرص اکسترافن 310میلی گرم] داروسازی مداوا Acetaminophen+Codeine به زودی ...
شرکت داروسازی مداوا
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب