محصولات شرکت داروسازی مهر دارو

محصولات شرکت داروسازی مهر دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
TADALAFIL MEHRDAROU 20MG TAB [قرص تادالافیل مهر دارو 20 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Tadalafil به زودی ...
SOTALOL MEHRDAROU 80MG TAB [قرص سوتالول مهر دارو 80 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Sotalol به زودی ...
SOTALOL MEHRDAROU 40MG TAB [قرص سوتالول مهر دارو 40 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Sotalol به زودی ...
SIMVASTATIN MEHRDAROU 20MG TAB [قرص سیمواستاتین مهر دارو 20 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Simvastatin به زودی ...
REPAGLINIDE MEHRDAROU 2MG TAB [قرص ریپاگلینید مهر دارو 2 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Repaglinide به زودی ...
REPAGLINIDE MEHRDAROU 1MG TAB [قرص ریپاگلینید مهر دارو 1 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Repaglinide به زودی ...
PROPRANOLOL MD 40MG TAB [قرص پروپرانولول ام دی 40 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Propranolol به زودی ...
PROPRANOLOL MD 10MG TAB [قرص پروپرانولول ام دی 10 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Propranolol به زودی ...
PABA-K MEHRDARU 500MG TAB [قرص پابا-کا مهر دارو] داروسازی مهر دارو Para-aminobenzoic Acid به زودی ...
PANTOPRAZOLE MEHRDAROU 40MG TAB [قرص پنتوپرازول مهردارو 40 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Pantoprazole به زودی ...
PANTOPRAZOLE MEHRDAROU 20MG TAB [قرص پنتوپرازول مهردارو 20 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Pantoprazole به زودی ...
ACETAZOLAMIDE MEHRDAROU 250MG TAB [قرص استازولامید مهر دارو 250 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Acetazolamide به زودی ...
PSORETIN 10MG CAP [کپسول پسورتین 10 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Acitretin به زودی ...
PSORETIN 25MG CAP [کپسول سورتین 25 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Acitretin به زودی ...
ALUMINIUM MG MEHRDARU 200/200MG TAB [قرص آلومینیوم ام جی مهر دارو 200/200 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Aluminium MG به زودی ...
MD-AMLODIPINE 5MG TAB [قرص ام دی-آملودیپین 5 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Amlodipine به زودی ...
MD-ATORVASTATIN 40MG TAB [قرص ام دی-آتورواستاتین 40 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Atorvastatin به زودی ...
MD-ATORVASTATIN 20MG TAB [قرص ام دی-آتورواستاتین 20 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Atorvastatin به زودی ...
MD-ATORVASTATIN 10MG TAB [قرص ام دی-آتورواستاتین 10 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Atorvastatin به زودی ...
AZATHIOPRINE MEHRDARU 50MG TAB [قرص آزاتیوپرین مهردارو 50 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Azathioprine به زودی ...
NITROFURANTOIN MEHRDARU 100MG TAB [قرص نیتروفورانتوئین مهردارو 100 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Nitrofurantoin به زودی ...
NITRAZEPAM MEHRDAROU 5MG TAB [قرص نیترازپام مهردارو 5 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Nitrazepam به زودی ...
MD-MOCLOBEMIDE 150MG FC TAB [قرص خط دار ام دی-مکلوبماید (موکلوبمید) 150 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Moclobemide به زودی ...
STIMDATE 10MG TAB [قرص استیمدیت 10 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Methylphenidate به زودی ...
METHADEX 5MG TAB [قرص متادکس 5 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Methadone به زودی ...
METHADEX 20MG TAB [قرص متادکس 20 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Methadone به زودی ...
METHADEX 40MG TAB [قرص متادکس 40 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Methadone به زودی ...
MESALAZINE MEHRDAROU 500MG TAB [قرص مزالازین مهردارو 500 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Mesalazine به زودی ...
MESALAZINE MEHR DAROU 250MG TAB [قرص مزالازین مهردارو 250 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Mesalazine به زودی ...
MEBENDAZOLE MEHRDAROU 100MG TAB [قرص مبندازول مهردارو 100 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Mebendazole به زودی ...
BUPREXIN 8MG SL TAB [قرص زیر زبانی بوپرکسین 8 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Buprenorphine به زودی ...
BUPREXIN 2MG SL TAB [قرص زیر زبانی بوپرکسین 2 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Buprenorphine به زودی ...
BUPREXIN 0.4MG SL TAB [قرص زیر زبانی بوپرکسین 0.4 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Buprenorphine به زودی ...
BUPROPION MEHRDAROU 75MG TAB [قرص بوپروپیون مهردارو 75 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Bupropion به زودی ...
CALCIUM PANTOTHENATE MEHRDARU 100MG TAB [قرص کلسیم پانتوتنات مهردارو 100 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Calcium به زودی ...
CELECOXIB MEHRDAROU 100MG CAP [کپسول سلکوکسیب مهردارو 100 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Celecoxib به زودی ...
MD-CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB [قرص ام دی-کلردیازپوکساید 5 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Chlordiazepoxide به زودی ...
CHLORPHENIRAMINE MEHRDAROU 4MG TAB [قرص کلرفنیرامین مهردارو 4 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Chlorpheniramine Maleate به زودی ...
MD-CITALOPRAM 20MG TAB [قرص ام دی-سیتالوپرام 20 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Citalopram به زودی ...
ISOXSUPRINE MEHRDARU 10MG TABLET [قرص ایزوکسوپورین مهر دارو 10 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Isoxsuprine به زودی ...
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE MEHRDAROU 10MG TAB [قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید مهردارو 10 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Hyoscine به زودی ...
HALOPERIDOL MARHAMDAROU 5MG TAB [قرص هالوپیریدول مرهم دارو 5 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Haloperidol به زودی ...
NEUROPENTIN 100MG CAP [کپسول نوروپنتین 100 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Gabapentin به زودی ...
NEUROPENTIN 300MG CAP [کپسول نوروپنتین 300 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Gabapentin به زودی ...
NEUROPENTIN 400MG CAP [کپسول نوروپنتین 400 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Gabapentin به زودی ...
MD-FUROSEMIDE 40MG TAB [قرص ام دی-فورزماید 40 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Furosemide به زودی ...
FOLIC ACID MEHRDAROU 5MG TAB [قرص فولیک اسید مهردارو 5 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Folic Acid به زودی ...
FLUTAMIDE MEHRDAROU 250MG TAB [قرص فلوتامید مهردارو 250 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Flutamide به زودی ...
FINASTERIDE MEHRDAROU 1MG TAB [قرص فیناسترید مهردارو 1 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Finasteride به زودی ...
FINASTERIDE MEHRDAROU 5MG TAB [قرص فیناستراید مهردارو 5 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Finasteride به زودی ...
FOLIC ACID MEHRDAROU 1MG TAB [قرص فولیک اسید مهردارو 1 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Folic Acid به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE MD (300+10)MG TAB [استامینوفن کدئین ام دی 310 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Acetaminophen+Codeine به زودی ...
ALLOPURINOL MEHRDAROU 100MG TAB [قرص آلوپورینول مهردارو 100میلی گرم] داروسازی مهر دارو Allopurinol به زودی ...
ASA CODEINE MEHRDARU 500/10MG TAB [قرص آ اس آ کدئین مهردارو 500/10 میلی گرم] داروسازی مهر دارو ASA+Codeine به زودی ...
MD-TRAMADOL 50MG CAP [کپسول ام دی-ترامادول 50 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Tramadol به زودی ...
TOLTERODINE MEHRDAROU 2MG TAB [قرص تولتریدین مهر دارو 2 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Tolterodine به زودی ...
TOLTERODINE MEHRDAROU 1MG TAB [قرص تولتریدین مهر دارو 1 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Tolterodine به زودی ...
SULFASALAZINE MEHRDAROU 500MG TAB [قرص سولفاسالازین مهر دارو] داروسازی مهر دارو Sulfasalazine به زودی ...
SULFASALAZINE MEHRDAROU 500MG EC TAB [قرص پیوسته رهش سولفاسالازن مهر دارو] داروسازی مهر دارو Sulfasalazine به زودی ...
شرکت داروسازی مهر دارو
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب