محصولات شرکت داروسازی ویستا تجارت پارس

محصولات شرکت داروسازی ویستا تجارت پارس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ORLISTAT VISTA 60MG CAP [کپسول اورلیستات ویستا 60 میلی گرم] داروسازی ویستا تجارت پارس Orlistat به زودی ...
ORLISTAT VISTA 120MG CAP [کپسول اورلیستات ویستا 120 میلی گرم] داروسازی ویستا تجارت پارس Orlistat به زودی ...
NITROGLYCERIN VISTAPARS 6.4MG TAB [قرص نیتروگلسیرین ویستاپارس 6.4 میلی گرم] داروسازی ویستا تجارت پارس Nitroglycerin به زودی ...
NITROGLYCERIN VISTAPARS 2.6MG TAB [قرص نیتروگلسیرین ویستاپارس 2.6 میلی گرم] داروسازی ویستا تجارت پارس Nitroglycerin به زودی ...
CEFIXIME VISTAPARS 400MG CAP [کپسول سفکسیم ویستاپارس 400 میلی گرم] داروسازی ویستا تجارت پارس Cefixime به زودی ...
ZITHROSTA 200MG/5ML 30ML SUSP [سوسپانسیون زیتروستا 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر] داروسازی ویستا تجارت پارس Azithromycin به زودی ...
RILUZOLE VISTA 50MG TAB [قرص ریلوزول ویستا 50 میلی گرم] داروسازی ویستا تجارت پارس Riluzole به زودی ...
MOXIFLOXACIN VISTA 400MG TAB [قرص موکسی فلوکساسین ویستا 400 میلی گرم] داروسازی ویستا تجارت پارس Moxifloxacin به زودی ...
CEFIXIME VISTAPARS 200MG CAP [کپسول سفکسیم ویستاپارس 200 میلی گرم] داروسازی ویستا تجارت پارس Cefixime به زودی ...
Vitavision Fort Softgel [سافت ژل ویتاویژن فورت] داروسازی ویستا تجارت پارس Multivitamin preparation به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب