محصولات شرکت داروسازی کوشان فارمد

محصولات شرکت داروسازی کوشان فارمد

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
MELOXIFAR 7.5MG TAB [قرص ملوکسی فار 7.5 میلی دگرم] داروسازی کوشان فارمد Meloxicam به زودی ...
MELOXIFAR 15MG TAB [قرص ملوکسی فار 15 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Meloxicam به زودی ...
OSTIZOL 4MG VIAL [ویال اوستیزول 4 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Zoledronic Acid به زودی ...
URSOPHAR 300MG CAP [کپسول یورسوفار 300 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Ursodeoxycholic Acid به زودی ...
LOSAMIX-H 50/12.5MG TAB [قرص لوزامیکس-اچ 50/12.5 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Losartan+Hydrochlorothiazide به زودی ...
DROSPILL 3/0.03MG TAB [قرص دروسپیل 3/0.03 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Drospirenone+Ethinylestradiol به زودی ...
PANJECT 40MG FOR INJ [پودر قابل تزریق پانجکت 40 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Pantoprazole به زودی ...
Gly-once 500MG Extended Release [قرص پیوسته رهش گلای-وانس 500میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Metformin به زودی ...
Rosexcell 20MG TAB [قرص رزکسل 20 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Rosuvastatin به زودی ...
Rosexcell 10MG TAB [قرص رزکسل 10 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Rosuvastatin به زودی ...
RISEWEEK 35MG TAB [قرص ریزویک 35 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Risedronate به زودی ...
RISEWEEK® 5MG TAB [قرص ریزویک 5 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Risedronate به زودی ...
OVUGESTIN® 50MG/1ML AMP [آمپول اووژستین 50میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کوشان فارمد Progesterone به زودی ...
REMEFLUX 40MG VIAL [ویال رمفلاکس 40 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Pantoprazole به زودی ...
MYOCARMET-ONCE 47.5 ER Tablet [قرص پیوسته رهش مایوکارمت-وانس 47.5 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Metoprolol به زودی ...
LANSOPRAZOLE KOUSHAN PHARMED 30MG CAP [کپسول لانسوپرازول کوشان فارمد 30 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Lansoprazole به زودی ...
LANSOPRAZOLE KOUSHAN PHARMED 15MG CAP [کپسول لانسوپرازول کوشان فارمد 15 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Lansoprazole به زودی ...
BONAREGEN+D 70MG/140MCG Tablet [قرص بناریژن+دی 70میلی گرم+140میکروگرم] داروسازی کوشان فارمد Alendronic Acid+Colecalciferol به زودی ...
ESOFLUX 20 Tablet [قرص ازوفلکس 20 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Esomeprazole به زودی ...
ESOFLUX 40 Tablet [قرص ازوفلکس 40 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Esomeprazole به زودی ...
DABIGATRAN KOUSHAN PHARMED 110MG CAP [کپسول دابیگاتران کوشان فارمد 110 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Dabigatran به زودی ...
SYNOMIX 5/80 MG Tablet [قرص سینومیکس 5/80 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Amlodipine+Valsartan به زودی ...
VELFAXIN-XR® 150MG ER CAP [کپسول پیوسته رهش ولفاکسین 150 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Venlafaxine به زودی ...
VELFAXIN-XR® 75MG ER CAP [کپسول پیوسته رهش ولفاکسین 75 میلی گرم] داروسازی کوشان فارمد Venlafaxine به زودی ...
شرکت داروسازی کوشان فارمد
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب