محصولات شرکت DESITIN

محصولات شرکت DESITIN

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE Enema 10 mg [انما دیازپام دستین رکتال تیوب 10میلی گرم] DESITIN Diazepam به زودی ...
DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE Enema 5 mg [انما دیازپام دستین رکتال تیوب 5 میلی گرم] DESITIN Diazepam به زودی ...
PETNIDAN Capsule 250 mg [کپسول پتنیدان 250 میلی گرم] DESITIN Ethosuximide به زودی ...
LUMINAL Injection 200 mg/ml [آمپول لومینال 200میلی گرم/میلی لیتر] DESITIN Phenobarbital به زودی ...
LISKANTIN Tablet 250 mg [قرص لیسکانتین 250 میلی گرم] DESITIN Primidone به زودی ...
LISKANTIN SAFT Suspension 125mg/5ml ,250 ml [سوسپانسیون لیسکانتین 125 میلی گرم/5میلی لیتر 250 میلی لیتر] DESITIN Primidone به زودی ...
ORLEPT LA Tablet 500 mg,Extended Release [قرص آهسته رهش اورلپت ال آ 500 میلی گرم] DESITIN Sodium Valproate به زودی ...
ORFIRIL LONG Capsule 300 mg,Extended Release [کپسول آهسته رهش اورفیریل 300 میلی گرم] DESITIN Sodium Valproate به زودی ...
ORFIRIL Injection 100 mg/ml,10 ml [آمپول اورفیریل 100 میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر] DESITIN Sodium Valproate به زودی ...
ORFIRIL Injection 100 mg/ml,3 ml [آمپول اورفیریل 100 میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر] DESITIN Sodium Valproate به زودی ...
ORFIRIL SAFT Syrup 300 mg/5 ml [شربت اورفیریل سافت 300میلی گرم/5میلی لیتر] DESITIN Sodium Valproate به زودی ...
ORLEPT Tablet 200 mg,Entric Coated [قرص انتریک کوتد اورلپت 200 میلی گرم] DESITIN Sodium Valproate به زودی ...
ISICOM 100 Tablet 100/25 mg [قرص ایزیکام 100 میلی گرم] DESITIN Levodopa-C به زودی ...
ISICOM 250 Tablet 250/25 mg [قرص ایزیکام 250 میلی گرم] DESITIN Levodopa-C به زودی ...
OSPOLOT® 200MG TAB [قرص اسپولوت 200 میلی گرم] DESITIN Sultiame به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب