محصولات شرکت ELI LILLY

محصولات شرکت ELI LILLY

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ZYPREXA Tablet 10 mg [قرص زیپرکسا 10 میلی گرم] ELI LILLY Olanzapine به زودی ...
ZYPREXA Tablet 5 mg [قرص زیپرکسا 5 میلی گرم] ELI LILLY Olanzapine به زودی ...
CIALIS Tablet 20 mg [قرص سیالیس 20 میلی گرم] ELI LILLY Tadalafil به زودی ...
EVISTA Tablet 60 mg [قرص اویستا 60 میلی گرم] ELI LILLY Raloxifene به زودی ...
Cymbalta 30 mg Capsule [کپسول سیمبالتا 30 میلی گرم] ELI LILLY Duloxetine به زودی ...
Cymbalta 60 mg Capsule [کپسول سیمبالتا 60 میلی گرم] ELI LILLY Duloxetine به زودی ...
ALIMTA Injection,Powder 100 mg [پودر قابل تزریق آلیمتا 100 میلی گرم] ELI LILLY Pemetrexed Disodium به زودی ...
ALIMTA Injection,Powder 500 mg [پودر قابل تزریق آلیمتا 500 میلی گرم] ELI LILLY Pemetrexed Disodium به زودی ...
ABASAGLAR KWIKPEN 100IU/ML PEN [قلم آباساگلار کویی پن 100واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر] ELI LILLY Insulin به زودی ...
HUMALOG 100IU/ML VIAL [ویال هومالوگ 100 واحد/میلی لیتر] ELI LILLY Insulin به زودی ...
ZYPREXA 10MG VIAL [ویال زیپرکسا 10 میلی گرم] ELI LILLY Olanzapine به زودی ...
CYRAMYZA 100 MG/10ML Amp [آمپول سیرامزا 100 میلی گرم/10 میلی لیتر - راموسیرومب] ELI LILLY Ramucirumab به زودی ...
CYRAMZA 500MG/50ML VIAL [ویال سیرامزا 500 میلی گرم/50 میلی لیتر - راموسیرومب] ELI LILLY Ramucirumab به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب