محصولات شرکت داروسازی اکتوورکو

محصولات شرکت داروسازی اکتوورکو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ZOLIVER 5MG TAB [قرص زولیور 5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Zolpidem به زودی ...
ZOLIVER 10MG TAB [قرص زولیور 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Zolpidem به زودی ...
TAMSOVER 0.4MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش تامسوور 0.4 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Tamsulosin به زودی ...
ATOREXIN 40MG TAB [قرص آتورکسین 40 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Atorvastatin به زودی ...
ATOREXIN 20MG TAB [قرص آتورکسین 20 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Atorvastatin به زودی ...
ACTOFEN EXTRA 500/65MG TAB [قرص اکتوفن اکسترا 500/65 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Acetaminophen+Caffeine به زودی ...
ACTOCOLD TAB [قرص اکتوکلد] داروسازی اکتوورکو Adult cold به زودی ...
RANOVER 150MG TAB [قرص رانوور 150 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Ranitidine به زودی ...
METOVER 500MG TAB [قرص متوور 500 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Metformin به زودی ...
LOSAVER 50MG TAB [قرص لوزاور 50 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Losartan به زودی ...
LOSAVER 25MG TAB [قرص لوزاور 25 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Losartan به زودی ...
ROSUREXIN 5MG TAB [قرص رزورکسین 5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Rosuvastatin به زودی ...
ROSUREXIN 20MG TAB [قرص رزورکسین 20 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Rosuvastatin به زودی ...
ROSUREXIN 10MG TAB [قرص رزورکسین 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Rosuvastatin به زودی ...
ATOREXIN 10MG TAB [قرص آتورکسین 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Atorvastatin به زودی ...
GEMFACTO 300MG CAP [کپسول جم فکتو 300 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Gemfibrozil به زودی ...
ACTOPIN 200MG TAB [قرص اکتوپین 200 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Ibuprofen به زودی ...
XENOVER 120MG CAP [کپسول زنوور 120 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Orlistat به زودی ...
SUSTAC 6.4MG TAB [قرص سوستاک 6.4 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Nitroglycerin به زودی ...
SUSTAC 2.6MG TAB [قرص سوستاک 2.6 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Nitroglycerin به زودی ...
ACTOPIN 400MG TAB [قرص اکتوپین 400 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Ibuprofen به زودی ...
Valsacor 160 MG TAB [قرص والزاکور 160 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Valsartan به زودی ...
Valsacor 80 MG TAB [قرص والزاکور 80 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Valsartan به زودی ...
Nolpaza 40 MG EN TAB [قرص انتریک کوتد نولپازا 40 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Pantoprazole به زودی ...
Nolpaza 20 MG EN TAB [قرص انتریک کوتد نولپازا 20 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Pantoprazole به زودی ...
ALVENTA Modified release Capsule 75 mg [کپسول آهسته رهش آلوینتا 75 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Venlafaxine به زودی ...
TIZANOVER® 4MG TAB [قرص تیزانوور 4 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Tizanidine به زودی ...
Emozul 20 MG Cap [کپسول اموزل 20 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Esomeprazole به زودی ...
Emozul 40 MG Cap [کپسول اموزل 40 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Esomeprazole به زودی ...
ALPRAZOLAM ACTOVER 0.5MG TAB [قرص آلپرازولام اکتوور 0.5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Alprazolam به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE ACTOVER 310 MG TAB [قرص استامینوفن کدئین اکتوور 310 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Acetaminophen+Codeine به زودی ...
ACTOLOL 100 MG TAB [قرص اکتولول 100 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Atenolol به زودی ...
ACTOLOL 50 MG TAB [قرص اکتولول 50 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Atenolol به زودی ...
CARBAMAZEPINE ACTOVER 200MG TAB [قرص کاربامازپین اکتوور 200 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Carbamazepine به زودی ...
CARBAMAZEPINE SR ACTOVER 200MG TAB [قرص پیوسته رهش کاربامازپین اکتوور 200 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Carbamazepine به زودی ...
CARBAMAZEPINE SR ACTOVER 400MG TAB [قرص پیوسته رهش کاربامازپین 400 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Carbamazepine به زودی ...
ENALAPRIL ACTOVER 20MG TAB [قرص انالاپریل اکتوور 20 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Enalapril به زودی ...
ENALAPRIL ACTOVER 5MG TAB [قرص انالاپریل اکتوور 5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Enalapril به زودی ...
ENALAPRIL ACTOVER 10MG TAB [قرص انالاپریل اکتوور 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Enalapril به زودی ...
ENALAPRIL ACTOVER 2.5MG TAB [قرص انالاپریل اکتوور 2.5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Enalapril به زودی ...
VALSACOR 40MG TAB [قرص والزاکور 40 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Valsartan به زودی ...
VALPROATE SODIUM ACTOVER 500MG SR TAB [قرص پیوسته رهش والپروات سدیم اکتوور 500 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Sodium Valproate به زودی ...
VALPROATE SODIUM ACTOVER 200MG TAB [قرص والپروات سدیم اکتوور 200 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Sodium Valproate به زودی ...
TADOL® 100MG TAB [قرص تادول 100 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Tramadol به زودی ...
TADOL® 50MG CAP [کپسول تادول 50 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Tramadol به زودی ...
ROSUREXIN 40MG TAB [قرص رزورکسین 40 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Rosuvastatin به زودی ...
ACTORIF® SYRINGE 12000000 [iU]/1mL 0.5ML [سرنگ آماده تزریق اکتوریف 12000000 واحد/میلی لیتر 0.5میلی لیتر] داروسازی اکتوورکو Interferon Beta-1A به زودی ...
ACTOVEX POWDER, FOR SOLUTION 6000000 [iU] [پودر قابل تزریق اکتووکس 6000000 واحد] داروسازی اکتوورکو Interferon Beta-1A به زودی ...
ACTOFERON® 8M IU VIAL [ویال اکتوفرون® 8 میلیون واحد] داروسازی اکتوورکو Interferon Beta-1-B به زودی ...
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTOVER 50/12.5MG TAB [قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید اکتوور 12.5/50 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Losartan+Hydrochlorothiazide به زودی ...
GLUCOVANCE 500/2.5MG TAB [قرص گلوکوونس 500/2.5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Metformin+Glibenclamide به زودی ...
GLUCOVANCE 500/2.5MG TAB [قرص گلوکوونس 500/5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Metformin+Glibenclamide به زودی ...
LANSACTO 30MG CAP [کپسول لنزاکتو 30 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Lansoprazole به زودی ...
LANSACTO 15MG CAP [کپسول لنزاکتو 15 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Lansoprazole به زودی ...
CLOTOVER 10MG TAB [قرص کلاتوور 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Rivaroxaban به زودی ...
CLOTOVER 15MG TAB [قرص کلاتوور 15 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Rivaroxaban به زودی ...
CLOTOVER 20MG TAB [قرص کلاتوور 20 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Rivaroxaban به زودی ...
FASTOVER 30MG FC TAB [قرص روکشدار فستوور 30 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Fexofenadine به زودی ...
FASTOVER 60MG FC TAB [قرص روکشدار فستوور 60 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Fexofenadine به زودی ...
FASTOVER 120MG FC TAB [قرص روکشدار فستوور 120 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Fexofenadine به زودی ...
FASTOVER 180MG FC TAB [قرص روکشدار فستوور 180 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Fexofenadine به زودی ...
LOXEVER 20MG CAP [کپسول لوکسوور 20 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Duloxetine به زودی ...
LOXEVER 30MG CAP [کپسول لوکسوور 30 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Duloxetine به زودی ...
LOXEVER 60MG CAP [کپسول لوکسوور 60 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Duloxetine به زودی ...
ACTOPENTIN 400MG CAP [کپسول اکتوپنتین 400 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Gabapentin به زودی ...
ACTOPENTIN 300MG CAP [کپسول اکتوپنتین 300 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Gabapentin به زودی ...
ACTOPENTIN 100MG CAP [کپسول اکتوپنتین 100 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Gabapentin به زودی ...
ACTOLUKAST 10MG F.C TAB [قرص روکشدار اکتولوکاست 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Montelukast به زودی ...
ESCITOVER 10 MG TAB [قرص اس سیتاور 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Escitalopram به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب