محصولات شرکت داروسازی اکتوورکو

محصولات شرکت داروسازی اکتوورکو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ZOLIVER 5MG TAB [قرص زولیور 5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Zolpidem به زودی ...
ZOLIVER 10MG TAB [قرص زولیور 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Zolpidem به زودی ...
TAMSOVER 0.4MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش تامسوور 0.4 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Tamsulosin به زودی ...
ATOREXIN 40MG TAB [قرص آتورکسین (آتروکسین) 40 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Atorvastatin به زودی ...
ATOREXIN 20MG TAB [قرص آتورکسین (آتروکسین) 20 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Atorvastatin به زودی ...
ACTOFEN EXTRA 500/65MG TAB [قرص اکتوفن اکسترا 500/65 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Acetaminophen+Caffeine به زودی ...
ACTOCOLD TAB [قرص اکتوکلد] داروسازی اکتوورکو Adult cold به زودی ...
RANOVER 150MG TAB [قرص رانوور 150 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Ranitidine به زودی ...
METOVER 500MG TAB [قرص متوور 500 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Metformin به زودی ...
LOSAVER 50MG TAB [قرص لوزاور 50 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Losartan به زودی ...
LOSAVER 25MG TAB [قرص لوزاور 25 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Losartan به زودی ...
ROSUREXIN 5MG TAB [قرص رزورکسین 5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Rosuvastatin به زودی ...
ROSUREXIN 20MG TAB [قرص رزورکسین 20 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Rosuvastatin به زودی ...
ROSUREXIN 10MG TAB [قرص رزورکسین 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Rosuvastatin به زودی ...
ATOREXIN 10MG TAB [قرص آتورکسین (آتروکسین) 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Atorvastatin به زودی ...
GEMFACTO 300MG CAP [کپسول جم فکتو 300 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Gemfibrozil به زودی ...
ACTOPIN 200MG TAB [قرص اکتوپین 200 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Ibuprofen به زودی ...
XENOVER 120MG CAP [کپسول زنوور 120 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Orlistat به زودی ...
SUSTAC 6.4MG TAB [قرص سوستاک 6.4 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Nitroglycerin به زودی ...
SUSTAC 2.6MG TAB [قرص سوستاک 2.6 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Nitroglycerin به زودی ...
ACTOPIN 400MG TAB [قرص اکتوپین 400 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Ibuprofen به زودی ...
Valsacor 160 MG TAB [قرص والزاکور 160 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Valsartan به زودی ...
Valsacor 80 MG TAB [قرص والزاکور 80 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Valsartan به زودی ...
Nolpaza 40 MG EN TAB [قرص انتریک کوتد نولپازا 40 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Pantoprazole به زودی ...
Nolpaza 20 MG EN TAB [قرص انتریک کوتد نولپازا 20 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Pantoprazole به زودی ...
ALVENTA Modified release Capsule 75 mg [کپسول آلوینتا 75 میلی گرم - آلونتا] داروسازی اکتوورکو Venlafaxine به زودی ...
TIZANOVER® 4MG TAB [قرص تیزانوور 4 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Tizanidine به زودی ...
Emozul 20 MG Cap [کپسول اموزل 20 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Esomeprazole به زودی ...
Emozul 40 MG Cap [کپسول اموزل 40 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Esomeprazole به زودی ...
ALPRAZOLAM ACTOVER 0.5MG TAB [قرص آلپرازولام اکتوور 0.5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Alprazolam به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE ACTOVER 310 MG TAB [قرص استامینوفن کدئین اکتوور 310 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Acetaminophen+Codeine به زودی ...
ACTOLOL 100 MG TAB [قرص اکتولول 100 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Atenolol به زودی ...
ACTOLOL 50 MG TAB [قرص اکتولول 50 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Atenolol به زودی ...
CARBAMAZEPINE ACTOVER 200MG TAB [قرص کاربامازپین اکتوور 200 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Carbamazepine به زودی ...
CARBAMAZEPINE SR ACTOVER 200MG TAB [قرص پیوسته رهش کاربامازپین اکتوور 200 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Carbamazepine به زودی ...
CARBAMAZEPINE SR ACTOVER 400MG TAB [قرص پیوسته رهش کاربامازپین 400 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Carbamazepine به زودی ...
ENALAPRIL ACTOVER 20MG TAB [قرص انالاپریل اکتوور 20 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Enalapril به زودی ...
ENALAPRIL ACTOVER 5MG TAB [قرص انالاپریل اکتوور 5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Enalapril به زودی ...
ENALAPRIL ACTOVER 10MG TAB [قرص انالاپریل اکتوور 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Enalapril به زودی ...
ENALAPRIL ACTOVER 2.5MG TAB [قرص انالاپریل اکتوور 2.5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Enalapril به زودی ...
VALSACOR 40MG TAB [قرص والزاکور 40 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Valsartan به زودی ...
VALPROATE SODIUM ACTOVER 500MG SR TAB [قرص پیوسته رهش والپروات سدیم اکتوور 500 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Sodium Valproate به زودی ...
VALPROATE SODIUM ACTOVER 200MG TAB [قرص والپروات سدیم اکتوور 200 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Sodium Valproate به زودی ...
TADOL® 100MG TAB [قرص تادول 100 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Tramadol به زودی ...
TADOL® 50MG CAP [کپسول تادول 50 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Tramadol به زودی ...
ROSUREXIN 40MG TAB [قرص رزورکسین 40 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Rosuvastatin به زودی ...
ACTORIF® SYRINGE 12000000 [iU]/1mL 0.5ML [سرنگ آماده تزریق اکتوریف 12000000 واحد/میلی لیتر 0.5میلی لیتر] داروسازی اکتوورکو Interferon Beta-1A به زودی ...
ACTOVEX POWDER, FOR SOLUTION 6000000 [iU] [پودر قابل تزریق اکتووکس 6000000 واحد] داروسازی اکتوورکو Interferon Beta-1A به زودی ...
ACTOFERON® 8M IU VIAL [ویال اکتوفرون® 8 میلیون واحد] داروسازی اکتوورکو Interferon Beta-1-B به زودی ...
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTOVER 50/12.5MG TAB [قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید اکتوور 12.5/50 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Losartan+Hydrochlorothiazide به زودی ...
GLUCOVANCE 500/2.5MG TAB [قرص گلوکوونس 500/2.5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Metformin+Glibenclamide به زودی ...
GLUCOVANCE 500/2.5MG TAB [قرص گلوکوونس 500/5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Metformin+Glibenclamide به زودی ...
LANSACTO 30MG CAP [کپسول لنزاکتو 30 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Lansoprazole به زودی ...
LANSACTO 15MG CAP [کپسول لنزاکتو 15 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Lansoprazole به زودی ...
CLOTOVER 10MG TAB [قرص کلاتوور 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Rivaroxaban به زودی ...
CLOTOVER 15MG TAB [قرص کلاتوور 15 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Rivaroxaban به زودی ...
CLOTOVER 20MG TAB [قرص کلاتوور 20 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Rivaroxaban به زودی ...
FASTOVER 30MG FC TAB [قرص روکشدار فستوور 30 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Fexofenadine به زودی ...
FASTOVER 60MG FC TAB [قرص روکشدار فستوور 60 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Fexofenadine به زودی ...
FASTOVER 120MG FC TAB [قرص روکشدار فستوور 120 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Fexofenadine به زودی ...
FASTOVER 180MG FC TAB [قرص روکشدار فستوور 180 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Fexofenadine به زودی ...
LOXEVER 20MG CAP [کپسول لوکسوور 20 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Duloxetine به زودی ...
LOXEVER 30MG CAP [کپسول لوکسوور 30 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Duloxetine به زودی ...
LOXEVER 60MG CAP [کپسول لوکسوور 60 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Duloxetine به زودی ...
ACTOPENTIN 400MG CAP [کپسول اکتوپنتین 400 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Gabapentin به زودی ...
ACTOPENTIN 300MG CAP [کپسول اکتوپنتین 300 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Gabapentin به زودی ...
ACTOPENTIN 100MG CAP [کپسول اکتوپنتین 100 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Gabapentin به زودی ...
ACTOLUKAST 10MG F.C TAB [قرص روکشدار اکتولوکاست 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Montelukast به زودی ...
ESCITOVER 10 MG TAB [قرص اس سیتاور 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Escitalopram به زودی ...
METAZERO 47.5MG ER Tablet [قرص پیوسته رهش متازیرو 47.5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Metoprolol به زودی ...
METAZERO 95MG ER Tablet [قرص پیوسته رهش متازیرو 95 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Metoprolol به زودی ...
LYRIVER 50MG Capsule [کپسول لایریور 50 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Pregabalin به زودی ...
LYRIVER 75MG Capsule [کپسول لایریور 75 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Pregabalin به زودی ...
LYRIVER 150MG Capsule [کپسول لایریور 150 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Pregabalin به زودی ...
LYRIVER 100MG Capsule [کپسول لایریور 100 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Pregabalin به زودی ...
ACTOSERC 16MG Tablet [قرص اکتوسرک 16 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Betahistine به زودی ...
ACTOSERC 8MG Tablet [قرص اکتوسرک 8 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Betahistine به زودی ...
ACTOLUKAST 5MG Chewable TAB [قرص جویدنی اکتولوکاست 5 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Montelukast به زودی ...
MOTILOVER 10 MG Tablet [قرص موتیلوور 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Domperidone به زودی ...
MESALOVER 500MG Tablet [قرص مزالوور 500 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Mesalazine به زودی ...
GLUCOPHAGE XR 500MG Tablet [قرص گلوکوفاژ آیکس آر 500 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Metformin به زودی ...
GLUCOPHAGE XR 750 MG Tablet [قرص گلوکوفاژ ایکس آر 750 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Metformin به زودی ...
GLUCOPHAGE XR 1000 MG Tablet [قرص گلوکوفاژ ایکس آر 1000 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Metformin به زودی ...
LYRIVER 225MG Capsule [کپسول لایریور 225 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Pregabalin به زودی ...
MEBACTO 200MG Capsule [کپسول مب اکتو 200 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Mebeverine به زودی ...
MEBACTO 135 MG Tablet [قرص مب اکتو 135 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Mebeverine به زودی ...
DOXORUBICIN ACTE 10MG POWDER, FOR INJECTION [پودر قابل تزریق دوکسوروبیسین اکت 10 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Doxorubicin به زودی ...
DOXORUBICIN ACTE 50 MG POWDER, FOR INJECTION [پودر قابل تزریق دوکسوروبیسین اکت 50 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Doxorubicin به زودی ...
NILOTINIB ACTE 200 Capsule [کپسول نیلوتینیب اکت 200 میلی گرم] داروسازی اکتوورکو Sunitinib به زودی ...
شرکت داروسازی اکتوورکو

اکتووِر، شرکتی یکپارچه، با بیش از 100 محصول دارویی و بیش از هزار نفر کارمند است که در حوزه های واردات، بازاریابی، تولید و توزیع مشغول به فعالیتند. دارا بودن کارکنانی شایسته و سرمایه گذاری در تولید محصولاتی با کیفیت بالا، موجب شده اکتووِر به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد برای تولید محصولات تحت لیسانس، در ایران مطرح شود.

تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب