محصولات شرکت KRKA

محصولات شرکت KRKA

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
CORYOL Tablet 12.5 mg [قرص کوریول 12.5 میلی گرم] KRKA Carvedilol به زودی ...
CORYOL Tablet 6.25 mg [قرص کوریول 6.25 میلی گرم] KRKA Carvedilol به زودی ...
LETIZEN Tablet 10 mg [قرص لتیزن 10 میلی گرم] KRKA Cetirizine به زودی ...
CIPRINOL Injection 200 mg/100ml [ویال سیپرینول 200میلی گرم/100میلی لیتر] KRKA Ciprofloxacin به زودی ...
FROMILID Tablet 500 mg [قرص فرومیلید 500میلی گرم] KRKA Clarithromycin به زودی ...
FROMILID Tablet 250 mg [قرص فرومیلید 250 میلی گرم] KRKA Clarithromycin به زودی ...
YASNAL Tablet 10 mg [قرص یاسنال 10 میلی گرم] KRKA Donepezil به زودی ...
YASNAL Tablet 5 mg [قرص یاسنال 5 میلی گرم] KRKA Donepezil به زودی ...
QUENTIAX Tablet 200 mg [قرص کوئنتیاکس 200 میلی گرم] KRKA Quetiapine به زودی ...
QUENTIAX Tablet 100 mg [قرص کوئنتیاکس 100 میلی گرم] KRKA Quetiapine به زودی ...
ASENTRA Tablet 100 mg [قرص آسنترا 100 میلی گرم] KRKA Sertraline به زودی ...
ASENTRA Tablet 50 mg [قرص آسنترا 50 میلی گرم] KRKA Sertraline به زودی ...
ULTOP 20 CAPSULE [کپسول اولتاپ 20 میلی گرم] KRKA Omeprazole به زودی ...
ALVENTA Modified release Capsule 37.5 mg [کپسول آلونتا 37.5 میلی گرم - آلوینتا] KRKA Venlafaxine به زودی ...
ZYLLT 75 mg Coated Tablet [قرص روکشدار زیلت 75میلی گرم] KRKA Clopidogrel به زودی ...
VIZARSIN Tablet 50 mg [قرص ویزارسین 50 میلی گرم] KRKA Sildenafil به زودی ...
VIZARSIN Tablet 100 mg [قرص ویزارسین 100 میلی گرم] KRKA Sildenafil به زودی ...
AMLOBER Tablet 5 mg [قرص آملوبر 5 میلی گرم] KRKA Amlodipine به زودی ...
QUENTIAX Tablet 25 mg [قرص کوئنتیاکس 25 میلی گرم] KRKA Quetiapine به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب