محصولات شرکت APOTEX

محصولات شرکت APOTEX

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
APO–ALPRAZ Tablet 0.5 mg [قرص آپو-آلپراز 0.5 میلی گرم] APOTEX Alprazolam به زودی ...
APO-BECLOMETHASON Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal,200 doses [اسپری بینی آپو-بکلومتازون 50میکروگرم/دوز 200دوز] APOTEX Beclometasone به زودی ...
APO-BRIMONIDINE Drop,Ophthalmic 0.2%,5 ml [قطره چشمی آپو بریمونیدین 0.2% 5میلی لیتر] APOTEX Brimonidine به زودی ...
APO-CALCITONIN Spray 200 IU/dose,Nasal [اسپری بینی آپو-کلسی تونین 200واحد/دوز] APOTEX Calcitonin به زودی ...
APO-CARVEDILOL Tablet 12.5 mg [قرص آپو-کارودیلول 12.5 میلی گرم] APOTEX Carvedilol به زودی ...
APO-CARVEDILOL Tablet 25 mg [قرص آپو-کارودیلول 25 میلی گرم] APOTEX Carvedilol به زودی ...
APO-CETIRIZINE Tablet 10 mg [قرص آپو-سیتریزین 10 میلی گرم] APOTEX Cetirizine به زودی ...
APO-CLINDAMYCIN Capsule 150 mg [کپسول آپو-کلیندامایسین 150 میلی گرم] APOTEX Clindamycin به زودی ...
APO-CLOPIDOGREL Tablet 75 mg [قرص آپو-کلوپیدگرل 75 میلی گرم] APOTEX Clopidogrel به زودی ...
APO-DOXEPIN Capsule 10 mg [کپسول آپو-دوکسپین 10 میلی گرم] APOTEX Doxepin به زودی ...
APO-DOXEPIN Capsule 25 mg [کپسول آپو-داکسپین 25 میلی گرم] APOTEX Doxepin به زودی ...
APO-ALENDRONATE Tablet 70 mg [قرص آپو-آلندرونیت 70میلی گرم] APOTEX Alendronate به زودی ...
APO-BICALUTAMIDE Tablet 50 mg [قرص آپو-بیکالوتامید 50میلی گرم] APOTEX Bicalutamide به زودی ...
APO-FLUTICASONE Inhaler 50 mcg/dose,Nasal [اسپری بینی آپو-فلوتیکازون 50میکروگرم/دوز] APOTEX Fluticasone به زودی ...
APO-FLUTAMIDE Tablet 250 mg [قرص آپو-فلوتامید 250میلی گرم] APOTEX Flutamide به زودی ...
APO-WARFARIN Tablet 5 mg [قرص آپو وارفارین 5 میلی گرم] APOTEX Warfarin به زودی ...
APO-TIZANIDINE Tablet 4 mg [قرص آپو-تیزانیدین 4 میلی گرم] APOTEX Tizanidine به زودی ...
APO-TERBINAFINE Tablet 250 mg [قرص آپو-تربینافین 250 میلی گرم] APOTEX Terbinafine به زودی ...
APO-TERAZOSIN Tablet 2 mg [قرص آپو-ترازوسین 2 میلی گرم] APOTEX Terazosin به زودی ...
APO-TERAZOSIN Tablet 5 mg [قرص آپو-ترازوسین 5 میلی گرم] APOTEX Terazosin به زودی ...
APO-SOTALOL Tablet 80 mg [قرص آپو-سوتالول 80 میلی گرم] APOTEX Sotalol به زودی ...
APO-PENTOXYFYLLIN Tablet 400 mg,Slow Release [قرص آهسته رهش آپو-پنتوکسی فیلین 400 میلی گرم] APOTEX Pentoxifylline به زودی ...
APO-NITRAZEPAM Tablet 5 mg [قرص آپو-نیترازپام 5 میلی گرم] APOTEX Nitrazepam به زودی ...
APO-METFORMIN Tablet 500 mg [قرص آپو-متفورمین 500میلی گرم] APOTEX Metformin به زودی ...
APO–LOPERAMIDE Tablet 2 mg [قرص آپو-لوپرامید 2 میلی گرم] APOTEX Loperamide به زودی ...
APO-GABAPENTIN Capsule 300 mg [کپسول آپو گاباپنتین 300 میلی گرم] APOTEX Gabapentin به زودی ...
APO-GABAPENTIN Capsule 100 mg [کپسول آپو گاباپنتین 100 میلی گرم] APOTEX Gabapentin به زودی ...
APO-GLYBURIDE Tablet 5 mg [قرص آپو-گیبوراید 5 میلی گرم -آپو گلیبوراید] APOTEX Glibenclamide به زودی ...
APO-HYDROXYUREA Capsule 500 mg [کپسول آپو-هیدروکسی اوره 500 میلی گرم] APOTEX Hydroxyurea به زودی ...
APO CILOSTAZOL 50MG Tablet [قرص آپو سیلاستازول 50 میلی گرم] APOTEX Cilostazol به زودی ...
CILOSTAZOL ADAMED 50 MG Tablet [قرص سیلاستازول آدمد 50 میلی گرم] APOTEX Cilostazol به زودی ...
APO CILOSTAZOL 100MG Tablet [قرص آپو سیلاستازول 100 میلی گرم] APOTEX Cilostazol به زودی ...
APO K 600 MG Tablet [قرص آپو کا 600 میلی گرم] APOTEX Potassium chloride به زودی ...
APO MIDODRINE 5 MG Tablet [قرص آپو میدودرین 5 میلی گرم] APOTEX Midodrine به زودی ...
APO MIDODRINE 2.5 MG Tablet [قرص آپو میدودرین 2.5 میلی گرم] APOTEX Midodrine به زودی ...
APO-WARFARIN 1 MG Tablet [قرص آپو وارفارین 1 میلی گرم] APOTEX Warfarin به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب