محصولات شرکت داروسازی درسا دارو

محصولات شرکت داروسازی درسا دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ZOLPIDEM DORSADAROU 5MG TAB [قرص زولپیدم 5 میلی گرم درسادارو] داروسازی درسا دارو Zolpidem به زودی ...
ZOLPIDEM DORSADAROU 10MG TAB [قرص زولپیدم 10 میلی گرم درسا دارو] داروسازی درسا دارو Zolpidem به زودی ...
DIADOR 15MG TAB [قرص دیادر 15 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Pioglitazone به زودی ...
AZITHRODOR 250MG CAP [کپسول آزیترودر 250 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Azithromycin به زودی ...
DOROCONTIN 6.4MG TAB EXTENDED RELEASE [قرص آهسته رهش دوروکانتین 6.4 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Nitroglycerin به زودی ...
DOROCONTIN 2.6MG TAB BLISTER [قرص دوروکانتین بلیستر 2.6 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Nitroglycerin به زودی ...
ASMONT 5MG CHEWABLE TAB [قرص جویدنی آسمونت 5 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Montelukast به زودی ...
CLARITHROMYCIN DORSASAROU 500MG TAB [قرص کلاریترومایسین درسادارو 500 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Clarithromycin به زودی ...
CLARITHROMYCIN DORSADAROU 250MG TAB [قرص کلاریترومایسین درسادارو 250 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Clarithromycin به زودی ...
AZITHRODOR 100MG/5ML SUSP [سوسپانسون آزیترودر 100 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی درسا دارو Azithromycin به زودی ...
AZITHRODOR 200MG/5ML 15ML SUSP [سوسپانسیون آزیترودر 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 15 میلی لیتر] داروسازی درسا دارو Azithromycin به زودی ...
CLARITHROMYCIN DORSA 250MG/5ML-100 ML SUSP [سوسپانسیون کلاریترومایسین درسا 250میلی گرم/5 میلی لیتر 100میلی لیتر] داروسازی درسا دارو Clarithromycin به زودی ...
GLUCODOR 500MG TAB [قرص گلوکودر 500 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Metformin به زودی ...
LANSOPRAZOLE DORSA 15 MG CAP [کپسول لانسوپرازول درسا 15 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Lansoprazole به زودی ...
LANSOPRAZOLE DORSA 30 MG CAP [کپسول لانسوپرازول درسا 30 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Lansoprazole به زودی ...
LOSARTAN DORSA 25 MG TAB [قرص لوزارتان درسا 25 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Losartan به زودی ...
LOSARTAN DORSA 50 MG TAB [قرص لوزارتان درسا 50 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Losartan به زودی ...
LIPI-CUT 20 MG TAB [قرص لیپیکات 20 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Atorvastatin به زودی ...
LIPI-CUT 40 MG TAB [قرص لیپیکات 40 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Atorvastatin به زودی ...
VIGRODIT 100MG TAB [قرص ویگرودیت 100 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Sildenafil به زودی ...
VIGRODIT 50 MG TAB [قرص ویگرودیت 50 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Sildenafil به زودی ...
ERYTHROMYCIN DORSA 200MG/5ML-100ML Susp [سوسپانسیون اریترومایسین درسا 200 میلی گرم در 5 میلی لیتر-100 میلی لیتر] داروسازی درسا دارو Erythromycin به زودی ...
ESOMEPRAZOLE DORSA 20MG CAP [کپسول اس امپرازول درسا 20 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Esomeprazole به زودی ...
ESOMEPRAZOLE DORSA 40MG CAP [کپسول اس امپرازول درسا 40 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Esomeprazole به زودی ...
OMEPRAZOLE DORSA 20 MG CAP [کپسول امپرازول درسا 20 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Omeprazole به زودی ...
AZITHRODOR 500MG CAP [کپسول آزیترودر 500 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Azithromycin به زودی ...
ASMONT 10 MG TAB [قرص آسمونت 10 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Montelukast به زودی ...
PANTOPRAZOLE DORSA 20 MG CAP [کپسول پنتوپرازول درسا 20 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Pantoprazole به زودی ...
PANTOPRAZOLE DORSA 40 MG CAP [کپسول پنتوپرازول درسا 40 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Pantoprazole به زودی ...
DOROFEN CAP [کپسول دروفن] داروسازی درسا دارو Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
DOROXIB 200 MG CAP [کپسول دروکسیب 200 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Celecoxib به زودی ...
DIADOR 30MG TAB [قرص دیادر 30 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Pioglitazone به زودی ...
RHINIZINE 10 MG TAB [قرص رینیزین 10 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Cetirizine به زودی ...
ZOLPRA 10 MG TAB [قرص زولپرا 10 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Zolpidem به زودی ...
ZOLPRA 5 MG TAB [قرص زولپرا 5 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Zolpidem به زودی ...
CLARITHROMYCIN DORSA 125MG/5ML-100 ML SUSP [سوسپانسیون کلاریترومایسین درسا 125میلی گرم/5 میلی لیتر 100میلی لیتر] داروسازی درسا دارو Clarithromycin به زودی ...
DOROCONTIN 6.4-BOTTLE TAB [قرص دوروکانتین 6.4 میلی گرم قوطی] داروسازی درسا دارو Nitroglycerin به زودی ...
DOROCONTIN 2.4MG-BOTTLE TAB [قرص دوروکانتین 2.4 میلی گرم قوطی] داروسازی درسا دارو Nitroglycerin به زودی ...
GABAPENTIN DORSA 300 MG Cap [کپسول گاباپنتین درسا 300 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Gabapentin به زودی ...
GABAPENTIN DORSA 100 MG Cap [کپسول گاباپنتین درسا 100 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Gabapentin به زودی ...
SITAGLIPTIN DORSA 50 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین درسا 50 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Sitagliptin به زودی ...
SITAGLIPTIN DORSA 25 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین درسا 25 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Sitagliptin به زودی ...
ROUSANA 10 MG Tablet [قرص روزانا 10 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Rosuvastatin به زودی ...
ROUSANA 40 MG Tablet [قرص روزانا 40 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Rosuvastatin به زودی ...
ROUSANA 5 MG Tablet [قرص روزانا 5 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Rosuvastatin به زودی ...
ROUSANA 20 MG Tablet [قرص روزانا 20 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Rosuvastatin به زودی ...
Iodofolic Tablet [قرص یدوفولیک] داروسازی درسا دارو Iodine+Folic acid به زودی ...
شرکت داروسازی درسا دارو
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب