محصولات شرکت داروسازی مینو

محصولات شرکت داروسازی مینو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
MINOO-ZINC OXIDE 20% 30G OINT [پماد زینک اکساید مینو 25% 30 گرم] داروسازی مینو Zinc Oxide به زودی ...
VITAMIN K1-MINOO 10MG TAB [قرص ویتامین کا1-مینو 10 میلی گرم] داروسازی مینو Phytonadione به زودی ...
ORLEPT MINOO 200MG TAB [قرص اورلپت مینو 200 میلی گرم] داروسازی مینو Sodium Valproate به زودی ...
THIORIDAZINE-MINOO 25MG TAB [قرص تیوریدازین-مینو 25 میلی گرم] داروسازی مینو Thioridazine به زودی ...
THIORIDAZINE-MINOO 10MG TAB [قرص تیوریدازین-مینو 10 میلی گرم] داروسازی مینو Thioridazine به زودی ...
THIORIDAZINE-MINOO 100MG TAB [قرص تیوریدازین-مینو 100 میلی گرم] داروسازی مینو Thioridazine به زودی ...
SPIRONOLACTONE MINOO 25MG TAB [قرص اسپیرانولاکتون مینو 25 میلی گرم] داروسازی مینو Spironolactone به زودی ...
SPIRONOLACTONE MINOO 100MG TAB [قرص اسپیرانولاکتون مینو 100 میلی گرم] داروسازی مینو Spironolactone به زودی ...
MINOO-SERTRALIN 50MG TAB [قرص مینو-سرترالین 50 میلی گرم] داروسازی مینو Sertraline به زودی ...
MINOO-SERTRALIN 100MG TAB [قرص مینو-سرترالین 100 میلی گرم] داروسازی مینو Sertraline به زودی ...
PROPANTHELINE-MINOO 15MG TAB [قرص پروپانتلین-مینو 15 میلی گرم] داروسازی مینو Propantheline به زودی ...
ACETAMINOPHEN MINOO 60ML SYRUP [شربت استامینوفن مینو 60 میلی لیتر] داروسازی مینو Acetaminophen به زودی ...
DAY COLD TAB [قرص دی کلد] داروسازی مینو Adult cold به زودی ...
ALUMINIUM MGS-MINOO SUSP [سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس-مینو] داروسازی مینو Aluminium MGS به زودی ...
AMLODIPINE-MINOO 5MG TAB [قرص آملودیپین-مینو 5 میلی گرم] داروسازی مینو Amlodipine به زودی ...
MINOXIDIL-MINOO 2% 60ML TOP SOL [محلول موضعی ماینوکسیدیل-مینو 2% 60 میلی لیتر] داروسازی مینو Minoxidil-Topical به زودی ...
MINOXIDIL-MINOO 5% 60MLTOP SOL [محلول موضعی ماینوکسیدیل-مینو 5% 60 میلی لیتر] داروسازی مینو Minoxidil-Topical به زودی ...
METHYLERGONOVINE MINOO 0.2MG/1ML AMP [آمپول متیل ارگونووین مینو 0.2 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی مینو Methylergonovine Maleate به زودی ...
METHYLERGONOVINE-MINOO 0.125MG TAB [قرص متیل ارگونوین-مینو 0.125 میلی گرم] داروسازی مینو Methylergonovine Maleate به زودی ...
MINOO-METFORMIN 500MG TAB [قرص مینو-متفورمین 500 میلی گرم] داروسازی مینو Metformin به زودی ...
MINOOMAG 8% 240ML SUSP [سوسپانسیون مینومگ 8% 240 میلی لیتر] داروسازی مینو Magnesium Hydroxide به زودی ...
MINOO-BROMOCRIPTINE 2.5MG TAB [قرص مینو-برموکریپتین 2.5 میلی گرم] داروسازی مینو Bromocriptine به زودی ...
MINOO-BURN OINTMENT [پماد مینو-برن] داروسازی مینو Burn Ointment به زودی ...
CALCIUM GLUCONATE MINOO 10% 10ML AMP [آمپول کلسیم گلوکونات مینو 10% 10 میلی لیتر] داروسازی مینو Calcium به زودی ...
CITICOLINE-MINOO 250MG/2ML AMP [آمپول سیتی کولین-مینو 250 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی مینو Citicoline به زودی ...
CLEMASTINE-MINOO 1MG TAB [قرص کلماستین-مینو 1 میلی گرم] داروسازی مینو Clemastine به زودی ...
MINOO-CLEMASTINE 2MG/2ML AMP [آمپول مینو-کلماستین 2 میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی مینو Clemastine به زودی ...
CLOZAPINE-MINOO 100MG TAB [قرص کلوزاپین-مینو 100 میلی گرم] داروسازی مینو Clozapine به زودی ...
CLOZAPINE-MINOO 25MG TAB [قرص کلوزاپین-مینو 25 میلی گرم] داروسازی مینو Clozapine به زودی ...
L-CARNITINE MINOO 250MG TAB [قرص ال-کارنی تین مینو 250 میلی گرم] داروسازی مینو Carnitine به زودی ...
ELNITINE 500MG/5ML 120ML SYRUP [شربت ال نیتین 500 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی مینو Carnitine به زودی ...
HALOPRIDOL-MINOO 0.5MG TAB [قرص هالوپریدول-مینو 0.5 میلی گرم] داروسازی مینو Haloperidol به زودی ...
GLIBENCLAMIDE-MINOO 5MG TAB [قرص گلی بنکلامید مینو 5 میلی گرم] داروسازی مینو Glibenclamide به زودی ...
DIHYDROERGOTAMINE-MINOO 1MG/1ML AMP [آمپول دی هیدروارگوتامین-مینو 1میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی مینو Dihydroergotamine به زودی ...
DIHYDROERGOTOXINE MINOO 1.5MG TAB [قرص دی هیدروارگوتوکسین مینو 1.5 میلی گرم] داروسازی مینو Dihydroergotoxine Mesylate به زودی ...
DIPHENOXYLATE-MINOO 2.5MG TAB [قرص دیفنوکسیلات-مینو 2.5 میلی گرم] داروسازی مینو Diphenoxylate به زودی ...
MINOO-FLUVOXAMINE 50MG TAB [قرص مینو-فلووکسامین 50 میلی گرم] داروسازی مینو Fluvoxamine به زودی ...
EXPECTORANT-MINOO SYRUP [شربت اکسپکتورانت-مینو] داروسازی مینو Expectorant به زودی ...
ERGOTAMINE C-MINOO TAB [قرص ارگوتامین سی-مینو] داروسازی مینو Ergotamine-C به زودی ...
CALCIUM FORTE MINOO EFF TAB [قرص جوشان کلسیم فورت مینو] داروسازی مینو Calcium به زودی ...
MINOPHEN 500MG SOFT GEL CAP [کپسول ژلاتین مینوفن 500 میلی گرم] داروسازی مینو Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE-MINOO (300+10)MG TAB [قرص استامینوفن کدئین-مینو 310میلی گرم] داروسازی مینو Acetaminophen+Codeine به زودی ...
NIGHT COLD TAB [قرص نایت کلد] داروسازی مینو Adult cold به زودی ...
ANTHOSYANOSIDE A-MINOO TAB [قرص آنتوسیانوزید آ- مینو] داروسازی مینو Anthocyanoside A به زودی ...
MINOPHEN-C 300/10MG SOFT GEL CAP [کپسول سافت ژل مینوفن-سی 300/10 میلی گرم] داروسازی مینو Acetaminophen+Codeine به زودی ...
MINOGEL 400MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم مینوژل 400 میلی گرم] داروسازی مینو Ibuprofen به زودی ...
CABERGULINE-MINOO® 1MG TAB [قرص کابرگولین-مینو 1 میلی گرم] داروسازی مینو Cabergoline به زودی ...
CAL+ZINC+MG+D3 Minoo Tab [قرص کلسیم منیزیم زینک -ویتامین د3 مینو] داروسازی مینو Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
CAL+ZINC+MG+D4 Minoo liquid [محلول خوراکی کلسیم منیزیم زینک -ویتامین د مینو 4] داروسازی مینو Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
CALCIUM+VITAMIN C Minoo EFF [قرص جوشان کلسیم-ویتامین ث مینو] داروسازی مینو Calcium به زودی ...
Gripe mixture Syrup [شربت گریپ میکسچر] داروسازی مینو Mentha piperita+Mentha spicata+Carum carvi+Zingiber officinale به زودی ...
MINOO-OXYTOCIN® 5U/1ML AMP [آمپول مینو-اکسی توسین 5 واحد/1 میلی لیتر] داروسازی مینو Oxytocin به زودی ...
شرکت داروسازی مینو
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب