محصولات شرکت CIPLA

محصولات شرکت CIPLA

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
OSTEOPHOS Tablet 10 mg [قرص استئوفوس 10 میلی گرم] CIPLA Alendronate به زودی ...
PHOTERICIN B Injection ,Powder,Lyophilized 50 mg [پودر قابل تزریق فوتریسین 50 میلی گرم] CIPLA Amphotericin B به زودی ...
BECLATE AQUANASE Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal [اسپری بینی بکلیت آکوآناز 50میکروگرم/دوز] CIPLA Beclometasone به زودی ...
BUDECORT Inhaler 200 mcg/dose [اسپری بودکورت 200میکروگرم/دوز] CIPLA Budesonide به زودی ...
COBIX Capsule 100 mg [کپسول کوبیکس 100میلی گرم] CIPLA Celecoxib به زودی ...
ALERID-10 Capsule 10 mg [کپسول آلراید-10 میلی گرم] CIPLA Cetirizine به زودی ...
ESTRIN Cream,Vaginal 0.625 mg/g [کرم واژینال استرین 0.625 میلی گرم/گرم] CIPLA Conjugated Estrogens به زودی ...
CROMAL Capsule 20 mg,For Inhalation [کپسول استنشاقی کرومال 20 میلی گرم - کرومولین] CIPLA Cromolyn Sodium به زودی ...
DANOGEN Capsule 100 mg [کپسول دانوژن 100 میلی گرم - دانازول] CIPLA Danazol به زودی ...
DANOGEN Capsule 200 mg [کپسول دانوژن 200 میلی گرم - دانازول] CIPLA Danazol به زودی ...
DOCETAX 20 Injection 20 mg [آمپول داستکس 20 میلی گرم] CIPLA Docetaxel به زودی ...
DOCETAX 80 Injection 80 mg [آمپول دوستاکس 80 میلی گرم] CIPLA Docetaxel به زودی ...
FINPECIA Tablet 1 mg [قرص فین پشیا 1 میلی گرم] CIPLA Finasteride به زودی ...
CYTODROX Capsule 500 mg [کپسول سیتودروکس 500 میلی گرم - سایتودرکس] CIPLA Hydroxyurea به زودی ...
OXALIPLATIN Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین 50 میلی گرم] CIPLA Oxaliplatin به زودی ...
OXALIPLATIN Injection,Powder 100 mg [پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین 100 میلی گرم] CIPLA Oxaliplatin به زودی ...
ASTHALIN Inhaler 2.5 mg/2.5 ml For Nebulization [نبول آستالین 2.5 میلی گرم/2.5 میلی لیتر] CIPLA Salbutamol به زودی ...
TICOCIN Injection,Powder 400 mg [پودر قابل تزریق تیکوسین 400 میلی گرم] CIPLA Teicoplanin به زودی ...
TICOCIN Injection,Powder 200 mg [پودر قابل تزریق تیکوسین 200 میلی گرم] CIPLA Teicoplanin به زودی ...
ONCOBINE Injection 10 mg/ml,1 ml [آمپول اونکوبین 10 میلی گرم/میلی لیتر] CIPLA Vinorelbine به زودی ...
ONCOBINE Injection 10 mg/ml,5 ml [آمپول انکوبین 10 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] CIPLA Vinorelbine به زودی ...
ERECTO Tablet 100 mg [قرص ارکتو 100 میلی گرم] CIPLA Sildenafil به زودی ...
FEXIGRA Tablet 180 mg [قرص فیکسیگرا 180 میلی گرم] CIPLA Fexofenadine به زودی ...
FEXIGRA Tablet 120 mg [قرص فیکسیگرا 120 میلی گرم] CIPLA Fexofenadine به زودی ...
FLOMIST Inhaler 50 mcg/dose,Nasal [اسپری بینی فلومیست 50میکروگرم/دوز] CIPLA Fluticasone به زودی ...
IMATIB Capsule 100 mg [کپسول ایماتیب 100میلی گرم] CIPLA Imatinib به زودی ...
ERTICAN Injection 20 mg/ml,5 ml [آمپول ارتیکان 20میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] CIPLA Irinotecan به زودی ...
OSTEOFOS 70MG TAB [قرص استئوفوس 70میلی کرم] CIPLA Alendronate به زودی ...
DUOLIN Nebulisation (200 mcg/1 mg)/ml, 2.5 ml [نبولایز (دائولین) دوئولین 200میکروگرم/1 میلی گرم 2.5 میلی لیتر] CIPLA Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate به زودی ...
CALUTIDE Tablet 50 mg [قرص کالوتاید 50 میلی گرم] CIPLA Bicalutamide به زودی ...
SEROFLO Inhaler 25/50 mcg [اسپری سروفلو 25/50 میکروگرم] CIPLA Salmeterol+Fluticasone به زودی ...
SEROFLO Inhaler 25/250 mcg [اسپری سروفلو 25/250 میکروگرم] CIPLA Salmeterol+Fluticasone به زودی ...
SEROFLO Inhaler 25/125 mcg [اسپری سروفلو 25/125 میکروگرم] CIPLA Salmeterol+Fluticasone به زودی ...
TENVIR Tablet 300 mg [قرص تنویر 300 میلی گرم] CIPLA Tenofovir به زودی ...
BLEOCIP Injection 15 IU [آمپول بلئوسیپ 15 واحد] CIPLA Bleomycin Sulfate به زودی ...
IPRAVENT Inhaler 20 mcg/dose,200MD [اسپری ایپراونت 20 میکروگرم/دوز 200دوز] CIPLA Ipratropium Bromide به زودی ...
BUDECORT RESPULE Nebulizer Susp 0.5 MG/2 ML [نبولایز بودکورت رسپیول 0.5میلی گرم/2 میلی لیتر] CIPLA Budesonide به زودی ...
BUDECORT RESPULE Nebulizer Susp 1 MG/2 ML [نبولایز بودکورت رسپیول 1میلی گرم/2 میلی لیتر] CIPLA Budesonide به زودی ...
FLOHALE 125 MCG/DOSE Spray [اسپری فلوهیل 125 میکروگرم/دوز - فلوهال] CIPLA Fluticasone به زودی ...
FLOHALE ® 250MCG/DOSE INHALER [اسپری فلوهیل 250 میکروگرم/دوز - فلوهال] CIPLA Fluticasone به زودی ...
KP-TIOVA® 0.018MG FOR INHAL CAP [کپسول استنشاقی کی پی تیوا(کاپی تیوا) 0.018 میلی گرم] CIPLA Tiotropium به زودی ...
Revolizer Instrument For KP-Tiova [دستگاه ریولایزر برای کاپی تیوا] CIPLA Tiotropium به زودی ...
ALBENDAZOLE CIPLA 400 MG Tablet [قرص آلبندازول سیپلا 400 میلی گرم] CIPLA Albendazole به زودی ...
TOBAMIST 300MG/5ML INHALATION [اسپری استنشاقی توپامیست 300 میلی گرم/5 میلی لیتر] CIPLA Tobramycin به زودی ...
IPRAVENT RESPULES 500MCG/2ML Spray [اسپری ایپراونت رسپیول 500 میکروگرم/2 میلی لیتر] CIPLA Ipratropium Bromide به زودی ...
PIRFENEX 200 MG Tablet [قرص پیرفنکس 200 میلی گرم] CIPLA Pirfenidone به زودی ...
Vitacip Softgel [سافت ژل ویتاسیپ] CIPLA Multivitamin preparation به زودی ...
DUPROST 0.5 MG Capsule [کپسول دوپروست 0.5 میلی گرم] CIPLA Dutasteride به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب