محصولات شرکت داروسازی شهید قاضی

محصولات شرکت داروسازی شهید قاضی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 1L IRRIG P-BOTTLE [سرم شستشو سدیم کلراید قاضی 1 لیتری] داروسازی شهید قاضی Sodium Chloride-Irrigation به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 0.5L IRRIG P-BOTT [سرم شستشو بطری سدیم کلراید قاضی 0.9% نیم لیتر] داروسازی شهید قاضی Sodium Chloride-Irrigation به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 250ML INF P-BOTTLE [سرم بطری تزریقی سدیم کلراید 0.9% قاضی 250 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 1L INF P-BOTTLE [] داروسازی شهید قاضی Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE [] داروسازی شهید قاضی Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.45% GHAZI 250ML INF P-BOTTLE [] داروسازی شهید قاضی Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.45% GHAZI 1L INF P-BOTTLE [] داروسازی شهید قاضی Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.45% GHAZI 500ML INF P-BOTTLE [] داروسازی شهید قاضی Sodium Chloride INF به زودی ...
RINGERS GHAZI 250ML INF P-BOTTLE [سرم رینگر قاضی 250 سی سی] داروسازی شهید قاضی Ringers به زودی ...
RINGERS GHAZI 1L INF P-BOTTLE [سرم رینگر قاضی 1 لیتر] داروسازی شهید قاضی Ringers به زودی ...
RINGERS GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE [سرم رینگر قاضی 0.5 لیتر] داروسازی شهید قاضی Ringers به زودی ...
INFU-KALIUM 15% 50ML INJ SOL [محلول تزریق اینفو-کالیوم] داروسازی شهید قاضی Potassium chloride به زودی ...
INFU-KALIUM 15% 10ML INJ SOL [محلول تزریق اینفو-کالیوم 15% 10 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Potassium chloride به زودی ...
BALANCED SALT 1000ML GHAZI OPH SOL P-BOTTLE [محلول چشمی بالانسد سالت 1000 میلیلیتر] داروسازی شهید قاضی Balanced Salt به زودی ...
BALANCED SALT 500ML GHAZI OPH SOL [محلول چشمی بالانسد سالت 500 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Balanced Salt به زودی ...
INFU-NIDAZOLE 500MG/100ML P-BOTTLE VIAL [ویال اینفو-نیدازول 500 میلی گرم/100 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Metronidazole به زودی ...
INFU-MAGNESOL 50% 50ML INJ SOL [محلول اینفو مگنسول 50% 50 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Magnesium Sulfate به زودی ...
INFU-MAGNESOL 50% 10ML INJ SOL [محلول اینفو مگنسول 50% 10 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Magnesium Sulfate به زودی ...
INFU-MAGNESOL 20% 50ML INJ SOL [محلول اینفو مگنسول 20% 50 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Magnesium Sulfate به زودی ...
INFU-MAGNESOL 20% 10ML INJ SOL [محلول اینفو مگنسول 20% 10 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Magnesium Sulfate به زودی ...
INFU-MAGNESOL 10% 50ML INJ SOL [محلول اینفو مگنسول 10% 50 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Magnesium Sulfate به زودی ...
LIDORHYTHM 2% 5ML P-AMP [آمپول لیدوریتم 2% 5 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Lidocaine-Systemic به زودی ...
LIDOCAINE GHAZI 2% 50ML VIAL [ویال لیدوکائین قاضی 2% 50 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Lidocaine-Systemic به زودی ...
INFU-LUXACIN 200MG/100ML INF P-BOTTLE [ویال اینفو-لوگزاسین 200 میلی گرم/100 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Ciprofloxacin به زودی ...
GLYCINE 1.5% GHAZI 1L IRRIGATION [محلول شستشو گلایسین 1.5% قاضی 1 لیتر] داروسازی شهید قاضی Glycine به زودی ...
RINGER LACTATE GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE [سرم رینگر لاکتات قاضی 0.5 لیتر] داروسازی شهید قاضی Ringer Lactate به زودی ...
RINGER LACTATE GHAZI 1L INF P-BOTTLE [سرم رینگر لاکتات قاضی 1 لیتر] داروسازی شهید قاضی Ringer Lactate به زودی ...
RINGER LACTATE GHAZI 250ML INF P-BOTTLE [سرم رینگر لاکتات قاضی 250 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Ringer Lactate به زودی ...
DEXTROSE 50% GHAZI 50ML P-BOTTLE [ویال دکستروز 50% قاضی 50 میلی لیتر بطری] داروسازی شهید قاضی Dextrose INF به زودی ...
HYPERSALINE 5% 50ML SOLUTION FOR INJ [محلول قابل تزریق هایپرسالین 5% 50 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Sodium Chloride-Hypertonic به زودی ...
OPAQUESOL 240MG I/ML 50ML VIAL [ویال اوپکوئسول 240 میلی گرم ید/میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Iohexol به زودی ...
OPAQUESOL 300MG I/ML 50ML VIAL [ویال اوپکوئه سول 300میلی گرم ید/میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Iohexol به زودی ...
OPAQUESOL 350MG I/ML 100ML VIAL [ویال اوپکویسول 350 میلی گرم ید/میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Iohexol به زودی ...
DEXTROSE 10% GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز 10% قاضی 0.5 لیتر] داروسازی شهید قاضی Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 10% GHAZI 1L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز 10% قاضی 1 لیتر] داروسازی شهید قاضی Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 10% GHAZI 250ML P-BOTTLE [سرم دکستروز 10% قاضی 250 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 20% GHAZI 50ML P-BOTTLE [بگ دکستروز 20% قاضی 50 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 5% GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز 5% قاضی 0.5 لیتر] داروسازی شهید قاضی Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 5% GHAZI 1L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز 5% قاضی 1 لیتر] داروسازی شهید قاضی Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 5% GHAZI 250ML INF P-BOTTLE [سرم دکستروز 5% قاضی 250 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% GHAZI 0.5L INF P-BOT [سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 قاضی 0.5 لیتر] داروسازی شهید قاضی Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% GHAZI 1L INF P-BOT [سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 قاضی 1 لیتر] داروسازی شهید قاضی Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 5% 0.9% GHAZI 0.5L INF P-BAG [بگ سرم دکستروز سالین 0.9% 5%قاضی 0.5 لیتر] داروسازی شهید قاضی Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 5% 0.45% GHAZI 0.5L INF [سرم دکستروز سالین 0.45% 5 قاضی 0.5 لیتر] داروسازی شهید قاضی Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 5% 0.45% GHAZI 1L P-BOTTLE [سرم دکستروز سالین 0.45% 5% قاضی 1 لیتر] داروسازی شهید قاضی Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 5% 0.9% GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز سالین 0.9% 5% قاضی 0.5 لیتر] داروسازی شهید قاضی Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 5% 0.9% GHAZI 1L INF P-BOTT [سرم دکستروز سالین 0.9% 5% قاضی 1 لیتر] داروسازی شهید قاضی Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 5% 0.9% GHAZI 250ML INF P-BOTTLE [سرم دکستروز سالین 0.9% 5% قاضی 250 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Dextrose+NACL INF به زودی ...
CARDIOPLEGIC BLOOD® 50ML SOLUTION [محلول کاردیوپلژیک بلاد 50 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Cardioplegia به زودی ...
LEVOFLOXACIN 0.5% GHAZI 100ML VIAL [ویال لووفلوکساسین قاضی 0.5% 100 میلی لیتر] داروسازی شهید قاضی Levofloxacin به زودی ...
شرکت داروسازی شهید قاضی
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب