محصولات شرکت HEXAL

محصولات شرکت HEXAL

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ACC 200 Tablet 200 mg [قرص ا سی سی 200 میلی گرم] HEXAL Acetylcysteine به زودی ...
ACC LONG Tablet 600 mg,Effervescent [قرص جوشان ا سی سی لانگ 600 میلی گرم] HEXAL Acetylcysteine به زودی ...
BUSP-5 Tablet 5 mg [قرص بوسپ-5 میلی گرم] HEXAL Buspirone به زودی ...
CALCIHEXAL Injection 50 IU/ml [آمپول کلسی هگزال 50واحد/میلی لیتر] HEXAL Calcitonin به زودی ...
CARBAMAZEPIN HEXAL Tablet 400 mg,Slow Release [قرص آهسته رهش کابامازپین هگزال 400میلی گرم] HEXAL Carbamazepine به زودی ...
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 12.5 mg [قرص کارودیلول-هگزال 12.5 میلی گرم] HEXAL Carvedilol به زودی ...
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 25 mg [قرص کارودیلول-هگزال 25 میلی گرم] HEXAL Carvedilol به زودی ...
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 6.25 mg [قرص کارودیلول-هگزال 6.25 میلی گرم] HEXAL Carvedilol به زودی ...
CETIRIZINE HEXAL Tablet 10 mg [قرص ستریزین هگزال 10 میلی گرم (ستیریزین)] HEXAL Cetirizine به زودی ...
CICLORAL Capsule 100 mg [کپسول سیکلورال 100 میلی گرم] HEXAL Ciclosporin به زودی ...
CICLORAL Capsule 25 mg [کپسول سیکلورال 25 میلی گرم] HEXAL Ciclosporin به زودی ...
CICLORAL Capsule 50 mg [کپسول سیکلورال 50 میلی گرم] HEXAL Ciclosporin به زودی ...
CITALOPRAM HEXAL Tablet 40 mg [قرص سیتالوپرام هگزال 40 میلی گرم] HEXAL Citalopram به زودی ...
CITALOPRAM HEXAL Tablet 20 mg [قرص سیتالوپرام هگزال 20 میلی گرم] HEXAL Citalopram به زودی ...
METOHEXAL 47.5 mg Tablet [قرص آهسته رهش متوهگزال 47.5 میلی گرم] HEXAL Metoprolol به زودی ...
METOHEXAL 95 mg Tablet [قرص آهسته رهش متوهگزال 95 میلی گرم] HEXAL Metoprolol به زودی ...
METOHEXAL 190 mg Tablet [قرص آهسته رهش متوهگزال 190 میلی گرم] HEXAL Metoprolol به زودی ...
CLOZAPIN HEXAL Tablet 25 mg [قرص کلوزاپین هگزال 25 میلی گرم] HEXAL Clozapine به زودی ...
CLOZAPIN HEXAL Tablet 100 mg [قرص کلوزاپین هگزال 100 میلی گرم] HEXAL Clozapine به زودی ...
DOMPERIDONE HEXAL Tablet 10 mg [قرص دومپریدون هگزال 10 میلی گرم (دمپریدون)] HEXAL Domperidone به زودی ...
DONEURIN Tablet 10 mg [قرص دونئورین 10 میلی گرم] HEXAL Doxepin به زودی ...
DONEURIN Tablet 25 mg [قرص دونئورین 25 میلی گرم] HEXAL Doxepin به زودی ...
LISIHEXAL Tablet 20 mg [قرص لیزی هگزال 20میلی گرم] HEXAL Lisinopril به زودی ...
LISIHEXAL Tablet 10 mg [قرص لیزیهگزال 10 میلی گرم] HEXAL Lisinopril به زودی ...
LISIHEXAL Tablet 5 mg [قرص لیزی هگزال 5 میلی گرم] HEXAL Lisinopril به زودی ...
SERTRALIN HEXAL Tablet 50 mg [قرص سرترالین هگزال 50 میلی گرم] HEXAL Sertraline به زودی ...
SERTRALIN HEXAL Tablet 100 mg [قرص سرترالین هگزال 100 میلی گرم] HEXAL Sertraline به زودی ...
SIMVAHEXAL Tablet 20 mg [قرص سیمواهگزال 20 میلی گرم] HEXAL Simvastatin به زودی ...
TAMSULOSIN HEXAL Capsule 0.4 mg,Extended Release [کپسول آهسته رهش تامسولوزین هگزال 0.4 میلی گرم] HEXAL Tamsulosin به زودی ...
FENTANYL HEXAL TTS Patch 50 mcg/hour [پچ فنتانیل هگزال تی تی اس 50میکروگرم/ساعت] HEXAL Fentanyl به زودی ...
FENTANYL HEXAL TTS Patch 25 mcg/hour [پچ فنتانیل هگزال تی تی اس 25میکروگرم/ساعت] HEXAL Fentanyl به زودی ...
FLUMID Tablet 250 mg [قرص فلومید 250 میلی گرم] HEXAL Flutamide به زودی ...
ISOTRET HEXAL Capsule 20 mg [کپسول ایزوترت هگزال 20 میلی گرم] HEXAL Isotretinoin به زودی ...
KETOF Syrup 1 mg/5 ml,100 ml [شربت کتوف 1میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر] HEXAL Ketotifen به زودی ...
L-THYROX Tablet 50 mcg [قرص ال-تیروکس 50 میکروگرم] HEXAL Levothyroxine Sodium به زودی ...
L-THYROX Tablet 100 mcg [قرص ال-تیروکس 100 میکروگرم] HEXAL Levothyroxine Sodium به زودی ...
METFORMIN HEXAL Tablet 1000 mg [قرص متفورمین هگزال 1000 میلی گرم] HEXAL Metformin به زودی ...
METFORMIN HEXAL Tablet 500 mg [قرص متفورمین هگزال 500 میلی گرم] HEXAL Metformin به زودی ...
PROPAFENON HEXAL Tablet 300 mg [قرص پروپافنون هگزال 300 میلی گرم] HEXAL Propafenone به زودی ...
PROPAFENON HEXAL Tablet 150 mg [قرص پروپافنون هگزال 150 میلی گرم] HEXAL Propafenone به زودی ...
SOTAHEXAL Tablet 80 mg [قرص سوتاهگزال 80 میلی گرم] HEXAL Sotalol به زودی ...
TRIAMHEXAL Injection 40 mg/ml [آمپول تریام هگزال 40میلی گرم/میلی لیتر] HEXAL Triamcinolone به زودی ...
ZOLDEM Tablet 10 mg [قرص زولدم 10 میلی گرم] HEXAL Zolpidem به زودی ...
AMLODIPIN HEXAL Tablet 5 mg [قرص آملودیپین هگزال 5 میلی گرم] HEXAL Amlodipine به زودی ...
CLOMHEXAL Tablet 50 mg [قرص کلوم هگزال 50 میلی گرم] HEXAL Clomifene Citrate به زودی ...
DICLOFENAC HEXAL Tablet 75 mg,Extended Release [قرص آهسته رهش دیکلوفناک هگزال 75 میلی گرم] HEXAL Diclofenac به زودی ...
FENOFIBRAT HEXAL Capsule 200 mg [کپسول فنوفیبرات هگزال 200 میلی گرم] HEXAL Fenofibrate به زودی ...
RISPERIDON-HEXAL Tablet 4 mg [قرص ریسپریدون-هگزال 4 میلی گرم] HEXAL Risperidone به زودی ...
RISPERIDON-HEXAL Tablet 2 mg [قرص ریسپریدون-هگزال 2 میلی گرم] HEXAL Risperidone به زودی ...
MELOXICAM-SANDOZ Tablet 15 mg [قرص ملوکسیکام-ساندوز 15 میلی گرم] HEXAL Meloxicam به زودی ...
MELOXICAM-SANDOZ Tablet 7.5 mg [قرص ملوکسیکام-ساندوز 7.5 میلی گرم] HEXAL Meloxicam به زودی ...
METOHEXAL SUCC 23.75 mg Tablet [قرص آهسته رهش متوهگزال اس یو سی سی 23.75 میلی گرم] HEXAL Metoprolol به زودی ...
BENDAMUSTIN HEXAL 100 MG VIAL [ویال بنداموستین هگزال 100 میلی گرم] HEXAL Bendamustine به زودی ...
BENDAMUSTIN HEXAL 100 MG VIAL [ویال بنداموستین هگزال 100 میلی گرم] HEXAL Bendamustine به زودی ...
VERAHEXAL 5MG/2ML AMP [آمپول وراهگزال 5میلی گرم/2میلی لیتر] HEXAL Verapamil به زودی ...
METFORMIN COMP HEXAL 500/5MG Tablet [قرص متفورمین کامپ هگزال 500/5 میلی گرم] HEXAL Metformin+Glibenclamide به زودی ...
PAROXAT 20MG Tablet [قرص پاروکست 20 میلی گرم] HEXAL Paroxetine به زودی ...
PAROXAT 40MG Tablet [قرص پاروکست 40 میلی گرم] HEXAL Paroxetine به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب