محصولات شرکت داروسازی ثامن

محصولات شرکت داروسازی ثامن

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
SAMTROPIN® 4IU VIAL [ویال سامتروپین 4 واحد] داروسازی ثامن Growth Hormone به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 3L IRRIG P-BAG [کیسه 3 لیتری سدیم کلراید ثامن 0.9%] داروسازی ثامن Sodium Chloride-Irrigation به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 2L IRRIGATION P-BAG [کیسه 2 لیتری سدیم کلراید ثامن 0.9%] داروسازی ثامن Sodium Chloride-Irrigation به زودی ...
SODIUM BICARBONATE SAMEN 7.5% 50ML BAG [کیسه سدیم بیکربنات ثامن 7.5%] داروسازی ثامن Sodium Bicarbonate به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 1L IRRIG P-BOTTLE [] داروسازی ثامن Sodium Chloride-Irrigation به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 0.5L IRRIG P-BOTTLE [] داروسازی ثامن Sodium Chloride-Irrigation به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 250ML INF P-BOTTLE [] داروسازی ثامن Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 1L INF P-BOTTLE [] داروسازی ثامن Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 1L INF P-BAG [] داروسازی ثامن Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 10ML P-AMP [] داروسازی ثامن Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 100ML INF P-BAG [] داروسازی ثامن Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 100ML INF RECONS.SET [] داروسازی ثامن Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE [] داروسازی ثامن Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 0.5L INF P-BAG [] داروسازی ثامن Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE SAMEN 0.45% 1L INF P-BOTTLE [] داروسازی ثامن Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.45% SAMEN 1L INF P-BAG [] داروسازی ثامن Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.45% SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE [سرم بطری سدیم کلراید ثامن 0.45% نیم لیتری] داروسازی ثامن Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.45% SAMEN 0.5L INF P-BAG [سرم کیسه ای سدیم کلراید ثامن 0.45% نیم لیتری] داروسازی ثامن Sodium Chloride INF به زودی ...
RINGERS SAMEN 250ML INF P-BOTTLE [سرم رینگر ثامن 250 سی سی] داروسازی ثامن Ringers به زودی ...
RINGERS SAMEN 1L INF P-BOTTLE [سرم رینگر ثامن 1 لیتر] داروسازی ثامن Ringers به زودی ...
RINGERS SAMEN 1L INF P-BAG [سرم رینگر ثامن 1 لیتر کیسه] داروسازی ثامن Ringers به زودی ...
RINGERS SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE [سرم رینگر ثامن 0.5 لیتر] داروسازی ثامن Ringers به زودی ...
RINGERS SAMEN 0.5L INF P-BAG [سرم رینگر ثامن 0.5 لیتر کیسه] داروسازی ثامن Ringers به زودی ...
POTASSIUM CHLORIDE SAMEN 15% 50ML P-BAG INF [کیسه تزریق پتاسیم کلراید ثامن 15%] داروسازی ثامن Potassium chloride به زودی ...
METRONIDAZOLE SAMEN 0.5% 100ML INF P-BAG [کیسه تزریق مترونیدازول ثامن 0.5% 100 میلی لیتر] داروسازی ثامن Metronidazole به زودی ...
MAGNESIUM SULFATE SAMEN 50% 10ML AMP [آمپول منیزیم سولفات ثامن 50% 10 میلی لیتر] داروسازی ثامن Magnesium Sulfate به زودی ...
MAGNESIUM SULFATE SAMEN 20% 50ML BAG [سرم کیسه منیزیم سولفات ثامن 20% 50 میلی لیتر] داروسازی ثامن Magnesium Sulfate به زودی ...
MAGNESIUM SULFATE SAMEN 20% 10ML AMP [آمپول منیزیم سولفات ثامن 20% 10 میلی لیتر] داروسازی ثامن Magnesium Sulfate به زودی ...
MAGNESIUM SULFATE SAMEN 10% 50ML BAG [سرم کیسه منیزیم سولفات ثامن 10% 50 میلی لیتر] داروسازی ثامن Magnesium Sulfate به زودی ...
MAGNESIUM SULFATE SAMEN 10% 10ML AMP [آمپول منیزیم سولفات ثامن 10% 10 میلی لیتر] داروسازی ثامن Magnesium Sulfate به زودی ...
PRO CURE 5.5MG/5.5ML VIAL [ویال پرو کیور 5.5 میلی گرم/5.5 میلی لیتر] داروسازی ثامن Buserelin به زودی ...
CIPROFLOXACIN SAMEN 0.2% 100ML INF P-BAG [ویال سیپروفلوکساسین ثامن 0.2% 100 میلی لیتر] داروسازی ثامن Ciprofloxacin به زودی ...
HEMODIALYSIS ACIDIC II SAMEN CONC 5L SOL [محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II ثامن 5 لیتر] داروسازی ثامن Dialysis Solutions به زودی ...
HEMODIALYSIS II SAMEN CONC 5L SOL [محلول غلیظ همودیالیز II ثامن 5 لیتر] داروسازی ثامن Dialysis Solutions به زودی ...
HEMODIALYSIS I SAMEN CONC 5L SOL [محلول غلیظ همودیالیز I ثامن 5 لیتر] داروسازی ثامن Dialysis Solutions به زودی ...
DIA BOX 700G CARTRIGE [کارتریج دیا باکس 700 گرم] داروسازی ثامن Sodium Bicarbonate به زودی ...
GLYCINE SMN 1.5% 3LIT SOL FOR IRRIG [محلول شستشو گلایسین اس ام ان 1.5% 3لیتر] داروسازی ثامن Glycine به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 5% SAMEN 50ML P-BAG [کیسه سدیم کلراید 5% ثامن 50 میلی لیتر] داروسازی ثامن Sodium Chloride-Hypertonic به زودی ...
SODIUM BICARBONATE SAMEN 8.4% 50ML BAG [کیسه سدیم بیکربنات ثامن 8.4% 50 میلی لیتر] داروسازی ثامن Sodium Bicarbonate به زودی ...
GELATIN MODIFIED SAMEN 500ML INF [سرم ژلاتین مودیفاید ثامن 500 میلی لیتر] داروسازی ثامن Gelatin Modified به زودی ...
CIPROFLOXACIN SAMEN 200MG/100ML IN NACL 0.9% INF [انفوزیون سیپروفلوکساسین ثامن 200 میلی گرم/100 میلی لیتر] داروسازی ثامن Ciprofloxacin به زودی ...
DEXTROSE 50% SAMEN 50ML P-BAG [بگ دکستروز 50% ثامن 50 میلی لیتر] داروسازی ثامن Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 20% SAMEN 50ML P-BAG [بگ دکستروز 20% ثامن 50 میلی لیتر] داروسازی ثامن Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 5% SAMEN 0.5L INF P-BAG [بگ سرم دکستروز 5% ثامن 0.5 لیتر] داروسازی ثامن Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 5% SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز 5% ثامن 0.5 لیتر] داروسازی ثامن Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 5% SAMEN 1L INF P-BAG [بگ سرم دکستروز 5% ثامن 1 لیتر] داروسازی ثامن Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 5% SAMEN 1L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز 5% ثامن 1 لیتر] داروسازی ثامن Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 5% SAMEN 250ML INF P-BOTTLE [سرم دکستروز 5% ثامن 250 میلی لیتر] داروسازی ثامن Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 50% SAMEN 200ML IN 2L P-BAG [بگ سرم دکستروز 50% ثامن 200 میلی لیتر] داروسازی ثامن Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 50% SAMEN 400ML IN 2L P-BAG [بگ سرم دکستروز 50% ثامن 400 میلی لیتر] داروسازی ثامن Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% SAMEN 0.5L INF P-BAG [بگ سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 ثامن 0.5 لیتر] داروسازی ثامن Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 ثامن 0.5 لیتر] داروسازی ثامن Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% SAMEN 1L INF P-BAG [بگ سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 ثامن 1 لیتر] داروسازی ثامن Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% SAMEN 1L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 ثامن 1 لیتر] داروسازی ثامن Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 5% 0.9% SAMEN 0.5L INF P-BAG [بگ سرم دکستروز سالین 0.9% 5% ثامن 0.5 لیتر] داروسازی ثامن Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 5% 0.9% SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز سالین 0.9% 5% ثامن 0.5 لیتر] داروسازی ثامن Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 5% 0.9% SAMEN 1L INF P-BAG [بگ سرم دکستروز سالین 0.9% 5% ثامن 1 لیتر] داروسازی ثامن Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 5% 0.9% SAMEN 1L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز سالین 0.9% 5% ثامن 1 لیتر] داروسازی ثامن Dextrose+NACL INF به زودی ...
شرکت داروسازی ثامن
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب