محصولات شرکت MERCK SHARP & DOHME

محصولات شرکت MERCK SHARP & DOHME

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
FOSAMAX Tablet 70 mg [قرص فوزاماکس 70 میلی گرم - فوزامکس] MERCK SHARP & DOHME Alendronate به زودی ...
EMEND Capsule 125 mg [کپسول امند 125 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Aprepitant به زودی ...
EMEND Capsule 80 mg [کپسول امند 80 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Aprepitant به زودی ...
CANCIDAS Injection,Powder 50 mg [پودر آماده تزریق کانسیداس 50میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Caspofungin به زودی ...
CANCIDAS Injection,Powder 70 mg [پودر آماده تزریق کانسیداس 70 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Caspofungin به زودی ...
TRUSOPT Drop,Ophthalmic 2% [قطره چشمی تروسوپت 2% (تروسپت)] MERCK SHARP & DOHME Dorzolamide به زودی ...
PUREGON Injection,Powder 75 IU/0.5 ml [پودر قابل تزریق پیورگان 75واحد/0.5 میلی لیتر - پیورگون] MERCK SHARP & DOHME Recombinant Follitropin Alfa به زودی ...
ORGALUTRAN Injection 500 mcg/ml,0.5 ml(Prefilled Syringe) [سرنگ آماده تزریق اورگالوتران 500 میکروگرم/میلی لیتر 0.5میلی لیتر] MERCK SHARP & DOHME Ganirelix Acetate به زودی ...
STOCRIN Solution,Oral 150 mg/5 ml [محلول خوراکی استوکرین 150میلی گرم/5میلی لیتر] MERCK SHARP & DOHME Efavirenz به زودی ...
STOCRIN Tablet 200 mg [قرص استوکرین 200 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Efavirenz به زودی ...
STOCRIN Tablet 600 mg [قرص استوکرین 600 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Efavirenz به زودی ...
MAXALT Tablet 10 mg [قرص مگزالت 10 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Rizatriptan به زودی ...
MAXALT Tablet 5 mg [قرص مگزالت 5 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Rizatriptan به زودی ...
SINGULAIR PEDIATRIC Granule 4 mg/Sachet [ساشه گرانول سینگولر(سینگولار) پدیاتریک 4میلی گرم/ساشه] MERCK SHARP & DOHME Montelukast به زودی ...
SINGULAIR Tablet 5 mg,Chewable [قرص جویدنی سینگولر(سینگولار) 5 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Montelukast به زودی ...
SINGULAIR Tablet 10 mg [قرص سینگولر (سینگولار) 10 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Montelukast به زودی ...
TIENAM IV Injection,Powder 500/500 mg (IV) [پودر قابل تزریق وریدی تینام آی وی 500+500 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Imipenem+Cilastatin به زودی ...
COSOPT Drop,Ophthalmic 2/0.05% ,5 ml [قطره چشمی کوزوپت 2/0.05% 5 میلی لیتر] MERCK SHARP & DOHME Dorzolamide+Timolol به زودی ...
TEMODAL Capsule 20 mg [کپسول تمودال 20 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Temozolomide به زودی ...
TEMODAL Capsule 100 mg [کپسول تمودال 100 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Temozolomide به زودی ...
TEMODAL Capsule 250 mg [کپسول تمودال 250 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Temozolomide به زودی ...
TEMODAL Capsule 5 mg [کپسول تمودال 5 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Temozolomide به زودی ...
TEMODAL Capsule 140 mg [کپسول تمودال 140 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Temozolomide به زودی ...
JANUVIA 50mg Tab [قرص ژانوویا 50 میلی گرم (جانوویا)] MERCK SHARP & DOHME Sitagliptin به زودی ...
JANUVIA Tab 25 mg [قرص ژانوویا 25 میلی گرم (جانوویا)] MERCK SHARP & DOHME Sitagliptin به زودی ...
TEMODAL 180MG Capsule [کپسول تمودال 180 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Temozolomide به زودی ...
TEMODAL 100MG POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق تمودال 100 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Temozolomide به زودی ...
NOXAFIL 100MG Tablet [قرص نوکسافیل 100 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Posaconazole به زودی ...
GARDASIL 0.5 ML Vaccine [واکسن گارداسیل 0.5 میلی لیتر] MERCK SHARP & DOHME Human Papilloma Virus Vaccines به زودی ...
PNEUMOVAX 23 VACCINE [واکسن پنومووکس 23] MERCK SHARP & DOHME Pneumococcal Vaccines به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب