محصولات شرکت داروسازی کاسپین تامین

محصولات شرکت داروسازی کاسپین تامین

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
VIKADIC 10MG/1ML AMP [آمپول ویکادیک 10 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Phytonadione به زودی ...
DITHRECOL 300000IU AMP [آمپول دیترکول 300000واحد] داروسازی کاسپین تامین Vitamin D3 به زودی ...
VIBSIX 100/2ML AMP [آمپول وی بی سیکس 100] داروسازی کاسپین تامین Vitamin B6 به زودی ...
VIBALMIN 100MG/1ML AMP [آمپول ویبالمین 100 میکروگرم] داروسازی کاسپین تامین Vitamin B12 به زودی ...
VIBALMIN 1000MCG/1ML AMP [آمپول ویبالمین 1000میکروگرم] داروسازی کاسپین تامین Vitamin B12 به زودی ...
BEVICOM AMP [آمپول بویکام] داروسازی کاسپین تامین Vitamin B Complex به زودی ...
TRIFLUZIC 1MG/1ML AMP [آمپول تری فلوزیک 1 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Trifluoperazine به زودی ...
TRANEXIP 500MG/5ML AMP [آمپول ترانگزیپ 500 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Tranexamic Acid به زودی ...
TRAMADIC 50MG/1ML AMP [آمپول ترامادیک 50 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Tramadol به زودی ...
ANDRONE 250MG/ML AMP [آمپول آندرون 250 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Testosterone به زودی ...
ANDRONE 100MG/1ML AMP [آمپول آندرون 100 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Testosterone به زودی ...
SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE IPDIC 500MG/10ML AMP [آمپول سوکسینیل کولین آی پی دی آی سی 500 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Succinylcholine Chloride به زودی ...
SALBODIC 2MG/5ML 120ML SYRUP [شربت سالبودیک 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی] داروسازی کاسپین تامین Salbutamol به زودی ...
RANITIDINE IPDIC 50MG/2ML AMP [آمپول رانیتیدین آی پی دی آی سی 50 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Ranitidine به زودی ...
PSEUDOEPHEDRINE CASPIAN 30MG/5ML 60ML SYRUP [شربت پزدوافدرین کاسپین 60 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Pseudoephedrine به زودی ...
PROMETHAZINE IPDIC 5MG/5ML 60ML SYRUP [شربت پرومتازین آی پی دی آی سی 60 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Promethazine به زودی ...
ROCAMIX 20MG/1ML AMP [آمپول روکامیکس 20 میلی گرم بر میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Piroxicam به زودی ...
ROCAMIX 0.5% GEL [ژل روکامیکس 0.5%] داروسازی کاسپین تامین Piroxicam به زودی ...
HYDANTIC 250MG/5ML AMP [آمپول هیدانتیک 250 میلی گرم بر 5 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Phenytoin به زودی ...
PETHIDINE IPDIC 1ML AMP [آمپول پتیدین آی پی دی آی سی 1 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Pethidine به زودی ...
PETHIDINE IPDIC 2ML AMP [آمپول پتیدین آی پی دی آی سی 2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Pethidine به زودی ...
CUROPAN 4MG/2ML AMP [آمپول کوروپان 4 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Pancuronium Bromide به زودی ...
PAMIDATE 90MG/10ML AMP [آمپول پامیدات 90 میلی گرم/10 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Pamidronate به زودی ...
OXYTIP 5U/1ML AMP [آمپول اکسی تیپ 5 واحد/1 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Oxytocin به زودی ...
OXYTIP 10U/1ML AMP [آمپول اکسی تیپ 10 واحد/1 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Oxytocin به زودی ...
ACNOPAL 0.1% 30G TOPICAL GEL [ژل موضعی آکنوپال 0.1% 30 گرم] داروسازی کاسپین تامین Adapalene به زودی ...
IPACIN 100MG/2ML AMP [آمپول ایپاسین 100 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Amikacin به زودی ...
IPACIN 500MG/2ML AMP [آمپول ایپاسین 500 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Amikacin به زودی ...
AMINODIC 250MG/10ML AMP [آمپول آمینودیک 250 میلی گرم/10 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Aminophylline به زودی ...
IPROID OINT [پماد ایپروئید] داروسازی کاسپین تامین Antihemorrhoid به زودی ...
IPROID SUPP [شیاف ایپروئید] داروسازی کاسپین تامین Antihemorrhoid به زودی ...
DICATRO 20MG/2ML AMP [آمپول دیکاترو 20 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Atropine به زودی ...
ATRACURIUM CASPIAN 50MG/5ML AMP [آمپول آتراکوریوم کاسپین 50 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Atracurium Besilate به زودی ...
AZALICA 2% 30G TOP CREAM [کرم آزالیکا 2% 30 گرم] داروسازی کاسپین تامین Azelaic Acid به زودی ...
OCTOSTATIN 0.05MG/1ML AMP [آمپول اکتوستاتین 0.05 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Octreotide Acetate به زودی ...
NITRAL 10MG/2ML AMP [آمپول نیترال 10 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Nitroglycerin به زودی ...
NITRAL 5MG/5ML AMP [آمپول نیترال 5 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Nitroglycerin به زودی ...
IPOSTIGMINE 2.5MG/1ML AMP [آمپول ایپوستیگمین 2.5 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Neostigmine به زودی ...
IPOSTIGMIN 0.5MG/1ML AMP [آمپول ایپوستیگمین 0.5 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Neostigmine به زودی ...
NANDROPHEN 25MG/1ML AMP [آمپول ناندروفن 25 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Nandrolone به زودی ...
NANDRODEC 25MG/1ML AMP [آمپول ناندرودک 25 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Nandrolone به زودی ...
MUPICA 2% 15GR OINT [پماد موپیکا 2% 15 گرم] داروسازی کاسپین تامین Mupirocin به زودی ...
PLADIC 10MG/2ML AMP [آمپول پلادیک 10 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Metoclopramide به زودی ...
METHYLPREDNISOLONE ACETATE IPDIC 40MG/1ML AMP [آمپول متیل پردنیزولون استات آی پی دی سی 40 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Methylprednisolone به زودی ...
RELAXIMOL 1000MG/10ML AMP [آمپول ریلاکسی مول 1000 میلی گرم/10 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Methocarbamol به زودی ...
PROVEDIC 150MG/1ML AMP [آمپول پروودیک 150میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Medroxyprogesterone Acetate به زودی ...
BETASON LA 4MG/1ML AMP [آمپول بتازون ال آ 4میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Betamethasone به زودی ...
BETASON 4MG/1ML AMP [آمپول بتازون 4 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Betamethasone به زودی ...
AKINIDIC 5MG/1ML AMP [آمپول آکینیدیک 5 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Biperiden به زودی ...
IPACALCIN 50IU/1ML AMP [آمپول ایپاکلسین 50 واحد/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Calcitonin به زودی ...
LIGNODIC 2% AMP [آمپول لیگنودیک 2%] داروسازی کاسپین تامین Lidocaine-Systemic به زودی ...
LIGNODIC-D 5/7.5% AMP [آمپول لیگنودیک-دی 7.5/5%] داروسازی کاسپین تامین Lidocaine-Systemic به زودی ...
CETIRIZINE IPDIC 60ML SYRUP [شربت ستریزین آی پی دی آی سی 60 میلی لیتر (ستیریزین)] داروسازی کاسپین تامین Cetirizine به زودی ...
HISTADIC 10MG/1ML AMP [آمپول هیستادیک 10 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Chlorpheniramine Maleate به زودی ...
DALADIC 600MG/4ML AMP [آمپول دالادیک 600میلی گرم/4میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Clindamycin به زودی ...
DALADIC 300MG/2ML AMP [آمپول دالادیک 300میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Clindamycin به زودی ...
COTRIM 400/80 MG/5ML AMP [آمپول کوتریم 80/400 میلی گرم بر 5 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Co-trimoxazole به زودی ...
DEXADIC 8MG/2ML AMP [آمپول دگزادیک 8 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Dexamethasone به زودی ...
IPANTHEN 5% CREAM [کرم ایپانتن 5%] داروسازی کاسپین تامین Dexpanthenol به زودی ...
ZEPADIC 60ML SYRUP [شربت زپادیک 60 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Diazepam به زودی ...
ZEPADIC 10MG/2ML AMP [آمپول زپادیک 10 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Diazepam به زودی ...
LOFEDIC 75MG/3ML AMP [آمپول لوفدیک 75میلی گرم/3میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Diclofenac به زودی ...
LOFEDIC 50MG SUPP [شیاف لوفدیک 50 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Diclofenac به زودی ...
IPICLOMIN 20MG/2ML AMP [آمپول ایپی کلومین 20میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Dicyclomine به زودی ...
INDIC 50MG SUPP [شیاف ایندیک 50 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Indomethacin به زودی ...
INDIC 100MG SUPP [شیاف ایندیک 100 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Indomethacin به زودی ...
HYOCIDIC 20MG AMP [آمپول هیوسیدیک 20 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Hyoscine به زودی ...
IPOCORT 50MG/ML 2ML AMP [آمپول ایپوکورت 50میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Hydrocortisone-Systemic به زودی ...
HEPARODIC 5000IU/1ML AMP [آمپول هپارودیک 5000واحد/1میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Heparin به زودی ...
HEPARODIC 10000U/1ML AMP [آمپول هپارودیک 10000واحد/1میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Heparin به زودی ...
HALODIC 5MG/1ML AMP [آمپول هالودیک 5 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Haloperidol به زودی ...
GRANIC 1MG/1ML AMP [آمپول گرانیک 1میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Granisetron به زودی ...
GRANIC 3MG/3ML AMP [آمپول گرانیک 3میلی گرم/3میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Granisetron به زودی ...
GENTADIC 40MG/ML 1ML AMP [آمپول جنتادیک 40میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Gentamicin به زودی ...
GENTADIC 80MG/2ML AMP [آمپول جنتادیک 80میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Gentamicin به زودی ...
GENTADIC 20MG/2ML AMP [آمپول جنتادیک 20میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Gentamicin به زودی ...
DOPADIC 200MG/5ML AMP [آمپول دوپادیک 200 میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Dopamine به زودی ...
ROSEMID 40MG/4ML AMP [آمپول رزماید 40 میلی گرم/4 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Furosemide به زودی ...
ROSEMID 20MG/2ML AMP [آمپول رزماید 20 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Furosemide به زودی ...
FENTANYLE IPDIC 50MCG/ML 10ML AMP [آمپول فنتانیل آی پی دی آی سی 50میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Fentanyl به زودی ...
COTRIM injection 400/80 mg [آمپول کوتریم 400/80 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Co-trimoxazole به زودی ...
METEDIC Topical ointment 30g [پماد موضعی متدیک 30گرم] داروسازی کاسپین تامین Methyl Salicylate به زودی ...
VIBSIX 300MG/3ML AMP [آمپول وی بی سیکس 300میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Vitamin B6 به زودی ...
NEUROTAMINE AMP [آمپول نوروتامین] داروسازی کاسپین تامین Vitamin B1+B6+B12 به زودی ...
TRIAMCINOLONE IPDIC 40MG/1ML AMP [آمپول تریامسینولون آی پی دی آی سی 40 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Triamcinolone به زودی ...
MENTODIC OINT [پماد منتودیک] داروسازی کاسپین تامین Menthol Salicylate به زودی ...
LIGNODIC 1% AMP [آمپول لیگنودیک 1%] داروسازی کاسپین تامین Lidocaine-Systemic به زودی ...
CLOTRIMAZOLE/BETAMETHAZONE IPD 1+0.05 % CREAM [کرم کلوتریمازول/بتامتازون آی پی دی 1-0.05%] داروسازی کاسپین تامین Clotrimazole+Betamethasone به زودی ...
HEPARODIC 25000IU/5ML VIAL [ویال هپارودیک 25000 واحد/5میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Heparin به زودی ...
DICATRO 0.5MG/1ML AMP [آمپول دیکاترو 0.5 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Atropine به زودی ...
IBUPROFEN CASPIAN 800MG/8ML INJ [آمپول ایبوپروفن کاسپین 800میلی گرم/8 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Ibuprofen به زودی ...
LOFEDIC® 100MG SUPP [شیاف لوفدیک 100 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Diclofenac به زودی ...
CISATRACURIUM IPD 10MG/5ML 5ML AMP [آمپول سیس آتروکوریوم آی پی دی 10 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Atracurium Besilate به زودی ...
IPOZINC 20% Top Oint [پماد موضعی ایپوزینک 20%] داروسازی کاسپین تامین Zinc Oxide به زودی ...
PROMETHAZINE CASPIAN 50MG/2ML AMP [آمپول پرومتازین کاسپین 50میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Promethazine به زودی ...
PROGESTERONE CASPIAN 400MG VAG OR RECT SUPP [شیاف رکتال یا واژینال پروژسترون کاسپین 400 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Progesterone به زودی ...
PROGESTERONE CASPIAN 200MG VAG OR RECT SUPP [شیاف رکتال یا واژینال پروژسترون کاسپین 200 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Progesterone به زودی ...
ZOLEDRONIC ACID CASPIAN 4MG/5ML INJ [آمپول زولدرونیک اسید کاسپین 4میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Zoledronic Acid به زودی ...
WATER FOR INJECTION IPDIC 5ML G-AMP [آمپول آب سترون قابل تزریق آی پی دی آی سی 5 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین WATER FOR INJECTION به زودی ...
ACETAJECT 150MG/ML 6.7ML Amp [آمپول استاجکت 150 میلی گرم/میلی لیتر 6.7 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Acetaminophen به زودی ...
ZODALEM 5MG/ML Amp [آمپول زودالم 5 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Midazolam به زودی ...
ZODALEM 15MG/3ML Amp [آمپول زودالم 15 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Midazolam به زودی ...
LIDOPRIL TOPICAL 30 G CREAM [کرم موضعی لیدوپریل 30 گرم] داروسازی کاسپین تامین Lidocaine+Prilocaine-Topical به زودی ...
شرکت داروسازی کاسپین تامین
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب