محصولات شرکت داروسازی ایران هورمون

محصولات شرکت داروسازی ایران هورمون

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
SUNVIT 300,000U AMP [آمپول سان ویت 300000واحد] داروسازی ایران هورمون Vitamin D3 به زودی ...
BITAVION 100MCG/1ML AMP [آمپول بیتاویون 100 میکروگرم] داروسازی ایران هورمون Vitamin B12 به زودی ...
BITAVION 1000MCG/1ML AMP [آمپول بیتاویون 1000میکروگرم] داروسازی ایران هورمون Vitamin B12 به زودی ...
VITAMIN B COMPLEX IRANHORMONE AMP [آمپول ویتامین ب کمپلکس ایران هورمون] داروسازی ایران هورمون Vitamin B Complex به زودی ...
CORTIRAN 40MG AMP [آمپول کورتیران 40 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Triamcinolone به زودی ...
SYNACRAN AMP [آمپول سیناکران] داروسازی ایران هورمون Tetracosactide به زودی ...
TERBUTALINE-IH 5MG TAB [قرص تربوتالین-آی اچ 5 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Terbutaline به زودی ...
TAMOXIFEN IRANHORMON 20MG TAB [قرص تاموکسیفن ایران هورمون 20 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Tamoxifen به زودی ...
TAMOXIFEN IRAN HORMON 10MG TAB [قرص تاموکسیفن ایرن هورمون 10 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Tamoxifen به زودی ...
SLACTONE®25MG TAB [قرص اسلاکتون 25 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Spironolactone به زودی ...
SLACTONE® 100MG TAB [قرص اسلاکتون 100 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Spironolactone به زودی ...
RALOXEN 60MG TAB [قرص رالوکسن 60 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Raloxifene به زودی ...
PROURACIL 50MG TAB [قرص پرواوراسیل 50 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Propylthiouracil به زودی ...
PROGESTERONE IRANHORMONE 50MG/1ML AMP [آمپول پروژسترون ایران هورمون 50 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Progesterone به زودی ...
PROGESTERONE IRANHORMONE 25MG AMP [آمپول پروژسترون ایران هورمون 25 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Progesterone به زودی ...
NISOPRED 50 MG TAB [قرص نیزوپرد 50 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Prednisolone به زودی ...
NISOPRED 5MG TAB [قرص نیزوپرد 5 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Prednisolone به زودی ...
OXYMETHOLONE IRANHORMON 50MG TAB [قرص اکسی متولون ایران هورمون 50 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Oxymetholone به زودی ...
CARDIVASC 5MG TAB [قرص کاردیواسک 5 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Amlodipine به زودی ...
ATRACORIN 50MG/5ML AMP [آمپول آتراکورین 50 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Atracurium Besilate به زودی ...
ATRACORIN 25MG/2.5ML AMP [آمپول آتراکورین 25 میلی گرم/2.5 میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Atracurium Besilate به زودی ...
NAPRON 500MG TAB [قرص ناپرون 500 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Naproxen به زودی ...
NAPRON 250MG TAB [قرص ناپرون 250 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Naproxen به زودی ...
NANDROLONE PHENPROPIONATE IH 25MG/1ML AMP [آمپول ناندرولون فن پروپیونات آی اچ 25میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Nandrolone به زودی ...
DECANDROLONE 25MG/1ML AMP [آمپول دکاندرولون 25 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Nandrolone به زودی ...
DEPOCORTINE 40MG/1ML AMP [آمپول دپوکورتین 40 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Methylprednisolone به زودی ...
METHIMAZOLE IRANHORMONE 5MG TAB [قرص متی مازول ایران هورمون 5 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Methimazole به زودی ...
METGLINDINE 500MG TAB [قرص متگلیندین 500 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Metformin به زودی ...
CAMELOX 7.5MG TAB [قرص کاملوکس 7.5 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Meloxicam به زودی ...
CAMELOX 15MG TAB [قرص کاملوکس 15 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Meloxicam به زودی ...
GESTIRAN 40MG TAB [قرص جستیران 40 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Megestrol به زودی ...
MEDROFEM 5MG TAB [قرص مدروفم 5 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Medroxyprogesterone Acetate به زودی ...
DEPOGESTRONE 150MG/1ML AMP [آمپول دپوژسترون 150 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Medroxyprogesterone Acetate به زودی ...
BETAMETHASONE IH TAB [قرص بتامتازون آی اچ] داروسازی ایران هورمون Betamethasone به زودی ...
BETAMETHASONE-IH 4MG/1ML AMP [آمپول بتامتازون-آی اچ 4 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Betamethasone به زودی ...
LOTENSIN 50MG TAB [قرص لوتنسین 50 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Losartan به زودی ...
LOTENSIN 25MG TAB [قرص لوتنسین 25 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Losartan به زودی ...
BROMOCRIPTINE IRAN HORMON 2.5MG TAB [قرص برموکریپتین ایران هورمون 2.5 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Bromocriptine به زودی ...
CABERLIN 0.5MG TAB [قرص کابرلین 0.5 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Cabergoline به زودی ...
CABERLIN 1MG TAB [قرص کابرلین 1 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Cabergoline به زودی ...
LIDOCAINE IRAN HORMON 2% 5ML AMP [آمپول لیدوکایین ایران هورمون 2% 5 میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Lidocaine-Systemic به زودی ...
LEVOXINE 0.1MG TAB [قرص لوکسین 0.1 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Levothyroxine Sodium به زودی ...
LEVOXINE 50MCG TAB [قرص لوکسین 50 میکرو گرم] داروسازی ایران هورمون Levothyroxine Sodium به زودی ...
LONGIL 0.75MG TAB [لونژیل 0.75 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Levonorgestrel به زودی ...
OVUMID 50MG TAB [قرص اوومید 50 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Clomifene Citrate به زودی ...
PLAGROL 75MG TAB [قرص پلاگرول 75 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Clopidogrel به زودی ...
OVUSTOP-H TAB [قرص اووستاپ-اچ] داروسازی ایران هورمون Contraceptive HD به زودی ...
LETROFEM 2.5MG TAB [قرص لتروفم 2.5 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Letrozole به زودی ...
KETOROLAC IRAN HORMON 10MG TAB [قرص کتورولاک ایران هورمون 10 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Ketorolac به زودی ...
ANDROSTIN 50MG TAB [قرص آندروستین 50 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Cyproterone Acetate به زودی ...
ETISTERONE TAB [قرص اتیسترون] داروسازی ایران هورمون Cyproterone Compound به زودی ...
DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE IH 5MG/1ML AMP [آمپول دزوکسی کورتیکوسترون استات آی اچ 5میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Desoxycorticosterone Acetate به زودی ...
DEXAMETHASONE IRANHORMONE 0.5MG TAB [قرص دگزامتازون ایران هورمون 0.5 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Dexamethasone به زودی ...
DEXAMETHASONE IRANHORMONE 8MG/2ML AMP [آمپول دگزامتازون ایران هورمون 8 میلی کرم/2میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Dexamethasone به زودی ...
HYDROCORTISONE IRANHORMON 10MG TAB [قرص هیدروکورتیزون ایران هورمون 10میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Hydrocortisone-Systemic به زودی ...
CLAZEX 80MG TAB [قرص کلازکس 80 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Gliclazide به زودی ...
FLUTANAX 250MG TAB [قرص فلوتاناکس 250 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Flutamide به زودی ...
BENOUROVIT AMP [آمپول بنورویت] داروسازی ایران هورمون Vitamin B Complex به زودی ...
DESOCEPTIVE X21 TAB [قرص دزوسپتیو 21 عددی] داروسازی ایران هورمون Contraceptive DE به زودی ...
DEPOFEM (25+5)MG/0.5ML AMP [آمپول دیوفم 25+5 میلی گرم/0.5میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Medroxyprogesterone+Estradiol به زودی ...
LEVOXINE 0.075MG TAB [قرص لووکسین 0.075 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Levothyroxine Sodium به زودی ...
LONGIL 1.5MG TAB [قرص لونژیل 1.5 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Levonorgestrel به زودی ...
NISOPRED 20MG TAB [قرص نیزوپرد 20 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Prednisolone به زودی ...
CONTRASMINE 3/0.03MG TAB [قرص کنتراسمین 3/0.03 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Drospirenone+Ethinylestradiol به زودی ...
OVUSTOP-L® TAB [قرص اووستاپ-ال] داروسازی ایران هورمون Contraceptive LD به زودی ...
FELDIRAN® X28 TAB BOX [قرص فلدیران 28 عددی] داروسازی ایران هورمون Contraceptive LD+Fe به زودی ...
CIS ATRACORINE® 2MG/ML 5ML AMP [آمپول سیس-آتروکورین 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Atracurium Besilate به زودی ...
BONE CARE F.C TAB [قرص روکشدار بن کر] داروسازی ایران هورمون Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
VITA H Tab [قرص ویتا اچ] داروسازی ایران هورمون Biotin به زودی ...
ZOLEDRONIC ACID IRAN HORMONE 4MG/5ML INJ [زولدرونیک اسید ایران هورمون 4میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Zoledronic Acid به زودی ...
VORICONAZOLE IRAN HORMONE 200 MG TAB [قرص وریکونازول ایران هورمون 200 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Voriconazole به زودی ...
DICLOFENAC POTASSIUM IRANHORMONE 50MG TAB [قرص دیکلوفناک پتاسیم ایران هورمون 50 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Diclofenac به زودی ...
LOPARIN 4000IU AMP [آمپول لوپارین 4000 واحد] داروسازی ایران هورمون Enoxaparin Sodium به زودی ...
LOPARIN 6000IU AMP [آمپول لوپارین 6000 واحد] داروسازی ایران هورمون Enoxaparin Sodium به زودی ...
EPINALINE® 1MG/1ML AMP [آمپول اپی نالین 1میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Epinephrine به زودی ...
ESOMEPRAZOLE IRAN HORMON 20MG TAB [قرص اس امپرازول ایران هورمون 20 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Esomeprazole به زودی ...
ESOMEPRAZOLE IRAN HORMONE 40MG TAB [قرص اس امپرازول ایران هورمون 40 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Esomeprazole به زودی ...
EXEMESTANE IRAN HORMONE 25 MG TAB [قرص اگزمستان ایران هورمون 25 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Exemestane به زودی ...
IRON SUCROSE IRAN HORMONE 20MG/ML, 5ML [آمپول ایرون سوکروز ایران هورمون 20میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Iron Sucrose به زودی ...
KETOROLAC IRAN HORMONE 30MG/ML INJ [آمپول کتورولاک ایران هورمون 30میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Ketorolac به زودی ...
LIDOCAINE IRAN HORMON 2% 5ML AMP [آمپول لیدوکائین ایران هورمون 2% 5میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Lidocaine-Systemic به زودی ...
LIOTHYRONINE IRAN HORMONE 25MCG TAB [قرص لیوتیرونین ایران هورمون 25 میکروگرم] داروسازی ایران هورمون Liothyronine Sodium به زودی ...
DEPOGESTERON 150MG/1ML 3.3ML AMP [آمپول دپوجسترون 150میلی گرم/میلی لیتر 3.3میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Medroxyprogesterone Acetate به زودی ...
MESALAZINE IRAN HORMONE 400MG TAB [قرص مزالازین ایران هورمون 400میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Mesalazine به زودی ...
MESALAZINE IRANHORMONE 500MG E.C TAB [قرص مزالازین ایران هورمون 500 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Mesalazine به زودی ...
TESTOSTERONE ENANTHATE IRAN HORMONE 100MG/ML AMP [آمپول تستوسترون انانتات ایران هورمون 100میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Testosterone به زودی ...
TESTOSTERONE ENANTHATE IRAN HORMONE 250MG/ML [آمپول تستوسترون انانتات ایران هورمون 250میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی ایران هورمون Testosterone به زودی ...
ROSUVASTATIN IRAN HORMON 10MG TAB [قرص روزوواستاتین ایران هورمون 10 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Rosuvastatin به زودی ...
ROSUVASTATIN IRAN HORMON 20MG TAB [قرص رزوواستاتین ایران هورمون 20میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Rosuvastatin به زودی ...
ROSUVASTATIN IRAN HORMON 40MG TAB [قرص رزوواستاتین ایران هورمون 40میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Rosuvastatin به زودی ...
ROSUVASTATIN IRAN HORMON 5MG TAB [قرص رزوواستاتین ایران هورمون 5میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Rosuvastatin به زودی ...
(OXANDROLONE IRAN HORMON 2.5 MG Tab (DEROLOXAN [قرص اکساندرولون ایران هورمون 2.5 میلی گرم (درولوکسان)] داروسازی ایران هورمون Oxandrolone به زودی ...
PRAMIPEXOLE IRANHORMONE 0.7MG TAB [قرص پرامی پکسول ایران هورمون 0.7 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Pramipexole به زودی ...
REPAGLINIDE IRANHORMON 1MG TAB [قرص رپاگلیناید ایران هورمون 1 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Repaglinide به زودی ...
REPAGLINIDE IRANHORMON 2MG TAB [قرص رپاگلیناید ایران هورمون 2 میلی گرم] داروسازی ایران هورمون Repaglinide به زودی ...
شرکت داروسازی ایران هورمون
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب