محصولات شرکت داروسازی آریا

محصولات شرکت داروسازی آریا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
VITAMIN A-ARYA 50000IU CHEWABLE TAB [قرص جویدنی ویتامین آ-آریا50000 واحد] داروسازی آریا Vitamin A به زودی ...
VITAMIN A-ARYA 25000IU CHEWABLE TAB [قرص جویدنی ویتامین آ-آریا 25000 واحد] داروسازی آریا Vitamin A به زودی ...
TRAMADOL-ARYA 50MG TAB [قرص تراماول-آریا 50 میلی گرم] داروسازی آریا Tramadol به زودی ...
TRAMADOL-ARYA 100MG TAB [قرص ترامادول-آریا 100 میلی گرم] داروسازی آریا Tramadol به زودی ...
TOPIRAMATE-ARYA 50MG TAB [قرص توپیرامات-آریا 50 میلی گرم] داروسازی آریا Topiramate به زودی ...
TOPIRAMATE-ARYA 25MG TAB [قرص توپیرامات-آریا 25 میلی گرم] داروسازی آریا Topiramate به زودی ...
TOPIRAMATE-ARYA 100MG TAB [قرص توپیرامات-آریا 100 میلی گرم] داروسازی آریا Topiramate به زودی ...
TICLOPIDINE-ARYA 250MG TAB [قرص تیکلوپیدین-آریا 250 میلی گرم] داروسازی آریا Ticlopidine به زودی ...
TERAZOCIN-ARYA 5MG TAB [قرص ترازوسین-آریا 5 میلی گرم] داروسازی آریا Terazosin به زودی ...
TERAZOCIN-ARYA 2MG TAB [قرص ترازوسین-آریا 2 میلی گرم] داروسازی آریا Terazosin به زودی ...
TAMSULOSIN-ARYA 0.4MG CAP [کپسول تامسولوسین-آریا 0.4 میلی گرم] داروسازی آریا Tamsulosin به زودی ...
SIMVASTATIN-ARYA 20MG TAB [قرص سیمواستاتین-آریا 20 میلی گرم] داروسازی آریا Simvastatin به زودی ...
RISONEX 35MG TAB [قرص ریزونکس 35 میلی گرم] داروسازی آریا Risedronate به زودی ...
ARY-TAC 150 [قرص آری-تک 150 میلی گرم - آری تک] داروسازی آریا Ranitidine به زودی ...
PANTOSEC 40MG TAB [قرص پنتوسک 40 میلی گرم] داروسازی آریا Pantoprazole به زودی ...
PANTOSEC 20MG TAB [قرص پنتوسک 20 میلی گرم] داروسازی آریا Pantoprazole به زودی ...
OMEPRAZOLE-ARYA 20MG CAP [کپسول امپرازول-آریا 20 میلی گرم] داروسازی آریا Omeprazole به زودی ...
ACETAMINOPHEN-ARYA 325MG TAB [قرص استامینوفن آریا 325 میلی گرم] داروسازی آریا Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN-ARYA 500MG TAB [قرص استامینوفن-آریا 500 میلی گرم] داروسازی آریا Acetaminophen به زودی ...
AMLODIPINE-ARYA 5MG TAB [قرص املودیپین-آریا 5 میلی گرم] داروسازی آریا Amlodipine به زودی ...
ATORVASTATIN-ARYA 40MG TAB [قرص آتورواستاتین-آریا 40 میلی گرم] داروسازی آریا Atorvastatin به زودی ...
ATORVASTATIN-ARYA 20MG TAB [قرص آتورواستاتین-آریا 20 میلی گرم] داروسازی آریا Atorvastatin به زودی ...
ATORVASTATIN-ARYA 10MG TAB [قرص آتورواستاتین-آریا 10 میلی گرم] داروسازی آریا Atorvastatin به زودی ...
MOCLOBEMIDE-ARYA 150MG TAB [قوص موکلوبماید-آریا 150 میلی گرم] داروسازی آریا Moclobemide به زودی ...
METFORMIN-ARYA 500MG TAB [قرص متفورمین-آریا 500 میلی گرم] داروسازی آریا Metformin به زودی ...
LOVASTATIN-ARYA 20MG TAB [قرص لووستاتین-آریا 20 میلی گرم] داروسازی آریا Lovastatin به زودی ...
LORATADINE-ARYA 10MG TAB [قرص لوراتادین-آریا 10 میلی گرم] داروسازی آریا Loratadine به زودی ...
BISMUTH SUBCITRATE-ARYA 120MG TAB [قرص بیسموت ساب سیترات-آریا 120 میلی گرم] داروسازی آریا Bismuth Salts به زودی ...
CELECOXIB-ARYA 100MG CAP [کپسول سلکوکسیب-آریا 100 میلی گرم] داروسازی آریا Celecoxib به زودی ...
CETIRIZINE-ARYA 10MG TAB [قرص ستریزین-آریا 10 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی آریا Cetirizine به زودی ...
CIPROFLOXACIN-ARYA 500MG TAB [قرص سیپروفلوکساسین-آریا 500 میلی گرم] داروسازی آریا Ciprofloxacin به زودی ...
CIPROFLOXACIN-ARYA 250MG TAB [قرص سیپروفلوکساسین-آریا 250 میلی گرم] داروسازی آریا Ciprofloxacin به زودی ...
CITALOPRAM-ARYA 40MG TAB [قرص سیتالوپرام-آریا 40 میلی گرم] داروسازی آریا Citalopram به زودی ...
CITALOPRAM-ARYA 20MG TAB [قرص سیتالوپرام-آریا 20 میلی گرم] داروسازی آریا Citalopram به زودی ...
CLONAZEPAM-ARYA 2MG TAB [قرص کلونازپام-آریا 2 میلی گرم] داروسازی آریا Clonazepam به زودی ...
CLONAZEPAM-ARYA 1MG TAB [قرص کلونازپام-آریا 1 میلی گرم] داروسازی آریا Clonazepam به زودی ...
ARVIX 75MG TAB [قرص آرویکس 75 میلی گرم] داروسازی آریا Clopidogrel به زودی ...
CETIZOX 5MG TAB [قرص ستیزوکس 5 میلی گرم] داروسازی آریا Levocetirizine به زودی ...
ISOSORBIDE-ARYA 10MG TAB [قرص ایزوسورباید-آریا 10 میلی گرم] داروسازی آریا Isosorbide Dinitrate به زودی ...
INDOMET 75MG EXTENDED RELEASE TAB [قرص آهسته رهش ایندومت 75 میلی گرم] داروسازی آریا Indomethacin به زودی ...
IBUPROFEN-ARYA 400MG TAB [قرص ایبوپروفن-آریا 400 میلی] داروسازی آریا Ibuprofen به زودی ...
IBUPROFEN-ARYA 200MG TAB [قرص ایبوپروفن-آریا 200 میلی گرم] داروسازی آریا Ibuprofen به زودی ...
GLICLAZIDE-ARYA 80MG TAB [قرص گلی کلازاید-آریا 80 میلی گرم] داروسازی آریا Gliclazide به زودی ...
DILTIAZEM-ARYA 60MG TAB [قرص دیلتیازم-آریا 60 میلی گرم] داروسازی آریا Diltiazem به زودی ...
GABAPENTIN-ARYA 300MG CAP [کپسول گاباپنتین-آریا 300 میلی گرم] داروسازی آریا Gabapentin به زودی ...
FLUOXETINE-ARYA 20MG CAP [کپسول فلوکستین-آریا 20 میلی گرم] داروسازی آریا Fluoxetine به زودی ...
FLUOXETINE-ARYA 10MG CAP [کپسول فلوکستین-آریا 10 میلی گرم] داروسازی آریا Fluoxetine به زودی ...
EZETIMIBE-ARYA 10MG TAB [قرص ازیتیمیب-آریا 10 میلی گرم] داروسازی آریا Ezetimibe به زودی ...
GLUCOSAMINE-ARYA 500MG TAB [قرص گلوکزآمین-آریا 500میلی گرم] داروسازی آریا Glucosamine به زودی ...
ACARBOSE-ARYA 100MG TAB [قرص آکاربوز-آریا 100 میلی گرم] داروسازی آریا Acarbose به زودی ...
ACARBOSE-ARYA 50MG TAB [قرص آکاربوز-آریا 50 میلی گرم] داروسازی آریا Acarbose به زودی ...
CODAMOL 300/10MG TAB [قرص کدامول 310میلی گرم] داروسازی آریا Acetaminophen+Codeine به زودی ...
ARYAFEN CAP [کپسول آریافن] داروسازی آریا Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
XALOPID 120MG CAP [کپسول زالوپید 120 میلی گرم] داروسازی آریا Orlistat به زودی ...
ISOCOR 40MG TAB [قرص ایزوکور 40 میلی گرم] داروسازی آریا Isosorbide Dinitrate به زودی ...
ARYFLEX® 500 MG F.C TAB [قرص روکشدار آريفلکس® 500 م گ] داروسازی آریا Glucosamine Preparation به زودی ...
GABAPENTIN-ARYA 100MG CAP [کپسول گاباپنتین آریا 100 میلی گرم] داروسازی آریا Gabapentin به زودی ...
FACTIGEM 320 MG Tablet [قرص فکتی جم 320 میلی گرم] داروسازی آریا Gemifloxacin به زودی ...
ARYSTATIN 20 MG Tablet [قرص آریستاتین 20 میلی گرم] داروسازی آریا Rosuvastatin به زودی ...
ARYSTATIN 40 MG Tablet [قرص آریستاتین 40 میلی گرم] داروسازی آریا Rosuvastatin به زودی ...
ARYSTATIN 5 MG Tablet [قرص آریستاتین 5 میلی گرم] داروسازی آریا Rosuvastatin به زودی ...
ARYSTATIN 10 MG Tablet [قرص آریستاتین 10 میلی گرم] داروسازی آریا Rosuvastatin به زودی ...
شرکت داروسازی آریا
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب