محصولات شرکت داروسازی ایران آوند فر

محصولات شرکت داروسازی ایران آوند فر

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
AFIROCIN 2% 15G TOP OINT [پماد موضعی آفیروسین 2% 15 گرم] داروسازی ایران آوند فر Mupirocin به زودی ...
AFIROFEN 5% TOP GEL [ژل موضعی آفیروفن 5%] داروسازی ایران آوند فر Ibuprofen به زودی ...
AFICETAMOL 125MG SUPP [شیاف آفی ستامول 125 میلی گرم] داروسازی ایران آوند فر Acetaminophen به زودی ...
AFIRECTIL® 15G RECTAL OINT [پماد رکتال آفی رکتیل 15 گرمی] داروسازی ایران آوند فر Antihemorrhoid به زودی ...
AFIRECTIL SUPP [شیاف آفی رکتیل] داروسازی ایران آوند فر Antihemorrhoid به زودی ...
AFIBENZOXIDE® 5% 40G TOP GEL [ژل موضعی آفی بنزوکساید 5% 40 گرم] داروسازی ایران آوند فر Benzoyl Peroxide به زودی ...
AFIBETHASONE 0.1% LOTION TOPICAL [لوسیون موضعی آفی بتازون 0.1%] داروسازی ایران آوند فر Betamethasone-Topical به زودی ...
AFINDAMAYCIN 1% SOLUTION TOPICAL 60ML [محلول موضعی آفیندامایسین 1% 60 میلی لیتر] داروسازی ایران آوند فر Clindamycin به زودی ...
AFICLOBET LOTION TOPICAL 0.05 % [لوسیون موضعی آفی کلوبت 0.05%] داروسازی ایران آوند فر Clobetasol به زودی ...
AFITRIMAZOLE SOLUTION TOPICAL 1 % [محلول موضعی آفی تریمازول 1%] داروسازی ایران آوند فر Clotrimazole به زودی ...
AFICLOSONE 1/0.05% LOTION TOPICAL 30ML [محلول موضعی آفی کلوزون 1/0.05% 30میلی لیتر] داروسازی ایران آوند فر Clotrimazole+Betamethasone به زودی ...
AFICLONAC 100 MG SUPP [شیاف آفیکلوناک 100 میلی گرم] داروسازی ایران آوند فر Diclofenac به زودی ...
AFICLONAC 50 MG SUPP [شیاف آفیکلوناک 50 میلی گرم] داروسازی ایران آوند فر Diclofenac به زودی ...
KETOCONAZOLE-IROX SHAMPOO TOPICAL 2 % 100ML [شامپو موضعی کتوکونازول-ایروکس 2% 100میلی لیتر] داروسازی ایران آوند فر Ketoconazole به زودی ...
AFIROXEN 500 MG SUPP [شیاف آفی روکسن 500 میلی گرم] داروسازی ایران آوند فر Naproxen به زودی ...
PERMETHRIN-IROX 1% SHAMPOO TOPICAL 60ML [شامپو موضعی پرمترین-ایروکس 1% 60 میلی لیتر] داروسازی ایران آوند فر Permethrin به زودی ...
SELENIUM SULFIDE-IROX SHAMPOO TOPICAL 2.5% [شامپو موضعی سلنیوم سولفاید-ایروکس 2.5%] داروسازی ایران آوند فر Selenium Sulfide به زودی ...
AFITETRIN OINTMENT TOPICAL 3% 15G [پماد موضعی تتراسیکلین 3% 15 گرم] داروسازی ایران آوند فر Tetracycline به زودی ...
AFICAINE TOPICAL CREAM [کرم موضعی آفیکایین] داروسازی ایران آوند فر Lidocaine+Prilocaine-Topical به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب