محصولات شرکت داروسازی بهسا

محصولات شرکت داروسازی بهسا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
VITAMIN A+D-BEHSA 30G OINT [پماد ویتامین آ+د-بهسا] داروسازی بهسا Vitamin A+D-Topical به زودی ...
TRIPLE SULFA-BEHSA VAG CREAM [کرم واژینال تریپل سولفا-بهسا] داروسازی بهسا Triple Sulfa به زودی ...
FLUORIDE-BEHSA 0.2% MOUTH WASH [دهان شویه فلوراید-بهسا 0.2%] داروسازی بهسا Sodium Fluoride به زودی ...
SELENIUM SULFIDE-BEHSA 2.5% SHAMPOO [شامپو سلنیوم سولفاید-بهسا 2.5%] داروسازی بهسا Selenium Sulfide به زودی ...
SELENIUM SULFIDE-BEHSA 1% SHAMPOO [شامپو سلنیوم سولفاید-بهسا 1%] داروسازی بهسا Selenium Sulfide به زودی ...
PROMETHAZINE-BEHSA 60MG SYRUP [شربت پرومتازین-بهسا 60 میلی لیتر] داروسازی بهسا Promethazine به زودی ...
BEHSADIN 7.5% 3.8L SCRUB [محلول اسکراب بهسادین 7.5 3.8 لیتر] داروسازی بهسا Povidone-Iodine به زودی ...
BEHSADIN 7.5% 250ML SCRUB [اسکراب بهسادین 7.5% 250 میلی لیتر] داروسازی بهسا Povidone-Iodine به زودی ...
BEHSADIN 7.5% 1L SCRUB [بهسادین اسکراب 7.5% یک لیتری] داروسازی بهسا Povidone-Iodine به زودی ...
BEHSADIN 10% 80G VAG GEL [ژل واژینال بهسادین 10% 80گرم] داروسازی بهسا Povidone-Iodine به زودی ...
BEHSADIN 10% 60ML SOL [محلول بهسادین 10% 60میلی لیتر] داروسازی بهسا Povidone-Iodine به زودی ...
BEHSADIN 10% 3.8L SOL [محلول بهسادین 10% 3.8 لیتر] داروسازی بهسا Povidone-Iodine به زودی ...
BEHSADIN 10% 250ML SOL [محلول بهسادین 10% 250میلی لیتر] داروسازی بهسا Povidone-Iodine به زودی ...
BEHSADIN 10% 1L SOL [محلول بهسادین 10% یک لیتری] داروسازی بهسا Povidone-Iodine به زودی ...
PIROXICAM-BEHSA 0.5% GEL [ژل پیروکسیکام-بهسا 0.5%] داروسازی بهسا Piroxicam به زودی ...
PEDIATRIC GRIPPE-BEHSA 60ML SYRUP [شربت پدیاتریک گریپ-بهسا 60 میلی گرم] داروسازی بهسا Pediatric Gripe به زودی ...
ACETAMINOPHEN-BEHSA 100MG/ML DROP [قطره استامینوفن-بهسا 100 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی بهسا Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN-BEHSA 120MG/5ML 60ML SOL [محلول استامینوفن-بهسا 120 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی بهسا Acetaminophen به زودی ...
MOMETASONE-BEHSA 0.1% 30G OINT [پماد مومتازون-بهسا 0.1% 30 گرم] داروسازی بهسا Mometasone به زودی ...
METOCLOPRAMIDE-BEHSA 4MG/ML 15ML ORAL DROP [قطره خوراکی متوکلوپرامید-بهسا 4میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی بهسا Metoclopramide به زودی ...
BETAMETHASONE-BEHSA 0.1% 15G OINT [پماد بتامتازون-بهسا 0.1% 15گرم] داروسازی بهسا Betamethasone-Topical به زودی ...
BEHSIMIDE-C 250ML SOLUTION [محلول بهسیمید-سی 250 میلی لیتر] داروسازی بهسا Cetrimide به زودی ...
CHLORHEXIDINE-BEHSA 0.2% 250ML MOUTHWASH [دهان شویه کلرهگزیدین-بهسا 0.2% 250 میلی لیتر] داروسازی بهسا Chlorhexidine به زودی ...
BEHTOL 5% 4L SOL [محلول بهتول 5% 4 لیتر] داروسازی بهسا Chloroxylenol به زودی ...
BEHTOL 5% 1L SOL [محلول بهتول 5% 1 لیتر] داروسازی بهسا Chloroxylenol به زودی ...
BEHTOL 5% 150ML SOL [محلول بهتل 5% 150 میلی لیتر] داروسازی بهسا Chloroxylenol به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 1% 15G CREAM [کرم کلوتریمازول-بهسا 1% 15 گرم] داروسازی بهسا Clotrimazole به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 2% 20G VAG CREAM [کرم واژینال کلوتریمازول-بهسا 2% 20 گرم] داروسازی بهسا Clotrimazole به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 1% 50G VAG CREAM [کرم واژینال کلوتریمازول-بهسا 1% 50 گرم] داروسازی بهسا Clotrimazole به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 1% 20ML LOTION [لوسیون کلوتریمازول-بهسا 1% 20 میلی لیتر] داروسازی بهسا Clotrimazole به زودی ...
KETOTIFEN-BEHSA 1MG/ML ORAL DROP [قطره خوراکی کتوتیفن-بهسا 1میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی بهسا Ketotifen به زودی ...
KETOCONAZOLE BEHSA 2% 100ML SHAMPOO [شامپو کتوکونازول بهسا 100میلی لیتر] داروسازی بهسا Ketoconazole به زودی ...
DICLOFENAC-BEHSA 1% GEL [ژل دیکلوفناک-بهسا 1%] داروسازی بهسا Diclofenac-Topical به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND-BEHSA 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین کامپاند-بهسا 60 میلی لیتر] داروسازی بهسا Diphenhydramine Compound به زودی ...
EXPECTORANT-BEHSA 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت-بهسا 60 میلی لیتر] داروسازی بهسا Expectorant به زودی ...
B-COMPLEX BEHSA 120ML Syrup [شربت ب-کمپلکس بهسا 120م ل] داروسازی بهسا Vitamin B Complex به زودی ...
DEXPANTHENOL BEHSA 5% 30G TOP CREAM [کرم موضعی دکسپانتنول بهسا 5% 30 گرم] داروسازی بهسا Dexpanthenol به زودی ...
شرکت داروسازی بهسا
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب