محصولات شرکت داروسازی بهوزان

محصولات شرکت داروسازی بهوزان

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
VITAMIN A+D-BEHVAZAN 30G OINT [پماد ویتامین آ+د-بهوزان] داروسازی بهوزان Vitamin A+D-Topical به زودی ...
TRIPLE SULFA-BEHVAZAN 78G VAG CREAM [کرم واژینال تریپل سولفا-بهوزان 78 گرم] داروسازی بهوزان Triple Sulfa به زودی ...
TERBINAFINE-BEHVAZAN 1% 15G CREAM [کرم تربینافین-بهوزان 1% 15 گرم] داروسازی بهوزان Terbinafine به زودی ...
PROGESTERONE-BEHVAZAN 400MG SUPP [شیاف پروژسترون-بهوزان 400 میلی گرم] داروسازی بهوزان Progesterone به زودی ...
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 7.5% 3.8L SCRUB [محلول اسکراب پویدون آیوداین-بهوزان 7.5% 3.8 لیتر] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine به زودی ...
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 7.5% 250ML SCRUB [محلول ایکراب پوویدون آیوداین-بهوزان 7.5% 250 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine به زودی ...
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 7.5% 1L SCRUB [] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine به زودی ...
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 10% 80G VAG GEL [] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine به زودی ...
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 10% 60ML SOLUTION [] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine به زودی ...
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 10% 3.8L SOLUTION [] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine به زودی ...
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 10% 250ML VAG DOUCH [] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine به زودی ...
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 10% 250ML SOLUTION [] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine به زودی ...
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 10% 1L SOLUTION [] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine به زودی ...
PIROXICAM-BEHVAZAN 20MG SUPP [شیاف پیروکسیکام-بهوزان 20 میلی گرم] داروسازی بهوزان Piroxicam به زودی ...
ACETAMINOPHEN-BEHVAZAN 125MG SUPP [شیاف استامینوفن-بهوزان 125 میلی گرم] داروسازی بهوزان Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN-BEHVAZAN 325MG SUPP [شیاف استامینوفن-بهوزان 325 میلی گرم] داروسازی بهوزان Acetaminophen به زودی ...
ACICLOVIR-BEHVAZAN 5% 10G TOP CREAM [کرم موضعی آسیکلوویر-بهوزان 5% 10 گرم] داروسازی بهوزان Aciclovir به زودی ...
ADAPALENE-BEHVAZAN 0.1% 30GR CREAM TOPICAL [کرم موضعی آداپالن-بهوزان 0.1% 30 گرم] داروسازی بهوزان Adapalene به زودی ...
ANTIHEMORRHOID-BEHVAZAN OINT [پماد آنتی هموروئید-بهوزان] داروسازی بهوزان Antihemorrhoid به زودی ...
ANTIHEMORRHOID-BEHVAZAN SUPP [شیاف آنتی هموروئید-بهوزان] داروسازی بهوزان Antihemorrhoid به زودی ...
NITROFURAZONE-BEHVAZAN 0.2% 30G CREAM [کرم نیتروفورازون-بهوزان 0.2% 30 گرم] داروسازی بهوزان Nitrofurazone به زودی ...
NAPROXEN-BEHVAZAN 500MG SUPP [شیاف ناپروکسن-بهوزان 500 میلی گرم] داروسازی بهوزان Naproxen به زودی ...
MUPIROCIN-BEHVAZAN 2% 15GR OINT [پماد موپیروسین-بهوزان 2% 15 گرم] داروسازی بهوزان Mupirocin به زودی ...
MONOBENZONE-BEHVAZAN 20% CREAM [کرم منوبنزن-بهوزان 20%] داروسازی بهوزان Monobenzone به زودی ...
MOMETASONE-BEHVAZAN 0.1% 30G OINT [پماد مومتازون-بهوزان 0.1% 30 گرم] داروسازی بهوزان Mometasone به زودی ...
MOMETASONE-BEHVAZAN 0.1% 30G CREAM [کرم مومتازون-بهوزان 01% 30 گرم] داروسازی بهوزان Mometasone به زودی ...
MOMETASONE-BEHVAZAN 0.1% 30ML LOTION [لوسیون مومتازون-بهوزان 0.1% 30 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Mometasone به زودی ...
MINOXIDIL-BEHVAZAN 5% 60ML SOL TOP [محلول موضعی ماینوکسیدیل-بهوزان 5% 60 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Minoxidil-Topical به زودی ...
MICONAZOL-BEHVAZAN 2% VAG CREAM [کرم واژینال میکونازول-بهوزان 2% (مایکونازول)] داروسازی بهوزان Miconazole به زودی ...
MICONAZOL-BEHVAZAN 2% TOP CREAM [کرم موضعی میکونازول-بهوزان 2% (مایکونازول)] داروسازی بهوزان Miconazole به زودی ...
METRONIDAZOLE-BEHVAZAN 0.75% VAG GEL [ژل واژینال مترونیدازول-بهوزان 0.75%] داروسازی بهوزان Metronidazole به زودی ...
BENZYDAMINE-BEHVAZAN 0.15% 120ML MOUTH WASH [دهان شویه بنزیلامین-بهوزان 0.15% 120 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Benzydamine Hydrochloride به زودی ...
METHOXSALEN-BEHVAZAN1% 30ML TOP SOL [محلول موضعی متوکسالن-بهوزان 1% 30 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Methoxsalen به زودی ...
COLIVA 500MG SUPP [شیاف کولیوا 500 میلی گرم] داروسازی بهوزان Mesalazine به زودی ...
BETAMETHASONE-BEHVAZAN 0.1% OINT [پماد بتامتازون-بهوزان 0.1%] داروسازی بهوزان Betamethasone-Topical به زودی ...
BISACODYL-BEHVAZAN 10MG SUPP [شیاف بیزاکودیل-بهوزان 10 میلی گرم] داروسازی بهوزان Bisacodyl به زودی ...
BURN OINTMENT-BEHVAZAN 30G TUBE [پماد برن اوینتمنت-بهوزان 30 گرم] داروسازی بهوزان Burn Ointment به زودی ...
CALAMINE-BEHVAZAN 8% LOTION [لوسیون کالامین-بهوزان 8%] داروسازی بهوزان Calamine به زودی ...
LINDANE-BEHVAZAN 1% 60ML LOTION [لوسیون لیندان-بهوزان 1% 60 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Lindane به زودی ...
CLINDAMYCIN-BEHVAZAN 2% VAG CREAM [کرم واژینال کلیندامایسین-بهوزان 2%] داروسازی بهوزان Clindamycin به زودی ...
CLINDAMYCIN-BEHVAZAN 1% 60ML TOP SOLUTION [محلول موضعی کلیندامایسین-بهوزان 1% 60 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Clindamycin به زودی ...
CLINDAMYCIN-BEHVAZAN 1% 15G GEL [ژل کلیندامایسین-بهوزان 1% 15گرم] داروسازی بهوزان Clindamycin به زودی ...
CLOBETASOL-BEHVAZAN 0.05% LOTION [لوسیون کلوبتازول-بهوزان 0.05%] داروسازی بهوزان Clobetasol به زودی ...
CLOBETASOL-BEHVAZAN 0.05% OINT [پماد کلوبتازول-بهوزان 0.05%] داروسازی بهوزان Clobetasol به زودی ...
CLOBETASOL-BEHVAZAN 0.05% 15G CREAM [کرم کلوبتازول-بهوزان 0.05% 15 گرم] داروسازی بهوزان Clobetasol به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% TOP CREAM [کرم موضعی کلوتریمازول-بهوزان 1%] داروسازی بهوزان Clotrimazole به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 2% 50G VAG CREAM [کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 2% 50 گرم] داروسازی بهوزان Clotrimazole به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 2% 20G VAG CREAM [کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 2% 20 گرم] داروسازی بهوزان Clotrimazole به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% 50G VAG CREAM [کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 1% 50 گرم] داروسازی بهوزان Clotrimazole به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% SOLUTION [محلول کلوتریمازول-بهوزان 1%] داروسازی بهوزان Clotrimazole به زودی ...
KETOCONAZOLE-BEHVAZAN 2% CREAM [کرم کتوکونازول-بهوزان 2%] داروسازی بهوزان Ketoconazole به زودی ...
KETOCONAZOLE-BEHVAZAN 2% 100ML SHAMPOO [شامپو کتوکونازول-بهوزان 2% 100 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Ketoconazole به زودی ...
DIAZEPAM-BEHVAZAN 5MG SUPP [شیاف دیازپام-بهوزان 5 میلی گرم] داروسازی بهوزان Diazepam به زودی ...
DICLOFENAC-BEHVAZAN 1% 60G GEL [ژل دیکلوفناک-بهوزان 1% 60 گرم] داروسازی بهوزان Diclofenac-Topical به زودی ...
DICLOFENAC-BEHVAZAN 50MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-بهوزان 50 میلی گرم] داروسازی بهوزان Diclofenac به زودی ...
DICLOFENAC-BEHVAZAN 100MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-بهوزان 100 میلی گرم] داروسازی بهوزان Diclofenac به زودی ...
INDOMETHACIN-BEHVAZAN 100MG SUPP [شیاف ایندومتاسین-بهوزان 100 میلی گرم] داروسازی بهوزان Indomethacin به زودی ...
HYDROQUINONE-BEHVAZAN 4% 30G CREAM [کرم هیدروکینون-بهوزان 4% 30 گرم] داروسازی بهوزان Hydroquinone به زودی ...
HYDROCORTISONE-BEHVAZAN 1% 15G OINT [پماد هیدروکورتیزون-بهوزان 1% 15 گرم] داروسازی بهوزان Hydrocortisone-topical به زودی ...
HEMODIALYSIS ACIDIC II BEHVAZAN CONC 5L SOL [محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II بهوزان 5 لیتر] داروسازی بهوزان Dialysis Solutions به زودی ...
HEMODIALYSIS II BEHVAZAN CONC 5L SOLUTION [محلول غلیظ همودیالیز II بهوزان 5 لیتر] داروسازی بهوزان Dialysis Solutions به زودی ...
HEMODIALYSIS I BEHVAZAN CONC 5L SOLUTION [محلول غلیظ همودیالیز I بهوزان 5 لیتر] داروسازی بهوزان Dialysis Solutions به زودی ...
FLUOCINOLONE-BEHVAZAN 0.025% OINT [پماد فلوسینولون-بهوزان 0.025%] داروسازی بهوزان Fluocinolone به زودی ...
TRIAMCINOLONE-BEHVAZAN 0.1% OINT [پماد تریامسینولون-بهوزان 0.1%] داروسازی بهوزان Triamcinolone-Topical به زودی ...
ERYTHROMYCIN-BEHVAZAN 60ML 4% TOP SOL [محلول موضعی اریترومایسین-بهوزان 4% 60 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Erythromycin-Topical به زودی ...
CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE-BEHVAZAN 30ML LOTION [لوسیون کلوتریمازول/بتامتازون-بهوزان] داروسازی بهوزان Clotrimazole+Betamethasone به زودی ...
GLYCERIN-BEHVAZAN 1G SUPP [شیاف گلسیرین-بهوزان 1 گرم] داروسازی بهوزان Glycerin به زودی ...
GLYCERIN-BEHVAZAN 2G SUPP [شیاف گلسیرین-بهوزان 2 گرم] داروسازی بهوزان Glycerin به زودی ...
CALCIPOTRIOL/BETAMETHASONE BEHVAZAN 0.005%/0.064% OIN [پماد کلسیپوتریول/بتامتازون بهوزان] داروسازی بهوزان Calcipotriol+Betamethasone به زودی ...
PIROXICAM-BEHVAZAN® 0.5% GEL [ژل پیروکسیکام-بهوزان 0.5%] داروسازی بهوزان Piroxicam به زودی ...
CALAMINE-BEHVAZAN® 8% 30G TOP CREAM [کرم موضعی کالامین-بهوزان 8% 30 گرم] داروسازی بهوزان Calamine به زودی ...
DEXADEX® 0.1% OPH DROP [قطره چشمی دگزادکس 0.1%] داروسازی بهوزان Dexamethasone-Ophthalmic به زودی ...
شرکت داروسازی بهوزان
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب