محصولات شرکت داروسازی الحاوی

محصولات شرکت داروسازی الحاوی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ZONIMIX 100MG TAB [قرص زونی میکس 100 میلی گرم] داروسازی الحاوی Zonisamide به زودی ...
ZONIMIX 100MG CAP [کپسول زونی میکس 100 میلی گرم] داروسازی الحاوی Zonisamide به زودی ...
Suzin 220mg Cap [کپسول سوزین 220 میلی گرم] داروسازی الحاوی Zinc supplement به زودی ...
TRAMADOL-ALHAVI 50MG TAB [قرص ترامادول-الحاوی 50 میلی گرم] داروسازی الحاوی Tramadol به زودی ...
TRAMADOL-ALHAVI 50MG CAP [کپسول ترامادول-الحاوی 50 میلی گرم] داروسازی الحاوی Tramadol به زودی ...
TRAMADOL ALHAVI 100MG TAB [قرص ترامادول الحاوی 100 میلی گرم] داروسازی الحاوی Tramadol به زودی ...
RIFAMPIN-ALHAVI 300MG CAP [کپسول ریفامپین-الحاوی 300 میلی گرم] داروسازی الحاوی Rifampin به زودی ...
RIFAMPIN-ALHAVI 150MG CAP [کپسول ریفامپین-الحاوی 150 میلی گرم] داروسازی الحاوی Rifampin به زودی ...
RANITIDINE-ALHAVI 75MG/5ML 240ML SYRUP [شربت رانیتیدین-الحاوی 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Ranitidine به زودی ...
PHENYTOIN-ALHAVI 100MG CAP [کپسول فنی توئین-الحاوی 100 میلی گرم] داروسازی الحاوی Phenytoin به زودی ...
PHENYTOIN-ALHAVI 30MG/5ML SUSP [سوسپانسیون فنی توئین-الحاوی 30 میلی گرم بر 5 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Phenytoin به زودی ...
OXYMETHOLONE-ALHAVI 50MG TAB [قرص اکسی متولون-الحاوی 50 میلی گرم] داروسازی الحاوی Oxymetholone به زودی ...
CHILDRENS NOVAFEN 120MG/5ML SUSP [سوسپانسیون نوافن اطفال 120میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی الحاوی Acetaminophen به زودی ...
ADAPALENE ALHAVI 0.1% 60ML LOTION [لوسیون آداپالن الحاوی 0.1%] داروسازی الحاوی Adapalene به زودی ...
ALUMINIUM MG-ALHAVI TAB [قرص آلومینیوم ام جی-الحاوی] داروسازی الحاوی Aluminium MG به زودی ...
ALUMINIUM MGS-ALHAVI TAB [قرص آلومینیوم ام جی اس-الحاوی] داروسازی الحاوی Aluminium MGS به زودی ...
AMOXICILLIN-ALHAVI 250MG CAP [کپسول اموکسی سیلین-الحاوی 250 میلی گرم] داروسازی الحاوی Amoxicillin به زودی ...
AMOXICILLIN-ALHAVI 500MG CAP [کپسول آموکسی سیلین-الحاوی 500 میلی گرم] داروسازی الحاوی Amoxicillin به زودی ...
NALTREXONE-ALHAVI 50MG CAP [کپسول نالتروکسان-الحاوی 50 میلی گرم] داروسازی الحاوی Naltrexone به زودی ...
NALTREXONE-ALHAVI 25MG CAP [کپسول نالتروکسان-الحاوی 25 میلی گرم] داروسازی الحاوی Naltrexone به زودی ...
BELLADONNA PB-ALHAVI 60ML ELIXIR [الگزیر بلادونا پی بی-الحاوی 60 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Belladonna pb به زودی ...
MEFENAMIC ACID-ALHAVI 250MG CAP [کپسول مفنامیک اسید-الحاوی 250 میلی گرم] داروسازی الحاوی Mefenamic Acid به زودی ...
MEBERIX 135MG TAB [قرص مبریکس 135 میلی گرم] داروسازی الحاوی Mebeverine به زودی ...
CALAMINE-ALHAVI 8% LOTION [لوسیون کالامین-الحاوی 8%] داروسازی الحاوی Calamine به زودی ...
LITHIUM CABONATE-ALHAVI 300MG TAB [قرص لیتیم کربنات-الحاوی 300 میلی گرم (لیتیوم کربنات)] داروسازی الحاوی Lithium Carbonate به زودی ...
CHLORAMPHENICOL-ALHAVI 250MG CAP [کپسول کلرامفنیکل-الحاوی 250 میلی گرم] داروسازی الحاوی Chloramphenicol به زودی ...
KETOTIFEN-ALHAVI 1MG TAB [قرص کتوتیفن-الحاوی 1 میلی گرم] داروسازی الحاوی Ketotifen به زودی ...
CYPROHEPTADIN-ALHAVI 4MG TAB [قرص سیپروهپتادین-الحاوی 4 میلی گرم] داروسازی الحاوی Cyproheptadine به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN-ALHAVI DROP [قطره دکسترومتورفان-الحاوی] داروسازی الحاوی Dextromethorphan به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN-ALHAVI 15MG/5ML 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان-الحاوی 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Dextromethorphan به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN P-ALHAVI 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان پی-الحاوی 60 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Dextromethorphan+Pseudoephedrine به زودی ...
DICYCLOMINE-ALHAVI 60ML SYRUP [شربت دی سیکلومین-الحاوی 60 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Dicyclomine به زودی ...
GLICLAZIDE-ALHAVI 80MG TAB [قرص گلی کلازید-الحاوی 80 میلی گرم] داروسازی الحاوی Gliclazide به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND-ALHAVI SYRUP [شربت دیفن هیدرامین کامپاند-الحاوی] داروسازی الحاوی Diphenhydramine Compound به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE-ALHAVI SYRUP [شربت دیفن هیدرامین-الحاوی] داروسازی الحاوی Diphenhydramine به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE-ALHAVI 25MG TAB [قرص دیفن هیدرامین-الحاوی 25 میلی گرم] داروسازی الحاوی Diphenhydramine به زودی ...
GABAPENTIN-ALHAVI 100MG CAP [کپسول گاباپنتین-الحاوی 100 میلی گرم] داروسازی الحاوی Gabapentin به زودی ...
EXPECTORANT CODEINE-ALHAVI SYRUP [شربت اکسپکتورانت کدئین-الحاوی] داروسازی الحاوی Expectorant Codeine به زودی ...
EXPECTORANT-ALHAVI 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت-الحاوی 60 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Expectorant به زودی ...
ETHOSUXIMIDE-ALHAVI 250MG/5ML 240ML SYRUP [شربت اتوسوکسیمید-الحاوی 250میلی گرم/5میلی لیتر 240 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Ethosuximide به زودی ...
ZINC SULFATE ALHAVI 60ML SYRUP [شربت زینک سولفات الحاوی 60 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Zinc supplement به زودی ...
MULTIVITAMIN-ALHAVI SYRUP [شربت مولتی ویتامین-الحاوی] داروسازی الحاوی Multivitamin به زودی ...
MULTIVITAMIN-ALHAVI DROP [قطره مولتی ویتامین-الحاوی] داروسازی الحاوی Multivitamin به زودی ...
Novafen Capsule [کپسول نوافن] داروسازی الحاوی Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
MULTIVITAMIN MINERAL-ALHAVI CAP [کپسول مولتی ویتامین مینرال-الحاوی] داروسازی الحاوی Multivitamin Plus Mineral به زودی ...
VITAMIN A+D-ALHAVI ORAL DROP [قطره خوراکی آ+د الحاوی] داروسازی الحاوی Vitamin A+D-Oral به زودی ...
AMLOTOREX 5/20MG TAB [قرص آملوتورکس 5/20میلی گرم] داروسازی الحاوی Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
FerFolic 60/0.4 MG F.C Tab [قرص خط دار فرفولیک 60/0.4 میلی گرم] داروسازی الحاوی Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
MOFINAL® 100MG TAB [قرص موفینال 100 میلی گرم] داروسازی الحاوی Modafinil به زودی ...
KETOTIFEN-ALHAVI® 1MG/5ML 120 SYRUP [شربت کتوتیفن-الحاوی 1میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Ketotifen به زودی ...
METHIMAZOLE ALHAVI 5MG TAB [قرص متی مازول الحاوی 5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Methimazole به زودی ...
Parakid 100 mg/ml Drop [قطره پاراکید 100 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی الحاوی Acetaminophen به زودی ...
Stratome 18 MG CAP [کپسول استراتوم 18 میلی گرم] داروسازی الحاوی Atomoxetine به زودی ...
Stratome 40 MG CAP [کپسول استراتوم 40 میلی گرم] داروسازی الحاوی Atomoxetine به زودی ...
Buprenorphine 8MG-Alhavi Sublingual Tablet [قرص زیر زبانی بوپرنورفین 8 میلی گرم-الحاوی] داروسازی الحاوی Buprenorphine به زودی ...
Buprenorphine 2MG-Alhavi Sublingual Tablet [قرص زیر زبانی بوپرنورفین 2 میلی گرم-الحاوی] داروسازی الحاوی Buprenorphine به زودی ...
Dabexa 110MG CAP [کپسول دابکسا 110 میلی گرم] داروسازی الحاوی Dabigatran به زودی ...
Ferrous Fumarate-Alhavi 60 MG FC Tab [قرص روکشدار فروس فومارات-الحاوی 60 میلی گرم] داروسازی الحاوی Ferrous به زودی ...
Mesalex 500 MG E.C Tab [قرص آهسته رهش مزالکس 500 میلی گرم] داروسازی الحاوی Mesalazine به زودی ...
Mesalex 250 MG E.C Tab [قرص آهسته رهش مزالکس 250 میلی گرم] داروسازی الحاوی Mesalazine به زودی ...
Methadone-Alhavi 25mg/5ml Syrup [شربت متادون-الحاوی 25 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی الحاوی Methadone به زودی ...
Metoclopramide-Alhavi 4 mg/ml Drop [قطره متوکلوپرامید-الحاوی 4 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی الحاوی Metoclopramide به زودی ...
Vitokid Drop [قطر ویتوکید] داروسازی الحاوی Multivitamin به زودی ...
Zitamix Syrup [شربت زیتامیکس] داروسازی الحاوی Multivitamin به زودی ...
Zitokid Drop [قطره زیتوکید] داروسازی الحاوی Multivitamin به زودی ...
Adokid Drop [قطره آدوکید] داروسازی الحاوی Vitamin A+D-Oral به زودی ...
Neozink 25MG CAP [کپسول نئوزینک 25] داروسازی الحاوی Zinc supplement به زودی ...
Neozink 5mg/5ml Syrup [شربت نئوزینک 5 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Zinc supplement به زودی ...
Ferfolic 60/0.4 MG CAP [کپسول فرفولیک 60/0.4 میلی گرم] داروسازی الحاوی Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
Acid Block 10/800/165 MG Tab [قرص اسید بلاک 10/800/165 میلی گرم] داروسازی الحاوی FAMOTIDINE+CA CARBONATE+MG HYDROXIDE به زودی ...
PARACETAMOL 10MG/ML 100 ML VIAL [ویال پاراستامول 10MG/ML الحاوی 100 میلی لیتری] داروسازی الحاوی Acetaminophen به زودی ...
APRETEX® 125/80/80MG CAP [کپسول آپرتکس 125/80/80 میلی گرم] داروسازی الحاوی Aprepitant به زودی ...
STRATOME 10MG CAP [کپسول استراتوم 10 میلی گرم] داروسازی الحاوی Atomoxetine به زودی ...
STRATOME® 60MG CAP [کپسول استراتوم 60 میلی گرم] داروسازی الحاوی Atomoxetine به زودی ...
TRIHEXYPHENIDYL-ALHAVI® 2MG TAB [قرص تری هگزی فنیدیل-الحاوی 2 میلی گرم] داروسازی الحاوی Trihexyphenidyl به زودی ...
TOLTERODINE-ALHAVI® 2MG TAB [قرص تولترودین-الحاوی 2 میلی گرم] داروسازی الحاوی Tolterodine به زودی ...
TOLTERODINE-ALHAVI® 1MG TAB [قرص تولترودین-الحاوی 1 میلی گرم] داروسازی الحاوی Tolterodine به زودی ...
BELLADONNA PB ALHAVI TAB [قرص بلادونا پی بی الحاوی] داروسازی الحاوی Belladonna pb به زودی ...
BUPRENORPHINE ALHAVI 0.4MG SL TAB [قرص بوپرنورفین الحاوی 0.4 میلی گرم] داروسازی الحاوی Buprenorphine به زودی ...
CHLORAMPHENICOL ALHAVI 150MG/5ML SUSP [سوسپانسیون کلرامفنیکل الحاوی 150میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی الحاوی Chloramphenicol به زودی ...
DABEXA® 150MG CAP [کپسول دابکسا 150 میلی گرم] داروسازی الحاوی Dabigatran به زودی ...
DABEXA® 75MG CAP [کپسول دابکسا 75 میلی گرم] داروسازی الحاوی Dabigatran به زودی ...
DALFAREX® 10MG EXTENDED RELEASE TAB [قرص پیوسته رهش دالفارکس 10 میلی گرم] داروسازی الحاوی Fampridine به زودی ...
REMITA® 0.5MG CAP [کپسول رمیتا 0.5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Fingolimod به زودی ...
RIBOFLOUR 1000 MG VIAL [ویال ریبوفلور 1000 میلی گرم] داروسازی الحاوی Fluorouracil به زودی ...
IBUPROFEN-ALHAVI® 100MG/5ML SUSP [سوسپانسیون ایبوپروفن-الحاوی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Ibuprofen به زودی ...
LABETALOL KERN PHARMA 100MG/20ML VIAL [ویال لبتالول کرن فارما 100میلی گرم/20 میلی لیتر - لابتالول] داروسازی الحاوی Labetalol به زودی ...
LACTULOSE-ALHAVI 10G/15ML 240ML SYRUP [شربت لاکتولوز-الحاوی 10گرم/15 میلی لیتر 240 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Lactulose به زودی ...
LEVOFLOXACIN-ALHAVI(TAVACIDAL) 500MG TAB [قرص لووفلوکساسین-الحاوی(تاواسیدال) 500 میلی گرم] داروسازی الحاوی Levofloxacin به زودی ...
LEVOFLOXACIN-ALHAVI(TAVACIDAL ) 750MG TAB [قرص لووفلوکساسین-الحاوی(تاواسیدال) 750 میلی گرم] داروسازی الحاوی Levofloxacin به زودی ...
ZYNELID® 400MG TAB [قرص زاینلید 400 میلی گرم] داروسازی الحاوی Linezolid به زودی ...
MEBERIX ER® 200MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش مبریکس ای آر 200 میلی گرم] داروسازی الحاوی Mebeverine به زودی ...
PAROMOMYCIN ALHAVI 250MG CAP [کپسول پارامومایسین الحاوی 250 میلی گرم] داروسازی الحاوی Paromomycin به زودی ...
PAROMOMYCIN ALHAVI 125MG/5ML 60ML SYRUP [شربت پارامومایسین الحاوی 125 میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر] داروسازی الحاوی Paromomycin به زودی ...
METRONIDAZOLE-ALHAVI 125MG/5ML SUSP [سوسپانسیون مترونیدازول-الحاوی 125 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Metronidazole به زودی ...
MOFINAL® 200MG TAB [قرص مفینال 200 میلی گرم] داروسازی الحاوی Modafinil به زودی ...
NITISINONE ALHAVI 2MG CAP [کپسول نیتیزینون الحاوی 2 میلی گرم] داروسازی الحاوی Nitisinone به زودی ...
NITISINONE ALHAVI 5MG CAP [کپسول نیتیزینون الحاوی 5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Nitisinone به زودی ...
NITISINONE ALHAVI 10MG CAP [کپسول نیتیزینون الحاوی 10 میلی گرم] داروسازی الحاوی Nitisinone به زودی ...
ORLISTAT-ALHAVI® 120MG CAP [کپسول ارلیستات-الحاوی 120 میلی گرم] داروسازی الحاوی Orlistat به زودی ...
ORLISTAT-ALHAVI® 60MG CAP [کپسول ارلیستات-الحاوی 60 میلی گرم] داروسازی الحاوی Orlistat به زودی ...
PHENYTOIN COMPOUND-ALHAVI® TAB [قرص فنی توئین کامپاند-الحاوی] داروسازی الحاوی Phenytoin Compound به زودی ...
PSEUDOEPHEDRINE-ALHAVI® 30MG/5ML 60ML SYRUP [شربت سودوافدرین-الحاوی 30میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر] داروسازی الحاوی Pseudoephedrine به زودی ...
ROSUVASTATIN-ALHAVI 5MG TAB [قرص رزوواستاتین-الحاوی 5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Rosuvastatin به زودی ...
SITALVI® 25MG TAB [قرص سیتال وی 25 میلی گرم] داروسازی الحاوی Sitagliptin به زودی ...
SITALVI® 50MG TAB [قرص سیتال وی 50 میلی گرم] داروسازی الحاوی Sitagliptin به زودی ...
NOVAFEN MIGRAINE® 85/500MG TAB [قرص نوافن میگرن 85/500 میلی گرم] داروسازی الحاوی Sumatriptan+Naproxen به زودی ...
TINAZOLEX® 500MG TAB [قرص تینازولکس 500 میلی گرم] داروسازی الحاوی Tinidazole به زودی ...
ROSALVI 10 MG Tablet [قرص رزال وی 10 میلی گرم] داروسازی الحاوی Rosuvastatin به زودی ...
ROSALVI 20 MG Tablet [قرص رزال وی 20 میلی گرم] داروسازی الحاوی Rosuvastatin به زودی ...
ROSALVI 40 MG Tablet [قرص رزال وی 40 میلی گرم] داروسازی الحاوی Rosuvastatin به زودی ...
Melijent 5MG Tablet [قرص ملیجنت 5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Linagliptin به زودی ...
DAPOGIL 30MG Tablet [قرص داپوژل 30 میلی گرم] داروسازی الحاوی Dapoxetine به زودی ...
TETRABENAZINE ALHAVI 25 MG Tablet [قرص تترابنازین الحاوی 25 میلی گرم] داروسازی الحاوی Tetrabenazine به زودی ...
FEBUXURIC 80 MG Tablet [قرص فبکسوریک 80 میلی گرم] داروسازی الحاوی Febuxostat به زودی ...
FEBUXURIC 40 MG Tablet [قرص فبکسوریک 40 میلی گرم] داروسازی الحاوی Febuxostat به زودی ...
RILUZOLE ALHAVI 50 MG Tablet [قرص ریلوزول الحاوی 50 میلی گرم] داروسازی الحاوی Riluzole به زودی ...
SITALVI-M 50/500 MG Tablet [قرص سیتال وی ام 50/500 میلی گرم] داروسازی الحاوی Sitagliptin+Metformin به زودی ...
EMPADIANCE 10 MG Tablet [قرص امپادیانس 10 میلی گرم] داروسازی الحاوی Empagliflozin به زودی ...
EMPADIANCE 25 MG Tablet [قرص امپادیانس 25 میلی گرم] داروسازی الحاوی Empagliflozin به زودی ...
MELIJENT-M 1000/2.5 MG Tablet [قرص ملیجنت-ام 1000/2.5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Metformin+Linagliptin به زودی ...
MELIJENT-M 500/2.5 MG Tablet [قرص ملیجنت-ام 500/2.5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Metformin+Linagliptin به زودی ...
شرکت داروسازی الحاوی
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب