محصولات شرکت داروسازی آفا شیمی

محصولات شرکت داروسازی آفا شیمی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
CILAPENEM(250+250)MG VIAL [ویال سیلاپنم 250+250 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Imipenem+Cilastatin به زودی ...
Cilapenem(500+500)MG VIAL [ویال سیلاپنم 500+500 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Imipenem+Cilastatin به زودی ...
AMPICILLIN AFA CHEMIE 500MG CAP [کپسول آمپی سیلین آفا شیمی 500 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Ampicillin به زودی ...
AFAPENEM 500MG VIAL [ویال آفاپنم 500 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Meropenem به زودی ...
AFAPENEM 1G VIAL [ویال آفاپنم 1 گرم] داروسازی آفا شیمی Meropenem به زودی ...
AFAZOL®250MG VIAL [ویال آفازول 250 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Cefazolin به زودی ...
AFAZOL® 1G VIAL [ویال آفازول 1 گرم] داروسازی آفا شیمی Cefazolin به زودی ...
AFAZOL®500MG VIAL [ویال آفازول 500 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Cefazolin به زودی ...
AFAZID®1G VIAL [ویال آفازید 1 گرم] داروسازی آفا شیمی Ceftazidime به زودی ...
AFAZID 2G VIAL [ویال آفازید 2 گرم] داروسازی آفا شیمی Ceftazidime به زودی ...
AFAZID® 500MG VIAL [ویال آفازید 500 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Ceftazidime به زودی ...
AFAZOX® 1G VIAL [ویال آفازوکس 1 گرم] داروسازی آفا شیمی Ceftizoxime به زودی ...
AFAZOX® 500MG VIAL [ویال آفازوکس 500 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Ceftizoxime به زودی ...
AFAXON® 1G VIAL [ویال آفاکسون 1 گرم] داروسازی آفا شیمی Ceftriaxone به زودی ...
AFAXON® 500MG VIAL [ویال آفاکسون 500 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Ceftriaxone به زودی ...
AMOXICILLIN AFA CHEMIE 250MG CAP [کپسول آموکسی سیلین آفا شیمی 250 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Amoxicillin به زودی ...
AMOXICILLIN AFA CHEMIE 500 MG CAP [کپسول آموکسی سیلین آفا شیمی 500 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Amoxicillin به زودی ...
AMOXICILLIN AFA CHEMIE 125MG/5ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون آموکسی سیلین آفا شیمی 125میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی آفا شیمی Amoxicillin به زودی ...
AFAMOX 200MG/5ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون آفاموکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی آفا شیمی Amoxicillin به زودی ...
AFAMOX 250MG/5ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون آفاموکس 250میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی آفا شیمی Amoxicillin به زودی ...
AFAMOX 400MG/5ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون آفاموکس 400میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی آفا شیمی Amoxicillin به زودی ...
AMPICILLIN AFA CHEMIE 1G VIAL [ویال آمپی سیلین آفاشیمی 1 گرم] داروسازی آفا شیمی Ampicillin به زودی ...
AMPICILLIN AFA CHEMIE 250MG VIAL [ویال آمپی سیلین آفاشیمی 250 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Ampicillin به زودی ...
AMPICILLIN AFA CHEMIE 500MG VIAL [ویال آمپی سیلین آفاشیمی 500 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Ampicillin به زودی ...
AMPICILLIN AFA CHEMIE 125MG/5ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون آمپی سیلین آفا شیمی 125میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی آفا شیمی Ampicillin به زودی ...
AMPICILLIN AFA CHEMIE 250MG/5ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون آمپی سیلین آفا شیمی 250میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی آفا شیمی Ampicillin به زودی ...
AMPICILLIN/SULBACTAM AFA CHEMIE 1.5GA VIAL [ویال آمپی سیلین+سولباکتام آفا شیمی 1.5 گرم] داروسازی آفا شیمی Ampicillin+Sulbactam به زودی ...
AMPICILLIN/SULBACTAM AFA CHEMIE 3Gr VIAL [ویال آمپی سیلین+سولباکتام آفا شیمی 3 گرم] داروسازی آفا شیمی Ampicillin+Sulbactam به زودی ...
CEFALEXIN AFA CHEMIE 250MG CAP [کپسول سفالکسین آفا شیمی 250 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Cephalexin به زودی ...
CEFALEXIN AFA CHEMIE 500MG CAP [کپسول سفالکسین آفا شیمی 500 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Cephalexin به زودی ...
CEFALEXIN AFA CHEMIE 125MG/5ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون سفالکسین آفا شیمی 125 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی آفا شیمی Cephalexin به زودی ...
CEFALEXIN AFA CHEMIE 250MG/5ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون سفالکسین آفا شیمی 250 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی آفا شیمی Cephalexin به زودی ...
CEFEPIME AFA CHEMIE 1G VIAL [ویال سفپیم آفا شیمی 1 گرم] داروسازی آفا شیمی Cefepime به زودی ...
CEFEPIME AFA CHEMIE 2G VIAL [ویال سفپیم آفا شیمی 2 گرم] داروسازی آفا شیمی Cefepime به زودی ...
CEFEPIME AFA CHEMIE 500MG VIAL [ویال سفپیم آفا شیمی 500 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Cefepime به زودی ...
CEFIXIME AFA CHEMIE 200MG CAP [کپسول سفکسیم آفا شیمی 200میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Cefixime به زودی ...
CEFIXIME AFA CHEMIE 400MG CAP [کپسول سفکسیم آفا شیمی 400میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Cefixime به زودی ...
CEFIXIME AFA CHEMIE 400MG TAB [قرص سفکسیم آفا شیمی 400میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Cefixime به زودی ...
CEFIXIME AFA CHEMIE 100MG/5ML 100ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون سفکسیم آفا شیمی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی آفا شیمی Cefixime به زودی ...
CEFIXIME AFA CHEMIE 100MG/5ML 50ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون سفکسیم آفا شیمی 50 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی آفا شیمی Cefixime به زودی ...
CEFIXIME AFA CHEMIE 200MG TAB [قرص سفکسیم آفا شیمی 200 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Cefixime به زودی ...
CEFOTAXIME AFA CHIMIE 500 MG VIAL [ویال سفوتاکسیم آفا شیمی 500 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Cefotaxime به زودی ...
CEFOTAXIME AFA CHIMIE 1GR VIAL [ویال سفوتاکسیم آفا شیمی 1 گرم] داروسازی آفا شیمی Cefotaxime به زودی ...
CEFTRIAXONE AFA CHEMI 2G VIAL [ویال سفتریاکسون آفا شیمی 2 گرم] داروسازی آفا شیمی Ceftriaxone به زودی ...
PENICILLIN G BENZATHINE AFA CHEMIE 1200000U VIAL [ویال پنی سیلین جی بنزاتین آفا شیمی 1200000 واحد] داروسازی آفا شیمی Benzathine Penicillin به زودی ...
PENICILLIN G PROCAINE AFA CHEMIE 800000U VIAL [ویال پنی سیلین جی پروکائین آفا شیمی 800000 واحد] داروسازی آفا شیمی Procaine Penicillin G به زودی ...
PENICILLIN G PROCAINE AFA CHEMIE 400000U VIAL [ویال پنی سیلین جی پروکائین آفا شیمی 400000 واحد] داروسازی آفا شیمی Procaine Penicillin G به زودی ...
PENICILLIN V AFA CHEMIE 500MG TAB [قرص پنی سیلین وی آفا شیمی 500 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Penicillin V به زودی ...
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM AFA CHEMIE 2G/250MG VIAL [ویال پیپراسیلین/تازوباکتام آفا شیمی 2G/250Mg] داروسازی آفا شیمی Piperacillin+Tazobactam به زودی ...
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM AFA CHEMIE 3G/750MG VIAL [ویال پیپراسیلین/تازوباکتام آفا شیمی 3G/750Mg] داروسازی آفا شیمی Piperacillin+Tazobactam به زودی ...
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM AFA CHEMIE 4G/500MG VIAL [ویال پیپراسیلین/تازوباکتام آفا شیمی 4G/500Mg] داروسازی آفا شیمی Piperacillin+Tazobactam به زودی ...
CO AMOXICLAV AFA CHIMEI 375 MG Tablet [قرص کلاو آفا شیمی 375 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
CO-AMOXICLAV AFA CHIMEI 600/42.9 MG/5ML Susp [سوسپانسیون کوآموکسی کلاو آفا شیمی 600/42.9 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی آفا شیمی Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
CO-AMOXICLAV AFA CHIMEI 200/28.5 MG/5ML Susp [سوسپانسیون کوآموکسی کلاو آفا شیمی 200/28.5 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی آفا شیمی Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
AFATISON 100 MG Vial [ویال آفاتیزون 100 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Hydrocortisone-Systemic به زودی ...
AFAPRAZOL 40MG POWDER FOR SOLUTION [پودر قابل تزریق آفاپرازول 40 میلی گرم] داروسازی آفا شیمی Pantoprazole به زودی ...
شرکت داروسازی آفا شیمی
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب