محصولات شرکت آتی فارمد

محصولات شرکت آتی فارمد

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
FINOSCAR 5MG F.C TAB [قرص روکشدار فینوسکار 5 میلی گرم] آتی فارمد Finasteride به زودی ...
FEMATI 2.5 MG F.C TAB [قرص روکشدار فماتی 2.5 میلی گرم] آتی فارمد Letrozole به زودی ...
Drosbela 3-0.02 MG F.C Tablet [قرص روکشدار دروسبلا 0.02-3 میلی گرم] آتی فارمد Drospirenone+Ethinylestradiol به زودی ...
Drosbrlin 3-0.3 MG F.C Tablet [قرص روکشدار دروسبلین 0.03-3 میلی گرم] آتی فارمد Drospirenone+Ethinylestradiol به زودی ...
Tansy 1.5MG Tablet [قرص تنسی 1.5 میلی گرم] آتی فارمد Levonorgestrel به زودی ...
Tansy 0.75MG Tablet [قرص تنسی 0.75 میلی گرم] آتی فارمد Levonorgestrel به زودی ...
Desoleste F.C Tablet [قرص روکشدار دزولست] آتی فارمد Contraceptive DE به زودی ...
Levitude F.C Tablet [قرص روکشدار لویتود] آتی فارمد Contraceptive LD به زودی ...
FINOSCAR 1MG F.C TAB [قرص روکشدار فینوسکار 1 میلی گرم] آتی فارمد Finasteride به زودی ...
Cybelle F.C Tablet [قرص روکشدار سیبل] آتی فارمد Cyproterone Compound به زودی ...
Actogest 100MG Capsule [کپسول اکتوژست 100 میلی گرم] آتی فارمد Progesterone به زودی ...
Actogest 200MG Capsule [کپسول اکتوژست 200 میلی گرم] آتی فارمد Progesterone به زودی ...
Progera 5 MG Tablet [قرص پروژرا 5 میلی گرم] آتی فارمد Medroxyprogesterone Acetate به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب