محصولات شرکت LAGAP

محصولات شرکت LAGAP

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
LEVEX Injection 5mg/ml,100ml [ویال لوکس 5میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر] LAGAP Levofloxacin به زودی ...
MELIX Tablet 5 mg [قرص ملیکس 5 میلی گرم] LAGAP Glibenclamide به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب