ساشه پسیلیوم هربی دارو

Psyllium Sachet

هربی دارو [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب