دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص روکشدار انار-امین داروسازی امین
2 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
3 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
4 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
5 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
6 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
7 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
8 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
9 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
10 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
11 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
12 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
13 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
14 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
15 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
16 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
17 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
18 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
19 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
20 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
21 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
22 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
23 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
24 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
25 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
26 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
27 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
28 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
29 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
30 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
31 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
32 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
33 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
34 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
35 TusiBen H.T.S Syrup شربت توسی بن حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
36 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
37 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
38 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
39 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
40 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
41 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
42 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
43 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
44 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
45 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
46 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
47 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
48 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
49 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
50 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
51 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
52 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
53 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
54 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
55 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
56 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
57 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
58 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
59 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
60 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
61 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
62 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
63 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
64 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
65 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
66 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
67 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
68 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
69 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
70 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
71 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
72 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
73 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
74 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
75 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
76 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
77 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
78 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
79 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
80 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
81 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
82 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
83 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
84 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
85 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
86 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
87 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
88 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
89 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
90 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
91 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
92 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
93 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
94 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
95 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
96 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
97 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
98 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
99 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
100 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
101 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
102 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
103 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
104 Piperix Softgel سافت ژل پیپریکس داروسازی تهران دارو
105 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
106 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
107 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
108 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
109 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
110 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
111 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
112 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
113 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
114 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
115 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
116 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
117 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
118 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
119 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
120 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
121 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
122 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
123 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
124 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
125 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
126 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
127 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
128 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
129 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
130 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
131 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
132 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
133 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
134 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
135 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
136 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
137 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
138 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
139 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
140 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
141 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
142 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
143 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
144 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
145 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
146 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
147 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
148 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
149 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
150 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
151 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
152 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
153 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
154 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
155 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
156 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
157 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
158 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
159 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
160 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
161 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
162 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
163 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
164 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
165 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
166 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
167 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
168 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
169 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
170 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
171 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
172 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
173 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
174 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
175 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
176 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
177 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
178 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
179 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
180 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
181 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
182 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
183 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
184 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
185 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
186 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
187 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
188 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
189 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
190 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
191 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
192 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
193 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
194 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
195 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
196 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
197 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
198 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
199 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
200 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
201 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
202 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
203 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
204 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
205 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
206 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
207 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
208 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
209 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
210 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
211 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
212 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
213 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
214 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
215 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
216 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
217 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایمواستیم داروسازی گل دارو
218 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
219 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
220 Immustim Tablet قرص ایمواستیم داروسازی گل دارو
221 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
222 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
223 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
224 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
225 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
226 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
227 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
228 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
229 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
230 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
231 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
232 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
233 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
234 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
235 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
236 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
237 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
238 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
239 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
240 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
241 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
242 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
243 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
244 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
245 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
246 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
247 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
248 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
249 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
250 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
251 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
252 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
253 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
254 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
255 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
256 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
257 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
258 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
259 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
260 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
261 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
262 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
263 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
264 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
265 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
266 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
267 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
268 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
269 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
270 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
271 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
272 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
273 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
274 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
275 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
276 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
277 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
278 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
279 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
280 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
281 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
282 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
283 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
284 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
285 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
286 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
287 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
288 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
289 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
290 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
291 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
292 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
293 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
294 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
295 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
296 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
297 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
298 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
299 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
300 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
301 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
302 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
303 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
304 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
305 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
306 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
307 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
308 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
309 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
310 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
311 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
312 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
313 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
314 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
315 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
316 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
317 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
318 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
319 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
320 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
321 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
322 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
323 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
324 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
325 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
326 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
327 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
328 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
329 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
330 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
331 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
332 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
333 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
334 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
335 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
336 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
337 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
338 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
339 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
340 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
341 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
342 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
343 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
344 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
345 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
346 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
347 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
348 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
349 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
350 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
351 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
352 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
353 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
354 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
355 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
356 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
357 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
358 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
359 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
360 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
361 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
362 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
363 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
364 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
365 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
366 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
367 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
368 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
369 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
370 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
371 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
372 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
373 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
374 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
375 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
376 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
377 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
378 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
379 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
380 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
381 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
382 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
383 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
384 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
385 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
386 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
387 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
388 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
389 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
390 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
391 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
392 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
393 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
394 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
395 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
396 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
397 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
398 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
399 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
400 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
401 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
402 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
403 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
404 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
405 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
406 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
407 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
408 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
409 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
410 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
411 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
412 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
413 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
414 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
415 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
416 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
417 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
418 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
419 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
420 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
421 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
422 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
423 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
424 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
425 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
426 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
427 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
428 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
429 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
430 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
431 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
432 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
433 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
434 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
435 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
436 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
437 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
438 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
439 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
440 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
441 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
442 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
443 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
444 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
445 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
446 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
447 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
448 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
449 ColicEZ Drop قطره کولیکز
450 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
451 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
452 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
453 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
454 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
455 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
456 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
457 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
458 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
459 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
460 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
461 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
462 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
463 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
464 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
465 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
466 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
467 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
468 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
469 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
470 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
471 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
472 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
473 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
474 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
475 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
476 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
477 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
478 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
479 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
480 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
481 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
482 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
483 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
484 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
485 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
486 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
487 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
488 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
489 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
490 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
491 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
492 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
493 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
494 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
495 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
496 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
497 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
498 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
499 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
500 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
501 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
502 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
503 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
504 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
505 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
506 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
507 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
508 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
509 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
510 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
511 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
512 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
513 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
514 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
515 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
516 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
517 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
518 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
519 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
520 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
521 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
522 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
523 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
524 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
525 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
526 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
527 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
528 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
529 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
530 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
531 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
532 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
533 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
534 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
535 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
536 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
537 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
538 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
539 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
540 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
541 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
542 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
543 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
544 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
545 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
546 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
547 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
548 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
549 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
550 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
551 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
552 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
553 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
554 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
555 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
556 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
557 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
558 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
559 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
560 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
561 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
562 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
563 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
564 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
565 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
566 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
567 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
568 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
569 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
570 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
571 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
572 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
573 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
574 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
575 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
576 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
577 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
578 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
579 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
580 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
581 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
582 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
583 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
584 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
585 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
586 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
587 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
588 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
589 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
590 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
591 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
592 Mofattet Syrup شربت مفتت بیوفیتا اکسیر گل سرخ
593 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
594 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
595 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
596 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
597 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
598 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
599 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
600 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
601 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
602 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
603 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
604 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
605 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
606 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
607 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
608 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
609 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
610 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
611 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
612 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
613 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
614 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
615 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
616 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
617 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
618 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
619 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
620 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
621 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
622 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
623 Prospan Syrup شربت پروسپان
624 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
625 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
626 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
627 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
628 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
629 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
630 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
631 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
632 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
633 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
634 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
635 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
636 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
637 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
638 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
639 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
640 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
641 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
642 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
643 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
644 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
645 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
646 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
647 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
648 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
649 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
650 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
651 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
652 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
653 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
654 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
655 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
656 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
657 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
658 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
659 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
660 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
661 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
662 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
663 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
664 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
665 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
666 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
667 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
668 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
669 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
670 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
671 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
672 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
673 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
674 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
675 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
676 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
677 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
678 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
679 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
680 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
681 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
682 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
683 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
684 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
685 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
686 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
687 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
688 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
689 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
690 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
691 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
692 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
693 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
694 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
695 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
696 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
697 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
698 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
699 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
700 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
701 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
702 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
703 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
704 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
705 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
706 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
707 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
708 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
709 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
710 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
711 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
712 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
713 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
714 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
715 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
716 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
717 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
718 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
719 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
720 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
721 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
722 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
723 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
724 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
725 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
726 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
727 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
728 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
729 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
730 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
731 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
732 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
733 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
734 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
735 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
736 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
737 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
738 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
739 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
740 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
741 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
742 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
743 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
744 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
745 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم داروسازی سپیداج
746 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
747 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
748 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
749 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
750 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
751 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
752 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
753 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
754 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
755 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
756 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پرل داروسازی زهراوی
757 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
758 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
759 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
760 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
761 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
762 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
763 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
764 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
765 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
766 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
767 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
768 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
769 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
770 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
771 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
772 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
773 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
774 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
775 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
776 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
777 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
778 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
779 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
780 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
781 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
782 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
783 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
784 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
785 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
786 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
787 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
788 Proscur Capsule کپسول پروسکور داروسازی گل دارو
789 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
790 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
791 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
792 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
793 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
794 Kamasotra Golden Life Tablet قرص کاماسوترا گلدن لایف Golden Life
795 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
796 Healthy liver Golden Life Tablet قرص هلسی لیور گلدن لایف Golden Life
797 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
798 Booster Liver Capsule کپسول بوستر لیور سلامت گستر آرتیمان
799 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
800 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
801 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
802 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
803 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
804 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
805 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
806 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
807 Zingavish Syrup شربت زینگاویش سلامت گستر آرتیمان
808 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
809 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
810 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
811 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
812 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
813 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
814 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
815 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
816 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
817 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
818 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
819 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
820 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
821 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
822 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
823 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
824 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
825 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
826 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
827 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
828 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
829 Zingaman Syrup شربت زینگامن
830 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
831 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
832 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
833 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
834 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
835 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
836 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
837 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
838 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
839 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
840 AntyDia H.T.S Capsule کپسول آنتی دیا حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
841 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
842 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم صنعت دارویی شاری
843 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
844 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
845 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
846 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
847 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
848 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
849 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
850 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
851 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
852 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
853 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
854 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
855 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
856 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
857 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
858 Biocol Kids CTR Syrup شربت بایوکل کیدز سی تی آر BIOCOL
859 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
860 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
861 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
862 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
863 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
864 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
865 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
866 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
867 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
868 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
869 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
870 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
871 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
872 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
873 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
874 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
875 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
876 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
877 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
878 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
879 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
880 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
881 Cystone Tablet قرص سیستون
882 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
883 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
884 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
885 Rosa damascene Syrup شربت گل محمدی بیوفیتا اکسیر گل سرخ
886 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
887 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
888 ROYAL 3 Capsule کپسول رویال 3 healthaid
889 Ginseng Complex MIX Natural Capsule کپسول جین سینگ کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
890 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
891 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
892 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
893 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
894 LiverAid H.T.S Capsule کپسول لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
895 LiverAid H.T.S Syrup شربت لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
896 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
897 Hemolax Tablet قرص همولاکس داروسازی سینا فراور
898 TestoMAX 125MG Capsule کپسول تستومکس 125 میلی گرم Quest Vitamins
899 Lycopene 25MG 21Century Tablet قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری 21st Century
900 Ultra Lycopene Vitabiotics Tablet قرص اولترا لیکوپن ویتابیوتیکس VITABIOTICS
901 MANGO SLIM BDA Capsule مانگو اسلیم بی دی ا بهتا دارو آفرینش
902 Calm Energy Capsule کپسول کالم انرژی لیوار
903 Elartrit Capsule کپسول الارتریت داروسازی ریحانه اصفهان
904 DURASTHUM ZINOGAN Capsule کپسول دورست هوم زینوگان کی دارو فناوری سلامت
905 Honey Jell Daya Syrup شربت ژل رویال هانی ژل تحقیق و توسعه دایا دارو
گلوریپا داروسازی عبیدی فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب