دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص روکشدار انار-امین داروسازی امین
2 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
3 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
4 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
5 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
6 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
7 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
8 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
9 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
10 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
11 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
12 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
13 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
14 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
15 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
16 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
17 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
18 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
19 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
20 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
21 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
22 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
23 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
24 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
25 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
26 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
27 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
28 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
29 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
30 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
31 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
32 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
33 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
34 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
35 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
36 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
37 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
38 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
39 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
40 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
41 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
42 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
43 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
44 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
45 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
46 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
47 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
48 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
49 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
50 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
51 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
52 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
53 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
54 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
55 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
56 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
57 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
58 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
59 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
60 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
61 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
62 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
63 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
64 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
65 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
66 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
67 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
68 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
69 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
70 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
71 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
72 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
73 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
74 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
75 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
76 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
77 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
78 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
79 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
80 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
81 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
82 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
83 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
84 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
85 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
86 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
87 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
88 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
89 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
90 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
91 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
92 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
93 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
94 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
95 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
96 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
97 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
98 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
99 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
100 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
101 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
102 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
103 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
104 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
105 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
106 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
107 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
108 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
109 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
110 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
111 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
112 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
113 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
114 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
115 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
116 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
117 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
118 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
119 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
120 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
121 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
122 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
123 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
124 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
125 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
126 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
127 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
128 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
129 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
130 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
131 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
132 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
133 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
134 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
135 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
136 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
137 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
138 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
139 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
140 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
141 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
142 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
143 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
144 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
145 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
146 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
147 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
148 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
149 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
150 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
151 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
152 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
153 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
154 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
155 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
156 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
157 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
158 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
159 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
160 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
161 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
162 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
163 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
164 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
165 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
166 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
167 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
168 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
169 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
170 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
171 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
172 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
173 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
174 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
175 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
176 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
177 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
178 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
179 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
180 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
181 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
182 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
183 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
184 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
185 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
186 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
187 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
188 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
189 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
190 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
191 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم داروسازی گل دارو
192 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
193 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
194 Immustim Tablet قرص ایموستیم داروسازی گل دارو
195 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
196 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
197 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
198 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
199 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
200 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
201 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
202 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
203 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
204 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
205 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
206 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
207 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
208 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
209 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
210 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
211 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
212 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
213 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
214 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
215 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
216 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
217 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
218 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
219 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
220 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
221 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
222 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
223 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
224 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
225 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
226 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
227 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
228 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
229 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
230 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
231 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
232 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
233 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
234 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
235 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
236 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
237 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
238 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
239 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
240 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
241 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
242 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
243 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
244 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
245 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
246 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
247 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
248 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
249 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
250 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
251 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
252 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
253 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
254 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
255 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
256 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
257 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
258 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
259 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
260 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
261 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
262 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
263 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
264 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
265 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
266 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
267 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
268 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
269 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
270 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
271 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
272 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
273 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
274 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
275 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
276 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
277 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
278 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
279 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
280 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
281 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
282 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
283 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
284 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
285 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
286 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
287 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
288 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
289 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
290 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
291 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
292 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
293 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
294 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
295 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
296 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
297 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
298 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
299 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
300 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
301 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
302 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
303 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
304 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
305 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
306 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
307 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
308 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
309 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
310 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
311 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
312 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
313 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
314 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
315 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
316 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
317 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
318 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
319 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
320 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
321 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
322 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
323 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
324 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
325 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
326 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
327 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
328 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
329 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
330 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
331 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
332 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
333 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
334 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
335 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
336 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
337 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
338 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
339 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
340 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
341 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
342 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
343 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
344 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
345 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
346 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
347 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
348 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
349 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
350 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
351 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
352 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
353 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
354 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
355 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
356 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
357 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
358 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
359 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
360 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
361 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
362 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
363 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
364 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
365 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
366 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
367 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
368 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
369 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
370 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
371 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
372 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
373 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
374 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
375 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
376 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
377 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
378 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
379 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
380 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
381 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
382 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
383 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
384 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
385 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
386 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
387 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
388 Digestive-Aid F.C.Tablet قرص خط دار دایجستیو-اید (دایجستیو اید)
389 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
390 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
391 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
392 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
393 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
394 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
395 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
396 ColicEZ Drop قطره کولیکز
397 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
398 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
399 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
400 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
401 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
402 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
403 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
404 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
405 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
406 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
407 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
408 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
409 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
410 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
411 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
412 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
413 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
414 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
415 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
416 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
417 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
418 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
419 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
420 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
421 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
422 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
423 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
424 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
425 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
426 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
427 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
428 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
429 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
430 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
431 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
432 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
433 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
434 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
435 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
436 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
437 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
438 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
439 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
440 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
441 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
442 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
443 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
444 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
445 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
446 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
447 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
448 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
449 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
450 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
451 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
452 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
453 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
454 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
455 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
456 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
457 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
458 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
459 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
460 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
461 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
462 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
463 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
464 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
465 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
466 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
467 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
468 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
469 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
470 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
471 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
472 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
473 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
474 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
475 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
476 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
477 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
478 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
479 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
480 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
481 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
482 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
483 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
484 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
485 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
486 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
487 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
488 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
489 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
490 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
491 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
492 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
493 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
494 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
495 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
496 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
497 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
498 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
499 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
500 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
501 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
502 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
503 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
504 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
505 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
506 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
507 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
508 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
509 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
510 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
511 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
512 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
513 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
514 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
515 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
516 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
517 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
518 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
519 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
520 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
521 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
522 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
523 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
524 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
525 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
526 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
527 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
528 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
529 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
530 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
531 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
532 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
533 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
534 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
535 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
536 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
537 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
538 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
539 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
540 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
541 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
542 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
543 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
544 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
545 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
546 Burning Fat F.C.Tablet قرص روکشدار برنینگ فت
547 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
548 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
549 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
550 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
551 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
552 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
553 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
554 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
555 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
556 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
557 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
558 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
559 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
560 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
561 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
562 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
563 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
564 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
565 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
566 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
567 Prospan Syrup شربت پروسپان
568 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
569 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
570 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
571 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
572 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
573 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
574 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
575 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
576 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
577 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
578 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
579 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
580 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
581 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
582 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
583 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
584 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
585 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
586 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
587 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
588 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
589 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
590 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
591 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
592 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
593 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
594 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
595 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
596 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
597 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
598 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
599 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
600 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
601 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
602 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
603 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
604 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
605 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
606 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
607 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
608 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
609 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
610 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
611 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
612 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
613 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
614 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
615 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
616 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
617 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
618 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
619 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
620 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
621 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
622 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
623 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
624 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
625 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
626 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
627 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
628 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
629 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
630 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
631 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
632 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
633 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
634 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
635 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
636 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
637 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
638 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
639 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
640 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
641 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
642 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
643 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
644 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
645 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
646 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
647 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
648 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
649 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
650 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
651 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
652 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
653 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
654 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
655 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
656 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
657 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
658 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
659 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
660 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
661 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
662 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
663 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
664 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
665 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
666 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
667 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
668 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
669 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
670 Arthrocen Capsule کپسول آرتروسن آروین آرمان گستر
671 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
672 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
673 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
674 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
675 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
676 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
677 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
678 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
679 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
680 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
681 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
682 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
683 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
684 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
685 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
686 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
687 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
688 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم داروسازی سپیداج
689 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
690 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
691 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
692 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
693 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
694 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
695 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
696 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
697 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
698 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
699 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پیرل داروسازی زهراوی
700 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
701 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
702 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
703 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
704 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
705 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
706 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
707 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
708 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
709 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
710 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
711 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
712 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
713 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
714 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
715 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
716 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
717 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
718 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
719 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
720 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
721 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
722 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
723 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
724 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
725 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
726 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
727 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
728 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
729 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
730 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
731 Proscur Capsule کپسول پروسکار داروسازی گل دارو
732 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
733 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
734 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
735 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
736 Kamasotra Capsule کپسول کاماسورتا
737 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
738 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
739 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
740 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
741 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
742 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
743 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
744 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
745 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
746 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
747 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
748 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
749 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
750 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
751 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
752 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
753 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
754 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
755 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
756 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
757 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
758 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
759 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
760 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
761 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
762 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
763 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
764 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
765 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
766 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
767 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
768 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
769 Zingaman Syrup شربت زینگامن
770 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
771 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
772 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
773 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
774 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
775 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
776 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
777 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
778 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
779 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
780 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
781 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
782 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
783 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
784 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
785 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
786 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
787 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
788 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
789 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
790 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
791 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
792 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
793 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
794 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
795 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
796 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
797 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
798 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
799 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
800 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
801 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
802 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
803 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
804 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
805 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
806 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
807 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
808 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
809 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
810 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
811 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
812 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
813 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
814 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
815 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
816 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
817 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
818 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
819 Cystone Tablet قرص سیستون
820 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
821 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
822 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
823 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
824 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
825 ROYAL 3 Capsule کپسول رویال 3 healthaid
826 Ginseng Complex MIX Natural Capsule کپسول جینسینگ کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
827 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
828 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
829 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
830 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
831 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
832 Hemolax Tablet قرص همولاکس داروسازی سینا فراور
833 TestoMAX 125MG Capsule کپسول تستومکس 125 میلی گرم Quest Vitamins
834 Lycopene 25MG 21Century Tablet قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری 21st Century
835 Ultra Lycopene Vitabiotics Tablet قرص اولترا لیکوپن ویتابیوتیکس VITABIOTICS
836 MANGO SLIM BDA Capsule مانگو اسلیم بی دی ا بهتا دارو آفرینش
837 Calm Energy Capsule کپسول کالم انرژی لیوار
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب