دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص روکشدار انار-امین داروسازی امین
2 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
3 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
4 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
5 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
6 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
7 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
8 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
9 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
10 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
11 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
12 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
13 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
14 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
15 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
16 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
17 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
18 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
19 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
20 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
21 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
22 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
23 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
24 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
25 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
26 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
27 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
28 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
29 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
30 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
31 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
32 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
33 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
34 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
35 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
36 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
37 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
38 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
39 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
40 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
41 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
42 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
43 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
44 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
45 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
46 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
47 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
48 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
49 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
50 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
51 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
52 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
53 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
54 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
55 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
56 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
57 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
58 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
59 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
60 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
61 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
62 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
63 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
64 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
65 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
66 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
67 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
68 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
69 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
70 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
71 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
72 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
73 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
74 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
75 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
76 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
77 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
78 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
79 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
80 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
81 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
82 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
83 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
84 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
85 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
86 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
87 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
88 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
89 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
90 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
91 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
92 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
93 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
94 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
95 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
96 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
97 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
98 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو Doppel herz
99 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
100 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
101 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
102 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
103 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
104 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
105 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
106 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
107 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
108 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
109 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
110 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
111 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
112 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
113 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
114 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
115 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
116 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
117 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
118 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
119 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
120 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
121 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
122 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
123 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
124 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
125 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
126 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
127 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
128 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
129 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
130 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
131 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
132 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
133 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
134 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
135 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
136 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
137 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
138 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
139 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
140 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
141 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
142 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
143 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
144 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
145 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
146 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
147 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
148 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
149 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
150 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
151 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
152 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
153 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
154 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
155 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
156 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
157 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
158 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
159 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
160 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
161 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
162 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
163 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
164 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
165 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
166 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
167 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
168 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
169 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
170 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
171 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
172 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
173 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
174 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
175 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
176 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
177 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
178 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
179 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
180 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
181 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
182 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
183 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
184 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم داروسازی گل دارو
185 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
186 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
187 Immustim Tablet قرص ایموستیم داروسازی گل دارو
188 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
189 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
190 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
191 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
192 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
193 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
194 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
195 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
196 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
197 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
198 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
199 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
200 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
201 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
202 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
203 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
204 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
205 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
206 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
207 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
208 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
209 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
210 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
211 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
212 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
213 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
214 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
215 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
216 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
217 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
218 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
219 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
220 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
221 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
222 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
223 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
224 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
225 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
226 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
227 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
228 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
229 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
230 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
231 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
232 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
233 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
234 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
235 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
236 Ginsana Capsule 100 کپسول جین سانا 100 عددی
237 Ginsana Capsule 30 کپسول جین سانا 30 عددی
238 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
239 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
240 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
241 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
242 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
243 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
244 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
245 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
246 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
247 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
248 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
249 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
250 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
251 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
252 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
253 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
254 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
255 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
256 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
257 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
258 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
259 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
260 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
261 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
262 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
263 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
264 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
265 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
266 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
267 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
268 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
269 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
270 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
271 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
272 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
273 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
274 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
275 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
276 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
277 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
278 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
279 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
280 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
281 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
282 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
283 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
284 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
285 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
286 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
287 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
288 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
289 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
290 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
291 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
292 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
293 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
294 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
295 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
296 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
297 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
298 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
299 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
300 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
301 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
302 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
303 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
304 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
305 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
306 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
307 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
308 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
309 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
310 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
311 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
312 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
313 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
314 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
315 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
316 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
317 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
318 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
319 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
320 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
321 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
322 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
323 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
324 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
325 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
326 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
327 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
328 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
329 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
330 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
331 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
332 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
333 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
334 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
335 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
336 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
337 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
338 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
339 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
340 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
341 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
342 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
343 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
344 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
345 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
346 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
347 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
348 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
349 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
350 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
351 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
352 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
353 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
354 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
355 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
356 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
357 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
358 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
359 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
360 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
361 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
362 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
363 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
364 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
365 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
366 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
367 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
368 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
369 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
370 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
371 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
372 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
373 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
374 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
375 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
376 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
377 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
378 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
379 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
380 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
381 Digestive-Aid F.C.Tablet قرص خط دار دایجستیو-اید (دایجستیو اید)
382 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
383 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ
384 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
385 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
386 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
387 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
388 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
389 ColicEZ Drop قطره کولیکز
390 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
391 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
392 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
393 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
394 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
395 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
396 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
397 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
398 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
399 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
400 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
401 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
402 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
403 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
404 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
405 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
406 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
407 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
408 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
409 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
410 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
411 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
412 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
413 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
414 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
415 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
416 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
417 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
418 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
419 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
420 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
421 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
422 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
423 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
424 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
425 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
426 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
427 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
428 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
429 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
430 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
431 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
432 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
433 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
434 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
435 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
436 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
437 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
438 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
439 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
440 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
441 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
442 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
443 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
444 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
445 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
446 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
447 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
448 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
449 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
450 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
451 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
452 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
453 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
454 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
455 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
456 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
457 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
458 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
459 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
460 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
461 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
462 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
463 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
464 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
465 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
466 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
467 Ear-gol Ear Drop قطره گوشی ایر-گل داروسازی گل دارو
468 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
469 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
470 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
471 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
472 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
473 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
474 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
475 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
476 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
477 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
478 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
479 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
480 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
481 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
482 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
483 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
484 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
485 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
486 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
487 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
488 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
489 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
490 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
491 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
492 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
493 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
494 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
495 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
496 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
497 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
498 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
499 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
500 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
501 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
502 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
503 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
504 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
505 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
506 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
507 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
508 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
509 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
510 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
511 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
512 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
513 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
514 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
515 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
516 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
517 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
518 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
519 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
520 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
521 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
522 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
523 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
524 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
525 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
526 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
527 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
528 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
529 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
530 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
531 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
532 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
533 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
534 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
535 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
536 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
537 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
538 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
539 Burning Fat F.C.Tablet قرص روکشدار برنینگ فت
540 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
541 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
542 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
543 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
544 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
545 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
546 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
547 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
548 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
549 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
550 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
551 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
552 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
553 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
554 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
555 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
556 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
557 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
558 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
559 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
560 Prospan Syrup شربت پروسپان
561 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
562 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
563 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
564 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
565 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
566 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
567 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
568 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
569 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
570 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
571 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
572 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
573 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
574 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
575 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
576 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
577 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
578 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
579 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
580 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
581 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
582 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
583 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
584 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
585 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
586 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
587 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
588 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
589 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
590 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
591 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
592 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
593 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
594 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
595 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
596 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
597 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
598 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
599 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
600 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
601 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
602 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
603 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
604 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
605 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
606 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
607 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
608 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
609 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
610 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
611 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
612 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
613 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
614 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
615 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
616 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
617 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
618 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
619 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
620 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
621 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
622 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
623 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
624 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
625 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
626 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
627 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
628 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
629 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
630 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
631 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
632 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
633 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
634 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
635 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
636 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
637 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
638 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
639 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
640 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
641 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
642 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
643 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
644 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
645 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
646 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
647 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
648 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
649 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
650 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
651 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
652 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
653 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
654 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
655 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
656 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
657 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
658 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
659 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
660 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
661 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
662 Piascledine Capsule کپسول پیازکلیدین
663 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
664 Arthrocen Capsule کپسول آرتروسن آروین آرمان گستر
665 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
666 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
667 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
668 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
669 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
670 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
671 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
672 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
673 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
674 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
675 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
676 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
677 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
678 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
679 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
680 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
681 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
682 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم داروسازی سپیداج
683 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
684 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
685 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
686 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
687 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
688 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
689 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
690 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
691 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
692 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پیرل داروسازی زهراوی
693 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
694 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
695 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
696 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
697 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
698 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
699 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
700 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
701 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
702 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
703 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
704 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
705 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
706 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
707 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
708 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
709 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
710 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
711 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
712 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
713 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
714 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
715 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
716 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
717 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
718 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
719 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
720 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
721 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
722 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
723 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
724 Powergol Capsule کپسول پاورگل داروسازی گل دارو
725 Proscur Capsule کپسول پروسکار داروسازی گل دارو
726 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
727 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
728 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
729 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
730 Kamasotra Capsule کپسول کاماسورتا
731 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
732 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
733 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
734 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
735 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
736 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
737 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
738 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
739 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
740 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
741 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
742 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
743 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
744 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
745 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
746 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
747 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
748 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
749 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
750 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
751 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
752 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
753 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
754 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
755 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
756 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
757 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
758 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
759 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
760 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
761 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
762 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
763 Zingaman Syrup شربت زینگامن
764 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
765 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
766 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
767 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
768 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
769 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
770 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
771 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
772 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
773 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
774 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
775 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
776 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
777 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
778 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
779 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
780 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
781 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
782 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
783 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
784 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
785 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
786 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
787 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
788 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
789 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
790 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
791 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
792 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
793 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
794 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
795 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
796 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
797 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
798 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
799 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
800 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
801 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
802 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
803 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
804 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
805 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
806 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
807 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
808 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
809 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
810 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
811 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
812 Cystone Tablet قرص سیستون
813 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
814 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
815 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
816 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
817 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
818 ROYAL 3 Capsule کپسول رویال 3 healthaid
819 Ginseng Complex MIX Natural Capsule کپسول جینسینگ کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
820 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
821 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
822 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
823 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
824 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
825 Hemolax Tablet قرص همولاکس داروسازی سینا فراور
826 TestoMAX 125MG Capsule کپسول تستومکس 125 میلی گرم Quest Vitamins
827 Lycopene 25MG 21Century Tablet قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری 21st Century
828 MANGO SLIM BDA Capsule مانگو اسلیم بی دی ا بهتا دارو آفرینش
829 Calm Energy Capsule کپسول کالم انرژی لیوار
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب