دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص روکشدار انار-امین داروسازی امین
2 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
3 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
4 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
5 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
6 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
7 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
8 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
9 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
10 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
11 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
12 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
13 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
14 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
15 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
16 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
17 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
18 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
19 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
20 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
21 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
22 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
23 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
24 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
25 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
26 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
27 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
28 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
29 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
30 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
31 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
32 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
33 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
34 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
35 TusiBen H.T.S Syrup شربت توسی بن حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
36 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
37 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
38 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
39 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
40 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
41 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
42 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
43 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
44 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
45 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
46 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
47 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
48 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
49 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
50 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
51 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
52 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
53 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
54 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
55 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
56 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
57 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
58 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
59 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
60 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
61 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
62 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
63 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
64 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
65 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
66 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
67 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
68 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
69 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
70 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
71 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
72 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
73 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
74 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
75 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
76 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
77 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
78 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
79 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
80 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
81 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
82 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
83 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
84 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
85 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
86 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
87 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
88 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
89 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
90 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
91 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
92 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
93 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
94 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
95 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
96 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
97 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
98 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
99 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
100 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
101 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
102 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
103 Piperix Softgel سافت ژل پیپریکس داروسازی تهران دارو
104 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
105 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
106 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
107 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
108 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
109 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
110 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
111 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
112 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
113 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
114 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
115 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
116 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
117 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
118 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
119 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
120 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
121 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
122 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
123 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
124 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
125 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
126 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
127 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
128 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
129 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
130 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
131 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
132 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
133 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
134 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
135 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
136 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
137 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
138 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
139 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
140 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
141 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
142 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
143 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
144 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
145 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
146 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
147 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
148 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
149 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
150 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
151 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
152 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
153 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
154 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
155 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
156 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
157 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
158 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
159 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
160 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
161 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
162 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
163 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
164 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
165 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
166 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
167 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
168 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
169 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
170 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
171 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
172 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
173 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
174 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
175 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
176 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
177 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
178 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
179 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
180 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
181 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
182 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
183 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
184 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
185 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
186 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
187 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
188 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
189 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
190 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
191 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
192 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
193 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
194 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
195 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
196 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
197 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
198 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
199 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
200 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
201 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
202 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
203 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
204 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
205 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
206 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
207 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
208 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
209 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
210 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
211 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
212 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
213 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایمواستیم داروسازی گل دارو
214 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
215 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
216 Immustim Tablet قرص ایمواستیم داروسازی گل دارو
217 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
218 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
219 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
220 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
221 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
222 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
223 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
224 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
225 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
226 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
227 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
228 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
229 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
230 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
231 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
232 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
233 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
234 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
235 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
236 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
237 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
238 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
239 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
240 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
241 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
242 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
243 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
244 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
245 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
246 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
247 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
248 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
249 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
250 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
251 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
252 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
253 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
254 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
255 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
256 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
257 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
258 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
259 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
260 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
261 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
262 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
263 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
264 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
265 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
266 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
267 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
268 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
269 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
270 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
271 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
272 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
273 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
274 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
275 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
276 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
277 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
278 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
279 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
280 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
281 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
282 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
283 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
284 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
285 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
286 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
287 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
288 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
289 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
290 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
291 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
292 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
293 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
294 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
295 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
296 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
297 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
298 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
299 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
300 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
301 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
302 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
303 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
304 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
305 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
306 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
307 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
308 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
309 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
310 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
311 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
312 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
313 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
314 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
315 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
316 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
317 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
318 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
319 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
320 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
321 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
322 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
323 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
324 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
325 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
326 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
327 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
328 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
329 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
330 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
331 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
332 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
333 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
334 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
335 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
336 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
337 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
338 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
339 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
340 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
341 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
342 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
343 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
344 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
345 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
346 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
347 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
348 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
349 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
350 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
351 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
352 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
353 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
354 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
355 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
356 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
357 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
358 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
359 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
360 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
361 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
362 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
363 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
364 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
365 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
366 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
367 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
368 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
369 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
370 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
371 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
372 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
373 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
374 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
375 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
376 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
377 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
378 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
379 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
380 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
381 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
382 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
383 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
384 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
385 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
386 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
387 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
388 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
389 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
390 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
391 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
392 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
393 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
394 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
395 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
396 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
397 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
398 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
399 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
400 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
401 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
402 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
403 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
404 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
405 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
406 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
407 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
408 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
409 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
410 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
411 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
412 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
413 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
414 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
415 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
416 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
417 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
418 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
419 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
420 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
421 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
422 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
423 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
424 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
425 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
426 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
427 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
428 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
429 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
430 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
431 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
432 Digestive-Aid F.C.Tablet قرص خط دار دایجستیو-اید (دایجستیو اید)
433 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
434 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
435 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
436 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
437 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
438 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
439 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
440 ColicEZ Drop قطره کولیکز
441 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
442 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
443 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
444 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
445 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
446 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
447 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
448 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
449 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
450 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
451 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
452 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
453 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
454 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
455 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
456 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
457 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
458 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
459 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
460 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
461 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
462 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
463 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
464 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
465 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
466 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
467 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
468 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
469 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
470 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
471 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
472 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
473 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
474 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
475 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
476 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
477 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
478 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
479 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
480 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
481 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
482 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
483 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
484 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
485 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
486 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
487 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
488 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
489 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
490 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
491 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
492 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
493 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
494 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
495 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
496 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
497 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
498 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
499 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
500 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
501 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
502 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
503 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
504 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
505 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
506 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
507 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
508 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
509 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
510 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
511 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
512 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
513 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
514 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
515 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
516 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
517 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
518 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
519 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
520 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
521 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
522 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
523 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
524 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
525 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
526 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
527 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
528 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
529 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
530 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
531 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
532 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
533 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
534 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
535 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
536 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
537 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
538 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
539 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
540 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
541 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
542 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
543 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
544 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
545 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
546 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
547 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
548 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
549 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
550 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
551 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
552 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
553 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
554 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
555 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
556 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
557 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
558 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
559 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
560 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
561 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
562 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
563 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
564 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
565 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
566 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
567 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
568 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
569 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
570 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
571 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
572 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
573 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
574 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
575 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
576 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
577 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
578 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
579 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
580 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
581 Mofattet Syrup شربت مفتت بیوفیتا اکسیر گل سرخ
582 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
583 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
584 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
585 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
586 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
587 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
588 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
589 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
590 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
591 Burning Fat F.C.Tablet قرص روکشدار برنینگ فت
592 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
593 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
594 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
595 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
596 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
597 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
598 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
599 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
600 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
601 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
602 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
603 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
604 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
605 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
606 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
607 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
608 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
609 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
610 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
611 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
612 Prospan Syrup شربت پروسپان
613 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
614 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
615 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
616 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
617 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
618 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
619 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
620 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
621 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
622 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
623 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
624 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
625 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
626 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
627 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
628 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
629 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
630 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
631 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
632 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
633 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
634 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
635 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
636 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
637 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
638 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
639 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
640 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
641 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
642 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
643 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
644 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
645 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
646 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
647 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
648 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
649 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
650 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
651 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
652 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
653 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
654 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
655 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
656 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
657 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
658 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
659 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
660 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
661 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
662 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
663 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
664 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
665 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
666 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
667 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
668 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
669 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
670 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
671 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
672 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
673 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
674 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
675 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
676 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
677 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
678 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
679 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
680 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
681 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
682 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
683 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
684 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
685 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
686 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
687 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
688 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
689 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
690 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
691 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
692 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
693 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
694 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
695 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
696 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
697 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
698 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
699 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
700 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
701 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
702 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
703 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
704 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
705 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
706 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
707 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
708 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
709 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
710 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
711 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
712 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
713 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
714 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
715 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
716 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
717 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
718 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
719 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
720 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
721 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
722 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
723 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
724 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
725 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
726 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
727 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
728 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
729 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
730 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
731 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
732 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
733 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
734 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم داروسازی سپیداج
735 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
736 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
737 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
738 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
739 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
740 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
741 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
742 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
743 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
744 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
745 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پرل داروسازی زهراوی
746 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
747 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
748 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
749 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
750 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
751 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
752 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
753 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
754 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
755 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
756 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
757 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
758 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
759 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
760 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
761 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
762 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
763 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
764 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
765 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
766 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
767 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
768 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
769 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
770 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
771 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
772 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
773 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
774 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
775 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
776 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
777 Proscur Capsule کپسول پروسکور داروسازی گل دارو
778 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
779 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
780 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
781 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
782 Kamasotra Capsule کپسول کاماسورتا
783 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
784 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
785 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
786 Booster Liver Capsule کپسول بوستر لیور سلامت گستر آرتیمان
787 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
788 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
789 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
790 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
791 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
792 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
793 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
794 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
795 Zingavish Syrup شربت زینگاویش سلامت گستر آرتیمان
796 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
797 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
798 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
799 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
800 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
801 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
802 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
803 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
804 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
805 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
806 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
807 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
808 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
809 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
810 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
811 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
812 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
813 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
814 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
815 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
816 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
817 Zingaman Syrup شربت زینگامن
818 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
819 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
820 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
821 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
822 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
823 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
824 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
825 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
826 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
827 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
828 AntyDia H.T.S Capsule کپسول آنتی دیا حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
829 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
830 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم صنعت دارویی شاری
831 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
832 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
833 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
834 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
835 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
836 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
837 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
838 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
839 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
840 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
841 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
842 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
843 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
844 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
845 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
846 Biocol Kids CTR Syrup شربت بایوکل کیدز سی تی آر BIOCOL
847 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
848 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
849 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
850 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
851 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
852 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
853 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
854 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
855 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
856 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
857 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
858 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
859 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
860 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
861 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
862 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
863 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
864 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
865 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
866 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
867 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
868 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
869 Cystone Tablet قرص سیستون
870 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
871 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
872 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
873 Rosa damascene Syrup شربت گل محمدی بیوفیتا اکسیر گل سرخ
874 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
875 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
876 ROYAL 3 Capsule کپسول رویال 3 healthaid
877 Ginseng Complex MIX Natural Capsule کپسول جینسینگ کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
878 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
879 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
880 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
881 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
882 LiverAid H.T.S Capsule کپسول لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
883 LiverAid H.T.S Syrup شربت لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
884 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
885 Hemolax Tablet قرص همولاکس داروسازی سینا فراور
886 TestoMAX 125MG Capsule کپسول تستومکس 125 میلی گرم Quest Vitamins
887 Lycopene 25MG 21Century Tablet قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری 21st Century
888 Ultra Lycopene Vitabiotics Tablet قرص اولترا لیکوپن ویتابیوتیکس VITABIOTICS
889 MANGO SLIM BDA Capsule مانگو اسلیم بی دی ا بهتا دارو آفرینش
890 Calm Energy Capsule کپسول کالم انرژی لیوار
891 Elartrit Capsule کپسول الارتریت داروسازی ریحانه اصفهان
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب