دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص روکشدار انار-امین داروسازی امین
2 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
3 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
4 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
5 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
6 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
7 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
8 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
9 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
10 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
11 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
12 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
13 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
14 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
15 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
16 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
17 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
18 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
19 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
20 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
21 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
22 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
23 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
24 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
25 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
26 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
27 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
28 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
29 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
30 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
31 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
32 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
33 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
34 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
35 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
36 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
37 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
38 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
39 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
40 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
41 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
42 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
43 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
44 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
45 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
46 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
47 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
48 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
49 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
50 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
51 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
52 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
53 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
54 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
55 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
56 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
57 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
58 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
59 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
60 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
61 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
62 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
63 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
64 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
65 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
66 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
67 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
68 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
69 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
70 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
71 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
72 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
73 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
74 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
75 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
76 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
77 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
78 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
79 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
80 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
81 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
82 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
83 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
84 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
85 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
86 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
87 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
88 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
89 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
90 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
91 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
92 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
93 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
94 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
95 Piperix Softgel سافت ژل پیپریکس داروسازی تهران دارو
96 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
97 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
98 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
99 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
100 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
101 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
102 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
103 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
104 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
105 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
106 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
107 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
108 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
109 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
110 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
111 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
112 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
113 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
114 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
115 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
116 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
117 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
118 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
119 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
120 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
121 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
122 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
123 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
124 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
125 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
126 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
127 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
128 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
129 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
130 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
131 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
132 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
133 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
134 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
135 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
136 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
137 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
138 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
139 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
140 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
141 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
142 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
143 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
144 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
145 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
146 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
147 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
148 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
149 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
150 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
151 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
152 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
153 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
154 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
155 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
156 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
157 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
158 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
159 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
160 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
161 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
162 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
163 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
164 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
165 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
166 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
167 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
168 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
169 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
170 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
171 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
172 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
173 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
174 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
175 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
176 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
177 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
178 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
179 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
180 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
181 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
182 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
183 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
184 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
185 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
186 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
187 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
188 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
189 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
190 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
191 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
192 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
193 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
194 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
195 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
196 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
197 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
198 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
199 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
200 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
201 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایمواستیم داروسازی گل دارو
202 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
203 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
204 Immustim Tablet قرص ایمواستیم داروسازی گل دارو
205 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
206 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
207 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
208 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
209 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
210 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
211 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
212 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
213 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
214 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
215 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
216 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
217 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
218 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
219 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
220 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
221 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
222 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
223 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
224 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
225 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
226 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
227 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
228 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
229 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
230 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
231 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
232 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
233 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
234 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
235 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
236 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
237 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
238 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
239 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
240 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
241 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
242 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
243 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
244 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
245 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
246 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
247 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
248 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
249 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
250 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
251 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
252 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
253 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
254 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
255 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
256 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
257 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
258 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
259 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
260 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
261 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
262 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
263 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
264 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
265 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
266 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
267 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
268 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
269 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
270 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
271 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
272 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
273 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
274 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
275 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
276 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
277 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
278 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
279 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
280 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
281 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
282 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
283 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
284 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
285 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
286 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
287 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
288 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
289 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
290 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
291 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
292 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
293 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
294 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
295 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
296 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
297 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
298 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
299 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
300 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
301 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
302 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
303 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
304 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
305 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
306 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
307 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
308 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
309 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
310 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
311 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
312 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
313 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
314 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
315 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
316 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
317 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
318 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
319 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
320 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
321 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
322 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
323 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
324 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
325 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
326 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
327 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
328 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
329 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
330 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
331 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
332 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
333 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
334 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
335 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
336 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
337 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
338 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
339 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
340 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
341 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
342 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
343 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
344 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
345 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
346 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
347 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
348 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
349 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
350 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
351 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
352 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
353 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
354 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
355 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
356 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
357 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
358 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
359 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
360 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
361 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
362 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
363 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
364 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
365 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
366 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
367 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
368 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
369 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
370 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
371 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
372 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
373 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
374 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
375 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
376 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
377 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
378 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
379 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
380 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
381 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
382 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
383 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
384 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
385 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
386 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
387 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
388 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
389 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
390 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
391 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
392 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
393 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
394 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
395 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
396 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
397 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
398 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
399 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
400 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
401 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
402 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
403 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
404 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
405 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
406 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
407 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
408 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
409 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
410 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
411 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
412 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
413 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
414 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
415 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
416 Digestive-Aid F.C.Tablet قرص خط دار دایجستیو-اید (دایجستیو اید)
417 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
418 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
419 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
420 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
421 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
422 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
423 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
424 ColicEZ Drop قطره کولیکز
425 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
426 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
427 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
428 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
429 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
430 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
431 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
432 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
433 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
434 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
435 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
436 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
437 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
438 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
439 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
440 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
441 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
442 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
443 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
444 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
445 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
446 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
447 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
448 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
449 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
450 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
451 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
452 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
453 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
454 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
455 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
456 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
457 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
458 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
459 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
460 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
461 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
462 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
463 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
464 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
465 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
466 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
467 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
468 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
469 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
470 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
471 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
472 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
473 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
474 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
475 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
476 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
477 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
478 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
479 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
480 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
481 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
482 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
483 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
484 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
485 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
486 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
487 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
488 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
489 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
490 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
491 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
492 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
493 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
494 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
495 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
496 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
497 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
498 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
499 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
500 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
501 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
502 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
503 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
504 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
505 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
506 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
507 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
508 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
509 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
510 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
511 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
512 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
513 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
514 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
515 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
516 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
517 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
518 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
519 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
520 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
521 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
522 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
523 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
524 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
525 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
526 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
527 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
528 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
529 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
530 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
531 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
532 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
533 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
534 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
535 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
536 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
537 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
538 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
539 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
540 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
541 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
542 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
543 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
544 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
545 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
546 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
547 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
548 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
549 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
550 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
551 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
552 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
553 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
554 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
555 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
556 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
557 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
558 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
559 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
560 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
561 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
562 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
563 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
564 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
565 Mofattet Syrup شربت مفتت بیوفیتا اکسیر گل سرخ
566 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
567 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
568 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
569 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
570 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
571 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
572 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
573 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
574 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
575 Burning Fat F.C.Tablet قرص روکشدار برنینگ فت
576 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
577 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
578 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
579 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
580 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
581 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
582 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
583 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
584 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
585 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
586 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
587 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
588 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
589 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
590 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
591 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
592 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
593 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
594 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
595 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
596 Prospan Syrup شربت پروسپان
597 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
598 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
599 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
600 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
601 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
602 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
603 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
604 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
605 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
606 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
607 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
608 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
609 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
610 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
611 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
612 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
613 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
614 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
615 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
616 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
617 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
618 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
619 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
620 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
621 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
622 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
623 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
624 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
625 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
626 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
627 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
628 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
629 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
630 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
631 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
632 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
633 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
634 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
635 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
636 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
637 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
638 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
639 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
640 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
641 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
642 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
643 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
644 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
645 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
646 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
647 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
648 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
649 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
650 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
651 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
652 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
653 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
654 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
655 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
656 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
657 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
658 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
659 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
660 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
661 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
662 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
663 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
664 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
665 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
666 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
667 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
668 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
669 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
670 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
671 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
672 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
673 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
674 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
675 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
676 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
677 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
678 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
679 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
680 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
681 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
682 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
683 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
684 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
685 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
686 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
687 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
688 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
689 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
690 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
691 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
692 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
693 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
694 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
695 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
696 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
697 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
698 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
699 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
700 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
701 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
702 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
703 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
704 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
705 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
706 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
707 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
708 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
709 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
710 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
711 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
712 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
713 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
714 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
715 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
716 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
717 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
718 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم داروسازی سپیداج
719 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
720 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
721 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
722 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
723 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
724 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
725 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
726 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
727 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
728 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
729 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پرل داروسازی زهراوی
730 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
731 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
732 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
733 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
734 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
735 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
736 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
737 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
738 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
739 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
740 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
741 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
742 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
743 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
744 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
745 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
746 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
747 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
748 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
749 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
750 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
751 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
752 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
753 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
754 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
755 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
756 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
757 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
758 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
759 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
760 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
761 Proscur Capsule کپسول پروسکور داروسازی گل دارو
762 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
763 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
764 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
765 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
766 Kamasotra Capsule کپسول کاماسورتا
767 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
768 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
769 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
770 Booster Liver Capsule کپسول بوستر لیور سلامت گستر آرتیمان
771 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
772 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
773 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
774 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
775 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
776 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
777 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
778 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
779 Zingavish Syrup شربت زینگاویش سلامت گستر آرتیمان
780 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
781 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
782 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
783 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
784 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
785 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
786 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
787 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
788 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
789 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
790 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
791 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
792 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
793 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
794 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
795 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
796 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
797 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
798 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
799 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
800 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
801 Zingaman Syrup شربت زینگامن
802 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
803 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
804 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
805 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
806 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
807 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
808 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
809 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
810 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
811 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
812 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
813 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم صنعت دارویی شاری
814 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
815 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
816 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
817 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
818 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
819 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
820 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
821 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
822 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
823 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
824 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
825 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
826 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
827 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
828 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
829 Biocol Kids CTR Syrup شربت بایوکل کیدز سی تی آر BIOCOL
830 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
831 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
832 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
833 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
834 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
835 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
836 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
837 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
838 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
839 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
840 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
841 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
842 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
843 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
844 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
845 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
846 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
847 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
848 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
849 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
850 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
851 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
852 Cystone Tablet قرص سیستون
853 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
854 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
855 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
856 Rosa damascene Syrup شربت گل محمدی بیوفیتا اکسیر گل سرخ
857 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
858 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
859 ROYAL 3 Capsule کپسول رویال 3 healthaid
860 Ginseng Complex MIX Natural Capsule کپسول جینسینگ کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
861 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
862 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
863 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
864 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
865 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
866 Hemolax Tablet قرص همولاکس داروسازی سینا فراور
867 TestoMAX 125MG Capsule کپسول تستومکس 125 میلی گرم Quest Vitamins
868 Lycopene 25MG 21Century Tablet قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری 21st Century
869 Ultra Lycopene Vitabiotics Tablet قرص اولترا لیکوپن ویتابیوتیکس VITABIOTICS
870 MANGO SLIM BDA Capsule مانگو اسلیم بی دی ا بهتا دارو آفرینش
871 Calm Energy Capsule کپسول کالم انرژی لیوار
872 Elartrit Capsule کپسول الارتریت داروسازی ریحانه اصفهان
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب