دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص روکشدار انار-امین داروسازی امین
2 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
3 Nervoxin Tablet قرص نرووکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
4 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
5 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
6 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
7 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
8 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
9 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
10 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
11 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
12 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
13 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
14 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
15 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
16 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
17 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
18 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
19 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
20 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
21 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
22 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
23 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
24 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
25 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
26 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
27 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
28 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
29 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
30 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
31 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
32 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
33 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
34 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
35 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
36 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
37 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
38 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
39 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
40 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
41 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
42 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار وومیگون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
43 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
44 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
45 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
46 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
47 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
48 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
49 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
50 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
51 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
52 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
53 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
54 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
55 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
56 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
57 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
58 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
59 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
60 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
61 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
62 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
63 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
64 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
65 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
66 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
67 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
68 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
69 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس داروسازی ایران داروک
70 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
71 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
72 D-Reglis Tablet Jar قرص جار د-رگلیس داروسازی ایران داروک
73 Mentha Lotion لوسیون منتا داروسازی باریج اسانس
74 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
75 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
76 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
77 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
78 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
79 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
80 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
81 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
82 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
83 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
84 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
85 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
86 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
87 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
88 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
89 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
90 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
91 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
92 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
93 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
94 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
95 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
96 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
97 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
98 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
99 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
100 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
101 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
102 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
103 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
104 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
105 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
106 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
107 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
108 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
109 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
110 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
111 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
112 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
113 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
114 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
115 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
116 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
117 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
118 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
119 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
120 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
121 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
122 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
123 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
124 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
125 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
126 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
127 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
128 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
129 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
130 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
131 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
132 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
133 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
134 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
135 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
136 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
137 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
138 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
139 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
140 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
141 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
142 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
143 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
144 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
145 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
146 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
147 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
148 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
149 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
150 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
151 Cynarchol Tablet قرص سینارکل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
152 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
153 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
154 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
155 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
156 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
157 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
158 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
159 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم داروسازی گل دارو
160 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
161 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
162 Immustim Tablet قرص ایموستیم داروسازی گل دارو
163 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
164 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
165 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
166 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
167 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
168 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
169 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
170 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
171 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
172 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
173 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
174 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
175 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
176 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
177 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
178 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
179 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
180 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
181 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
182 Fennelin Softgel سافت ژل فنیلین داروسازی باریج اسانس
183 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
184 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
185 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
186 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
187 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
188 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
189 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
190 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
191 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
192 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
193 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
194 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
195 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
196 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
197 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
198 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
199 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ شرکت داروسازی قائم دارو
200 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
201 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
202 Ginsana Capsule 100 کپسول جین سانا 100 عددی
203 Ginsana Capsule 30 کپسول جین سانا 30 عددی
204 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
205 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
206 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
207 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
208 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
209 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
210 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
211 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
212 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
213 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
214 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
215 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
216 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
217 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
218 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
219 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
220 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
221 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
222 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
223 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
224 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
225 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
226 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
227 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
228 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
229 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
230 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
231 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
232 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
233 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
234 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
235 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
236 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
237 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
238 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
239 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
240 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
241 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
242 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
243 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
244 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
245 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
246 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
247 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
248 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
249 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
250 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
251 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
252 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
253 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
254 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
255 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
256 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
257 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
258 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
259 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
260 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
261 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
262 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
263 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
264 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
265 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
266 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
267 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
268 MG Barij 20gr Ointment پمادام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
269 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
270 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
271 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
272 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
273 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
274 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
275 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
276 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
277 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
278 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
279 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
280 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
281 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
282 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
283 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
284 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
285 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
286 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
287 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
288 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
289 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
290 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
291 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
292 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
293 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
294 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
295 Hemrex Ointment پماد همورکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
296 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
297 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
298 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
299 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
300 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
301 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
302 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
303 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
304 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
305 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
306 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
307 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
308 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
309 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
310 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
311 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
312 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
313 Honeskin Cream کرم هونسکین داروسازی سپیداج
314 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
315 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
316 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
317 Digestive-Aid F.C.Tablet قرص خط دار دایجستیو-اید
318 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
319 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ
320 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
321 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
322 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
323 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
324 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
325 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
326 Colicez Drop قطره کولیکز
327 Colicaid Drop قطره کولیک اید
328 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
329 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
330 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
331 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
332 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
333 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
334 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
335 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
336 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
337 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
338 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
339 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
340 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
341 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
342 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
343 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
344 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
345 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
346 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
347 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
348 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
349 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
350 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
351 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
352 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
353 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
354 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
355 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
356 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
357 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
358 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
359 Liv 52DS Tablet قرص لیو 52 دی اس
360 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
361 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
362 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
363 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
364 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
365 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
366 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
367 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
368 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
369 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
370 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
371 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
372 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
373 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
374 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
375 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
376 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
377 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
378 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
379 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
380 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
381 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
382 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
383 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
384 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
385 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
386 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
387 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
388 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
389 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
390 C-Lax Tablet قرص سی-لاکس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
391 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
392 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
393 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
394 C-Lax Syrup شربت سی-لاکس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
395 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
396 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
397 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
398 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
399 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
400 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
401 Ear-gol Ear Drop قطره گوشی ایر-گل داروسازی گل دارو
402 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
403 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
404 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
405 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
406 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
407 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
408 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
409 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
410 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
411 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
412 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
413 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
414 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
415 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
416 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
417 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
418 Zireh Barij Softgel سافت ژل زیره باریج داروسازی باریج اسانس
419 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
420 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
421 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
422 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
423 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
424 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
425 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
426 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
427 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
428 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
429 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
430 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
431 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
432 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
433 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
434 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
435 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
436 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
437 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
438 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
439 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
440 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
441 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
442 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
443 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
444 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
445 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
446 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
447 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
448 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
449 Cold rub Cream کرم کلد راب داروسازی گل دارو
450 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
451 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
452 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
453 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
454 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
455 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
456 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
457 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
458 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
459 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
460 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
461 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
462 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
463 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
464 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
465 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
466 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
467 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
468 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
469 Burning Fat F.C.Tablet قرص روکشدار برنینگ فت
470 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
471 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
472 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
473 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
474 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
475 Opiocouph Syrup شربت اوپیو کاف داروسازی سپیداج
476 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
477 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
478 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
479 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
480 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
481 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
482 lvora Drop قطره ایورا داروسازی اهورا دارو
483 lvora Syrup شربت ایورا داروسازی اهورا دارو
484 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
485 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
486 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
487 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
488 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
489 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
490 Prospan Syrup شربت پروسپان
491 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
492 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
493 Bronsban Syrup شربت برونسوبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
494 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
495 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
496 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
497 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
498 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
499 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
500 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
501 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
502 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
503 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
504 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
505 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
506 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
507 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
508 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
509 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
510 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
511 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
512 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
513 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
514 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
515 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
516 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
517 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
518 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
519 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
520 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
521 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
522 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
523 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
524 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
525 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
526 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
527 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
528 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
529 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
530 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
531 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
532 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
533 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
534 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
535 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
536 Supermint Drop قطره سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
537 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
538 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
539 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
540 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
541 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
542 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
543 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
544 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
545 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
546 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
547 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
548 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
549 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
550 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
551 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
552 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
553 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
554 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
555 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
556 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
557 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
558 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
559 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
560 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
561 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
562 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جین سنگ داروسازی آیلار طب آذر
563 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
564 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
565 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
566 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
567 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
568 Lovig Capsule کپسول لوویگ داروسازی سبز دارو اسپادانا
569 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
570 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
571 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
572 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
573 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
574 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
575 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
576 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
577 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
578 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
579 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتولیتد داروسازی گل دارو
580 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
581 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
582 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
583 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
584 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
585 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
586 Piascledine Capsule کپسول پیازکلیدین
587 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
588 Arthrocen Capsule کپسول آرتروسن آروین آرمان گستر
589 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
590 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
591 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
592 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
593 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
594 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
595 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
596 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
597 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
598 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
599 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
600 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
601 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
602 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
603 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
604 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
605 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
606 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم داروسازی سپیداج
607 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
608 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
609 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
610 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
611 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
612 Laxaricin Oil for emu روغن لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
613 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
614 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
615 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پیرل داروسازی زهراوی
616 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
617 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
618 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
619 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
620 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
621 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
622 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
623 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
624 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
625 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
626 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
627 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
628 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
629 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
630 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
631 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
632 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
633 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
634 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
635 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
636 Yomogi Capsule کپسول یوموگی
637 Proflor Pouya Capsule کپسول پروفلور پویا
638 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
639 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
640 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
641 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
642 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
643 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
644 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
645 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
646 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
647 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
648 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اوطریفل حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
649 Powergol Capsule کپسول پاورگل داروسازی گل دارو
650 Proscur Capsule کپسول پروسکار داروسازی گل دارو
651 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
652 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
653 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
654 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
655 Kamasotra Capsule کپسول کاماسورتا
656 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
657 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
658 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
659 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
660 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
661 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
662 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
663 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
664 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
665 Pedicough Syrup شربت پدیکاف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
666 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
667 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
668 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
669 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
670 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
671 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
672 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
673 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
674 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
675 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
676 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
677 Thymex plus Syrup شربت تیمکس پلاس داروسازی ایران داروک
678 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
679 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
680 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
681 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
682 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
683 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
684 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
685 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
686 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
687 Zingaman Syrup شربت زینگامن
688 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
689 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
690 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
691 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
692 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
693 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
694 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
695 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
696 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
697 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
698 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
699 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
700 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
701 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
702 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
703 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
704 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
705 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
706 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
707 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
708 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
709 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
710 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
711 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
712 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
713 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
714 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
715 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
716 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
717 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
718 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
719 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
720 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
721 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
722 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
723 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
724 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
725 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
726 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
727 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
728 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
729 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
730 Cystone Tablet قرص سیستون
731 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
732 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
733 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب