دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص روکشدار انار-امین داروسازی امین
2 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
3 Nervoxin Tablet قرص نرووکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
4 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
5 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
6 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
7 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
8 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
9 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
10 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
11 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
12 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
13 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
14 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
15 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
16 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
17 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
18 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
19 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
20 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
21 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
22 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
23 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
24 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
25 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
26 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
27 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
28 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
29 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
30 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
31 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
32 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
33 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
34 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
35 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
36 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
37 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
38 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
39 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
40 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
41 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
42 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار وومیگون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
43 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
44 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
45 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
46 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
47 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
48 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
49 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
50 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
51 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
52 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
53 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
54 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
55 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
56 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
57 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
58 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
59 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
60 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
61 Diamed Sachet ساشه دیامد داروسازی ایران داروک
62 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
63 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
64 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
65 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
66 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
67 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
68 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
69 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
70 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس داروسازی ایران داروک
71 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
72 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
73 D-Reglis Tablet Jar قرص جار د-رگلیس داروسازی ایران داروک
74 Mentha Lotion لوسیون منتا داروسازی باریج اسانس
75 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
76 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
77 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
78 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
79 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
80 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
81 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
82 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
83 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
84 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
85 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
86 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
87 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
88 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
89 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
90 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
91 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
92 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
93 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
94 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
95 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
96 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
97 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
98 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
99 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
100 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
101 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
102 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
103 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
104 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
105 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
106 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
107 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
108 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
109 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
110 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
111 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
112 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
113 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
114 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
115 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
116 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
117 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
118 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
119 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
120 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
121 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
122 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
123 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
124 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
125 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
126 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
127 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
128 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
129 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
130 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
131 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
132 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
133 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
134 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
135 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
136 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
137 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
138 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
139 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
140 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
141 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
142 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
143 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
144 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
145 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
146 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
147 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
148 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
149 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
150 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
151 Cynarchol Tablet قرص سینارکل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
152 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
153 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
154 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
155 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
156 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
157 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
158 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
159 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم داروسازی گل دارو
160 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
161 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
162 Immustim Tablet قرص ایموستیم داروسازی گل دارو
163 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
164 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
165 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
166 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
167 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
168 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
169 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
170 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
171 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
172 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
173 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
174 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
175 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
176 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
177 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
178 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
179 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
180 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
181 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
182 Fennelin Softgel سافت ژل فنیلین داروسازی باریج اسانس
183 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
184 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
185 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
186 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
187 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
188 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
189 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
190 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
191 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
192 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
193 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
194 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
195 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
196 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
197 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
198 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ شرکت داروسازی قائم دارو
199 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
200 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
201 Ginsana Capsule 100 کپسول جین سانا 100 عددی
202 Ginsana Capsule 30 کپسول جین سانا 30 عددی
203 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
204 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
205 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
206 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
207 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
208 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
209 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
210 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
211 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
212 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
213 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
214 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
215 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
216 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
217 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
218 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
219 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
220 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
221 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
222 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
223 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
224 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
225 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
226 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
227 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
228 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
229 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
230 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
231 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
232 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
233 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
234 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
235 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
236 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
237 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
238 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
239 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
240 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
241 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
242 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
243 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
244 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
245 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
246 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
247 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
248 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
249 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
250 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
251 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
252 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
253 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
254 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
255 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
256 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
257 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
258 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
259 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
260 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
261 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
262 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
263 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
264 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
265 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
266 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
267 MG Barij 20gr Ointment پمادام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
268 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
269 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
270 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
271 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
272 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
273 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
274 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
275 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
276 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
277 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
278 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
279 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
280 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
281 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
282 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
283 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
284 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
285 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
286 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
287 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
288 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
289 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
290 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
291 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
292 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
293 Hemrex Ointment پماد همورکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
294 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
295 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
296 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
297 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
298 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
299 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
300 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
301 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
302 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
303 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
304 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
305 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
306 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
307 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
308 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
309 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
310 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
311 Honeskin Cream کرم هونسکین داروسازی سپیداج
312 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
313 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
314 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
315 Digestive-Aid F.C.Tablet قرص خط دار دایجستیو-اید
316 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
317 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ
318 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
319 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
320 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
321 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
322 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
323 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
324 Colicez Drop قطره کولیکز
325 Colicaid Drop قطره کولیک اید
326 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
327 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
328 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
329 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
330 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
331 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
332 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
333 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
334 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
335 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
336 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
337 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
338 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
339 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
340 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
341 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
342 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
343 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
344 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
345 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
346 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
347 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
348 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
349 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
350 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
351 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
352 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
353 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
354 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
355 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
356 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
357 Liv 52DS Tablet قرص لیو 52 دی اس
358 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
359 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
360 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
361 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
362 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
363 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
364 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
365 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
366 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
367 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
368 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
369 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
370 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
371 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
372 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
373 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
374 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
375 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
376 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
377 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
378 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
379 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
380 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
381 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
382 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
383 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
384 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
385 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
386 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
387 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
388 C-Lax Tablet قرص سی-لاکس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
389 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
390 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
391 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
392 C-Lax Syrup شربت سی-لاکس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
393 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
394 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
395 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
396 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
397 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
398 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
399 Ear-gol Ear Drop قطره گوشی ایر-گل داروسازی گل دارو
400 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
401 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
402 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
403 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
404 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
405 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
406 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
407 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
408 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
409 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
410 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
411 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
412 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
413 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
414 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
415 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
416 Zireh Barij Softgel سافت ژل زیره باریج داروسازی باریج اسانس
417 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
418 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
419 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
420 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
421 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
422 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
423 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
424 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
425 Repelgol Lotion داروسازی گل دارو
426 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
427 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
428 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
429 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
430 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
431 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
432 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
433 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
434 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
435 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
436 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
437 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
438 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
439 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
440 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
441 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
442 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
443 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
444 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
445 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
446 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
447 Cold rub Cream کرم کلد راب داروسازی گل دارو
448 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
449 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
450 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
451 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
452 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
453 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
454 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
455 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
456 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
457 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
458 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
459 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
460 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
461 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
462 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
463 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
464 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
465 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
466 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
467 Burning Fat F.C.Tablet قرص روکشدار برنینگ فت
468 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
469 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
470 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
471 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
472 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
473 Opiocouph Syrup شربت اوپیو کاف داروسازی سپیداج
474 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
475 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
476 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
477 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
478 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
479 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
480 lvora Drop قطره ایورا داروسازی اهورا دارو
481 lvora Syrup شربت ایورا داروسازی اهورا دارو
482 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
483 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
484 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
485 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
486 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
487 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
488 Prospan Syrup شربت پروسپان
489 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
490 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
491 Bronsban Syrup شربت برونسوبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
492 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
493 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
494 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
495 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
496 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
497 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
498 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
499 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
500 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
501 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
502 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
503 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
504 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
505 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
506 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
507 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
508 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
509 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
510 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
511 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
512 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
513 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
514 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
515 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
516 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
517 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
518 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
519 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
520 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
521 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
522 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
523 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
524 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
525 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
526 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
527 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
528 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
529 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
530 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
531 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
532 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
533 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
534 Supermint Drop قطره سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
535 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
536 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
537 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
538 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
539 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
540 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
541 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
542 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
543 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
544 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
545 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
546 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
547 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
548 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
549 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
550 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
551 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
552 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
553 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
554 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
555 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
556 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
557 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
558 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
559 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
560 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جین سنگ داروسازی آیلار طب آذر
561 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
562 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
563 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
564 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
565 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
566 Lovig Capsule کپسول لوویگ داروسازی سبز دارو اسپادانا
567 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
568 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
569 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
570 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
571 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
572 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
573 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
574 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
575 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
576 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
577 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتولیتد داروسازی گل دارو
578 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
579 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
580 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
581 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
582 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
583 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
584 Piascledine Capsule کپسول پیازکلیدین
585 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
586 Arthrocen Capsule کپسول آرتروسن آروین آرمان گستر
587 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
588 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
589 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
590 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
591 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
592 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
593 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
594 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
595 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
596 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
597 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
598 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
599 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
600 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
601 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
602 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
603 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
604 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم داروسازی سپیداج
605 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
606 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
607 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
608 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
609 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
610 Laxaricin Oil for emu روغن لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
611 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
612 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
613 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پیرل داروسازی زهراوی
614 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
615 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
616 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
617 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
618 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
619 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
620 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
621 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
622 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
623 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
624 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
625 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
626 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
627 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
628 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
629 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
630 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
631 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
632 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
633 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
634 Yomogi Capsule کپسول یوموگی
635 Proflor Pouya Capsule کپسول پروفلور پویا
636 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
637 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
638 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
639 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
640 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
641 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
642 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
643 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
644 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
645 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
646 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اوطریفل حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
647 Powergol Capsule کپسول پاورگل داروسازی گل دارو
648 Proscur Capsule کپسول پروسکار داروسازی گل دارو
649 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
650 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
651 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
652 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
653 Kamasotra Capsule کپسول کاماسورتا
654 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
655 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
656 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
657 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
658 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
659 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
660 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
661 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
662 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
663 Pedicough Syrup شربت پدیکاف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
664 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
665 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
666 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
667 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
668 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
669 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
670 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
671 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
672 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
673 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
674 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
675 Thymex plus Syrup شربت تیمکس پلاس داروسازی ایران داروک
676 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
677 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
678 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
679 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
680 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
681 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
682 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
683 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
684 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
685 Zingaman Syrup شربت زینگامن
686 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
687 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
688 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
689 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
690 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
691 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
692 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
693 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
694 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
695 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
696 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
697 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
698 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
699 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
700 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
701 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
702 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
703 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
704 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
705 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
706 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
707 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
708 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
709 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
710 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
711 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
712 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
713 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
714 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
715 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
716 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
717 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
718 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
719 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
720 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
721 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
722 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
723 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
724 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
725 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
726 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
727 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
728 Cystone Tablet قرص سیستون
729 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
730 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب