دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Rhumatogol F.C.Tablet قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو
2 Talental 480mg F.C.Tablet قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم داروسازی رازک
3 Arthroherb F.C.Tablet قرص روکشدار آرتروهرب داروسازی امین
4 Talentin 30G Topical ointment پماد موضعی تالنتین 30 گرم داروسازی رازک
5 Teltonal 480 F.C.Tablet قرص روکشدار تلتونال 480
6 Doloteffin F.C.Tablet قرص روکشدار دولوتفین
7 Anar-amin F.C.Tablet قرص روکشدار انار-امین داروسازی امین
8 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
9 Nervoxin Tablet قرص نرووکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
10 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
11 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
12 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
13 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
14 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
15 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
16 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
17 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
18 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
19 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
20 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
21 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
22 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
23 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
24 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
25 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
26 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
27 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
28 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
29 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
30 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
31 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
32 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
33 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
34 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
35 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
36 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
37 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
38 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
39 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
40 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
41 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
42 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
43 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
44 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
45 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
46 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
47 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار وومیگون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
48 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
49 G-Rup Syrup شربت جی-راب
50 Arheumin Drop قطره آرهیومین
51 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
52 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
53 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
54 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
55 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
56 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
57 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
58 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
59 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
60 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
61 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
62 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
63 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
64 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
65 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
66 Diamed Sachet ساشه دیامد داروسازی ایران داروک
67 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
68 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
69 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
70 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
71 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
72 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
73 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
74 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
75 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس داروسازی ایران داروک
76 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
77 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
78 D-Reglis Tablet Jar قرص جار د-رگلیس داروسازی ایران داروک
79 Mentha Lotion لوسیون منتا داروسازی باریج اسانس
80 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
81 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
82 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
83 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
84 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
85 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
86 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
87 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
88 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
89 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
90 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
91 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
92 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
93 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
94 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
95 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
96 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
97 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
98 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
99 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
100 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
101 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
102 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
103 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
104 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
105 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
106 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
107 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
108 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
109 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
110 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
111 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
112 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
113 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
114 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
115 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
116 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
117 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
118 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
119 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
120 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
121 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
122 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
123 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
124 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
125 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
126 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
127 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
128 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
129 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
130 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
131 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
132 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
133 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
134 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
135 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
136 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
137 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
138 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
139 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
140 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
141 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
142 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
143 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
144 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
145 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
146 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
147 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
148 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
149 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
150 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
151 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
152 Cynarchol Tablet قرص سینارکل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
153 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
154 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
155 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
156 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
157 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
158 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
159 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
160 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم داروسازی گل دارو
161 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
162 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
163 Immustim Tablet قرص ایموستیم داروسازی گل دارو
164 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
165 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
166 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
167 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
168 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
169 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
170 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
171 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
172 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
173 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
174 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
175 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
176 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
177 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
178 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
179 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
180 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
181 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
182 Fennelin Softgel سافت ژل فنیلین داروسازی باریج اسانس
183 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
184 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
185 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
186 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
187 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
188 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
189 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
190 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
191 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
192 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
193 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
194 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
195 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
196 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
197 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
198 Ginkgo T.D Tablet قرص جینکو تیدی داروسازی تولید دارو
199 Memorex Tablet قرص ممورکس داروسازی ایران داروک
200 Ginkogol F.C.Tablet قرص روکشدار جینکوگل داروسازی گل دارو
201 Ginkgora F.C.Tablet قرص روکشدار جینکورا داروسازی اهورا دارو
202 Ginkgoviton Syrup شربت جینکوویتون داروسازی رها
203 Tebokan S.C. Tablet قرص روکشدار تبوکان داروسازی نیاک
204 Tebokan S.C. Tablet قرص روکشدار تبوکان داروسازی نیاک
205 Tebokan S.C. Tablet قرص روکشدار تبوکان داروسازی نیاک
206 Tebokan S.C. Tablet قرص روکشدار تبوکان داروسازی نیاک
207 Ginkgo billoba Vitarmonyl 200mg Cap کپسول جینکوبیلوبا ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
208 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ شرکت داروسازی قائم دارو
209 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
210 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
211 Ginsana Capsule 100 کپسول جین سانا 100 عددی
212 Ginsana Capsule 30 کپسول جین سانا 30 عددی
213 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
214 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
215 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
216 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
217 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
218 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
219 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
220 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
221 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
222 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
223 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
224 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
225 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
226 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
227 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
228 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
229 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
230 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
231 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
232 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
233 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
234 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
235 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
236 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
237 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
238 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
239 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
240 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
241 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
242 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
243 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
244 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
245 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
246 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
247 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
248 Honythyme Syrup شربت هانی تیم
249 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
250 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
251 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
252 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
253 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
254 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
255 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
256 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
257 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
258 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
259 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
260 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
261 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
262 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
263 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
264 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
265 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
266 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
267 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
268 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
269 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
270 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
271 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
272 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
273 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
274 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
275 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
276 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
277 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
278 MG Barij 20gr Ointment پمادام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
279 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
280 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
281 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
282 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
283 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
284 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
285 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
286 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
287 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
288 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
289 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
290 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
291 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
292 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
293 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
294 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
295 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
296 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
297 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
298 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
299 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
300 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
301 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
302 Hemrex Ointment پماد همورکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
303 Avenasin Drop قطره اوه ناسین
304 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
305 Matrica Mouthwash دهان شویه ماتریکا داروسازی باریج اسانس
306 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
307 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
308 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
309 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
310 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
311 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
312 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
313 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
314 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
315 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
316 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
317 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
318 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
319 Honeskin Cream کرم هونسکین داروسازی سپیداج
320 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
321 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
322 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
323 Digestive-Aid F.C.Tablet قرص خط دار دایجستیو-اید
324 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
325 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ
326 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
327 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
328 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
329 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
330 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
331 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
332 Colicez Drop قطره کولیکز
333 Colicaid Drop قطره کولیک اید
334 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
335 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
336 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
337 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
338 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
339 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
340 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
341 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
342 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
343 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
344 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
345 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
346 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
347 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
348 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
349 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
350 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
351 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
352 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
353 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
354 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
355 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
356 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
357 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
358 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
359 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
360 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
361 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
362 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
363 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
364 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
365 Liv 52DS Tablet قرص لیو 52 دی اس
366 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
367 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
368 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
369 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
370 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
371 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
372 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
373 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
374 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
375 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
376 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
377 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
378 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
379 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
380 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
381 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
382 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
383 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
384 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
385 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
386 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
387 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
388 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
389 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
390 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
391 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
392 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
393 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
394 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
395 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
396 C-Lax Tablet قرص سی-لاکس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
397 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
398 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
399 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
400 C-Lax Syrup شربت سی-لاکس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
401 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
402 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
403 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
404 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
405 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
406 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
407 Ear-gol Ear Drop قطره گوشی ایر-گل داروسازی گل دارو
408 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
409 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
410 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
411 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
412 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
413 Mahru Cream کرم ماهرو شیراز دارو حافظ
414 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
415 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
416 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
417 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
418 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
419 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
420 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
421 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
422 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
423 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
424 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
425 Zireh Barij Softgel سافت ژل زیره باریج داروسازی باریج اسانس
426 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
427 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
428 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
429 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
430 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
431 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
432 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
433 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
434 Repelgol Lotion داروسازی گل دارو
435 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
436 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
437 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
438 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
439 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
440 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
441 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
442 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
443 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
444 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
445 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
446 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
447 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
448 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
449 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
450 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
451 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
452 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
453 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
454 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
455 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
456 Cold rub Cream کرم کلد راب داروسازی گل دارو
457 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
458 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
459 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
460 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
461 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
462 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
463 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
464 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
465 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
466 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
467 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
468 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
469 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
470 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
471 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
472 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
473 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
474 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
475 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
476 Burning Fat F.C.Tablet قرص روکشدار برنینگ فت
477 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
478 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
479 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
480 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
481 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
482 Opiocouph Syrup شربت اوپیو کاف داروسازی سپیداج
483 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
484 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
485 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
486 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
487 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
488 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
489 lvora Drop قطره ایورا داروسازی اهورا دارو
490 lvora Syrup شربت ایورا داروسازی اهورا دارو
491 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
492 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
493 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
494 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
495 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
496 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
497 Prospan Syrup شربت پروسپان
498 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
499 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
500 Bronsban Syrup شربت برونسوبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
501 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
502 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
503 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
504 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
505 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
506 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
507 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
508 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
509 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
510 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
511 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
512 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
513 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
514 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
515 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
516 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
517 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
518 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
519 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
520 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
521 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
522 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
523 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
524 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
525 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
526 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
527 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
528 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
529 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
530 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
531 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
532 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
533 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
534 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
535 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
536 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
537 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
538 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
539 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
540 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
541 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
542 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
543 Supermint Drop قطره سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
544 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
545 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
546 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
547 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
548 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
549 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
550 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
551 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
552 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
553 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
554 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
555 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
556 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
557 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
558 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
559 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
560 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
561 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
562 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
563 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
564 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
565 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
566 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
567 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
568 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
569 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جین سنگ داروسازی آیلار طب آذر
570 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
571 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
572 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
573 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
574 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
575 Lovig Capsule کپسول لوویگ داروسازی سبز دارو اسپادانا
576 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
577 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
578 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
579 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
580 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
581 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
582 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
583 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
584 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
585 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
586 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتولیتد داروسازی گل دارو
587 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
588 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
589 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
590 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
591 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
592 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
593 Piascledine Capsule کپسول پیازکلیدین
594 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
595 Arthrocen Capsule کپسول آرتروسن آروین آرمان گستر
596 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
597 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
598 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
599 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
600 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
601 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
602 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
603 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
604 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
605 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
606 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
607 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
608 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
609 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
610 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
611 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
612 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
613 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم داروسازی سپیداج
614 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
615 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
616 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
617 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
618 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
619 Laxaricin Oil for emu روغن لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
620 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
621 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
622 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پیرل داروسازی زهراوی
623 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
624 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
625 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
626 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
627 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
628 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
629 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
630 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
631 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
632 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
633 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
634 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
635 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
636 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
637 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
638 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
639 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
640 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
641 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
642 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
643 Yomogi Capsule کپسول یوموگی
644 Proflor Pouya Capsule کپسول پروفلور پویا
645 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
646 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
647 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
648 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
649 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
650 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
651 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
652 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
653 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
654 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
655 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اوطریفل حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
656 Powergol Capsule کپسول پاورگل داروسازی گل دارو
657 Proscur Capsule کپسول پروسکار داروسازی گل دارو
658 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
659 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
660 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
661 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
662 Kamasotra Capsule کپسول کاماسورتا
663 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
664 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
665 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
666 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
667 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
668 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
669 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
670 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
671 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
672 Pedicough Syrup شربت پدیکاف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
673 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
674 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
675 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
676 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
677 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
678 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
679 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
680 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
681 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
682 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
683 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
684 Thymex plus Syrup شربت تیمکس پلاس داروسازی ایران داروک
685 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
686 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
687 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
688 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
689 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
690 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
691 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
692 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
693 Zingaman Syrup شربت زینگامن
694 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
695 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
696 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
697 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
698 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
699 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
700 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
701 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
702 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
703 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
704 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
705 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
706 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
707 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
708 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
709 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
710 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
711 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
712 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
713 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
714 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
715 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
716 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
717 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
718 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
719 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
720 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
721 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
722 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
723 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
724 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
725 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
726 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
727 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
728 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
729 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
730 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
731 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
732 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
733 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
734 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
735 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
736 Cystone Tablet قرص سیستون
737 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
738 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب