دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص روکشدار انار-امین داروسازی امین
2 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
3 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
4 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
5 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
6 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
7 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
8 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
9 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
10 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
11 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
12 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
13 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
14 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
15 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
16 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
17 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
18 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
19 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
20 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
21 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
22 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
23 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
24 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
25 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
26 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
27 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
28 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
29 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
30 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
31 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
32 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
33 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
34 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
35 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
36 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
37 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
38 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
39 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
40 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
41 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
42 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
43 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
44 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
45 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
46 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
47 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
48 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
49 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
50 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
51 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
52 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
53 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
54 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
55 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
56 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
57 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
58 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
59 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
60 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
61 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
62 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
63 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
64 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
65 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
66 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
67 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
68 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
69 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
70 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
71 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
72 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
73 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
74 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
75 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
76 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
77 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
78 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
79 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
80 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
81 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
82 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
83 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
84 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
85 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
86 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
87 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
88 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
89 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
90 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
91 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
92 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
93 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
94 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
95 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
96 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
97 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
98 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
99 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
100 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
101 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
102 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
103 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
104 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
105 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
106 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
107 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
108 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
109 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
110 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
111 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
112 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
113 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
114 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
115 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
116 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
117 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
118 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
119 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
120 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
121 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
122 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
123 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
124 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
125 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
126 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
127 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
128 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
129 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
130 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
131 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
132 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
133 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
134 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
135 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
136 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
137 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
138 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
139 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
140 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
141 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
142 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
143 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
144 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
145 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
146 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
147 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
148 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
149 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
150 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
151 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
152 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
153 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
154 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
155 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
156 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
157 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
158 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
159 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
160 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
161 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
162 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
163 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
164 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
165 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
166 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
167 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
168 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
169 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
170 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
171 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
172 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
173 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
174 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
175 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
176 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
177 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
178 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
179 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
180 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
181 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
182 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
183 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
184 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
185 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
186 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
187 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
188 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
189 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
190 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
191 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
192 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
193 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم داروسازی گل دارو
194 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
195 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
196 Immustim Tablet قرص ایموستیم داروسازی گل دارو
197 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
198 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
199 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
200 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
201 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
202 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
203 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
204 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
205 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
206 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
207 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
208 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
209 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
210 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
211 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
212 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
213 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
214 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
215 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
216 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
217 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
218 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
219 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
220 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
221 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
222 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
223 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
224 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
225 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
226 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
227 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
228 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
229 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
230 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
231 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
232 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
233 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
234 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
235 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
236 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
237 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
238 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
239 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
240 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
241 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
242 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
243 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
244 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
245 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
246 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
247 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
248 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
249 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
250 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
251 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
252 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
253 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
254 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
255 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
256 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
257 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
258 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
259 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
260 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
261 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
262 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
263 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
264 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
265 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
266 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
267 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
268 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
269 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
270 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
271 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
272 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
273 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
274 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
275 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
276 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
277 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
278 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
279 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
280 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
281 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
282 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
283 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
284 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
285 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
286 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
287 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
288 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
289 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
290 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
291 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
292 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
293 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
294 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
295 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
296 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
297 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
298 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
299 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
300 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
301 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
302 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
303 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
304 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
305 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
306 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
307 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
308 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
309 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
310 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
311 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
312 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
313 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
314 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
315 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
316 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
317 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
318 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
319 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
320 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
321 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
322 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
323 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
324 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
325 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
326 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
327 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
328 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
329 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
330 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
331 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
332 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
333 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
334 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
335 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
336 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
337 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
338 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
339 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
340 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
341 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
342 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
343 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
344 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
345 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
346 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
347 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
348 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
349 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
350 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
351 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
352 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
353 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
354 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
355 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
356 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
357 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
358 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
359 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
360 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
361 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
362 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
363 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
364 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
365 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
366 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
367 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
368 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
369 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
370 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
371 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
372 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
373 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
374 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
375 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
376 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
377 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
378 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
379 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
380 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
381 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
382 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
383 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
384 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
385 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
386 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
387 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
388 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
389 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
390 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
391 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
392 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
393 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
394 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
395 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
396 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
397 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
398 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
399 Digestive-Aid F.C.Tablet قرص خط دار دایجستیو-اید (دایجستیو اید)
400 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
401 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
402 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
403 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
404 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
405 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
406 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
407 ColicEZ Drop قطره کولیکز
408 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
409 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
410 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
411 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
412 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
413 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
414 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
415 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
416 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
417 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
418 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
419 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
420 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
421 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
422 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
423 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
424 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
425 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
426 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
427 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
428 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
429 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
430 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
431 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
432 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
433 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
434 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
435 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
436 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
437 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
438 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
439 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
440 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
441 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
442 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
443 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
444 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
445 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
446 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
447 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
448 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
449 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
450 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
451 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
452 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
453 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
454 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
455 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
456 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
457 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
458 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
459 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
460 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
461 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
462 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
463 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
464 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
465 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
466 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
467 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
468 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
469 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
470 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
471 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
472 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
473 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
474 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
475 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
476 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
477 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
478 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
479 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
480 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
481 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
482 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
483 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
484 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
485 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
486 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
487 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
488 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
489 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
490 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
491 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
492 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
493 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
494 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
495 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
496 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
497 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
498 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
499 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
500 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
501 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
502 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
503 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
504 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
505 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
506 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
507 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
508 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
509 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
510 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
511 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
512 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
513 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
514 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
515 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
516 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
517 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
518 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
519 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
520 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
521 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
522 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
523 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
524 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
525 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
526 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
527 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
528 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
529 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
530 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
531 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
532 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
533 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
534 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
535 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
536 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
537 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
538 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
539 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
540 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
541 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
542 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
543 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
544 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
545 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
546 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
547 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
548 Mofattet Syrup شربت مفتت بیوفیتا اکسیر گل سرخ
549 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
550 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
551 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
552 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
553 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
554 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
555 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
556 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
557 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
558 Burning Fat F.C.Tablet قرص روکشدار برنینگ فت
559 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
560 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
561 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
562 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
563 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
564 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
565 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
566 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
567 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
568 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
569 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
570 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
571 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
572 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
573 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
574 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
575 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
576 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
577 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
578 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
579 Prospan Syrup شربت پروسپان
580 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
581 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
582 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
583 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
584 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
585 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
586 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
587 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
588 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
589 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
590 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
591 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
592 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
593 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
594 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
595 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
596 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
597 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
598 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
599 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
600 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
601 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
602 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
603 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
604 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
605 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
606 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
607 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
608 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
609 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
610 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
611 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
612 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
613 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
614 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
615 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
616 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
617 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
618 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
619 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
620 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
621 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
622 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
623 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
624 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
625 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
626 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
627 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
628 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
629 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
630 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
631 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
632 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
633 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
634 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
635 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
636 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
637 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
638 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
639 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
640 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
641 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
642 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
643 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
644 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
645 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
646 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
647 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
648 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
649 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
650 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
651 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
652 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
653 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
654 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
655 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
656 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
657 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
658 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
659 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
660 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
661 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
662 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
663 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
664 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
665 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
666 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
667 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
668 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
669 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
670 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
671 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
672 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
673 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
674 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
675 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
676 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
677 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
678 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
679 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
680 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
681 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
682 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
683 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
684 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
685 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
686 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
687 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
688 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
689 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
690 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
691 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
692 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
693 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
694 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
695 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
696 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
697 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
698 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
699 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
700 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم داروسازی سپیداج
701 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
702 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
703 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
704 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
705 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
706 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
707 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
708 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
709 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
710 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
711 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پرل داروسازی زهراوی
712 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
713 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
714 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
715 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
716 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
717 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
718 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
719 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
720 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
721 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
722 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
723 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
724 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
725 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
726 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
727 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
728 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
729 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
730 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
731 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
732 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
733 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
734 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
735 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
736 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
737 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
738 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
739 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
740 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
741 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
742 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
743 Proscur Capsule کپسول پروسکار داروسازی گل دارو
744 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
745 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
746 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
747 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
748 Kamasotra Capsule کپسول کاماسورتا
749 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
750 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
751 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
752 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
753 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
754 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
755 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
756 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
757 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
758 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
759 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
760 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
761 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
762 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
763 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
764 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
765 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
766 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
767 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
768 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
769 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
770 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
771 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
772 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
773 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
774 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
775 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
776 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
777 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
778 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
779 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
780 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
781 Zingaman Syrup شربت زینگامن
782 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
783 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
784 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
785 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
786 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
787 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
788 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
789 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
790 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
791 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
792 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
793 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
794 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
795 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
796 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
797 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
798 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
799 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
800 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
801 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
802 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
803 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
804 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
805 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
806 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
807 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
808 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
809 Biocol Kids CTR Syrup شربت بایوکل کیدز سی تی آر BIOCOL
810 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
811 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
812 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
813 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
814 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
815 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
816 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
817 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
818 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
819 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
820 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
821 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
822 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
823 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
824 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
825 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
826 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
827 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
828 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
829 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
830 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
831 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
832 Cystone Tablet قرص سیستون
833 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
834 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
835 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
836 Rosa damascene Syrup شربت گل محمدی بیوفیتا اکسیر گل سرخ
837 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
838 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
839 ROYAL 3 Capsule کپسول رویال 3 healthaid
840 Ginseng Complex MIX Natural Capsule کپسول جینسینگ کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
841 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
842 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
843 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
844 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
845 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
846 Hemolax Tablet قرص همولاکس داروسازی سینا فراور
847 TestoMAX 125MG Capsule کپسول تستومکس 125 میلی گرم Quest Vitamins
848 Lycopene 25MG 21Century Tablet قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری 21st Century
849 Ultra Lycopene Vitabiotics Tablet قرص اولترا لیکوپن ویتابیوتیکس VITABIOTICS
850 MANGO SLIM BDA Capsule مانگو اسلیم بی دی ا بهتا دارو آفرینش
851 Calm Energy Capsule کپسول کالم انرژی لیوار
فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب