دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص روکشدار انار-امین داروسازی امین
2 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
3 Nervoxin Tablet قرص نرووکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
4 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
5 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
6 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
7 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
8 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
9 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
10 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
11 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
12 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
13 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
14 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
15 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
16 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
17 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
18 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
19 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
20 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
21 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
22 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
23 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
24 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
25 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
26 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
27 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
28 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
29 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
30 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
31 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
32 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
33 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
34 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
35 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
36 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
37 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
38 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
39 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
40 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
41 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
42 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار وومیگون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
43 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
44 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
45 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
46 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
47 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
48 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
49 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
50 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
51 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
52 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
53 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
54 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
55 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
56 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
57 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
58 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
59 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
60 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
61 Diamed Sachet ساشه دیامد داروسازی ایران داروک
62 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
63 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
64 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
65 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
66 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
67 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
68 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
69 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
70 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس داروسازی ایران داروک
71 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
72 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
73 D-Reglis Tablet Jar قرص جار د-رگلیس داروسازی ایران داروک
74 Mentha Lotion لوسیون منتا داروسازی باریج اسانس
75 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
76 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
77 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
78 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
79 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
80 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
81 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
82 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
83 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
84 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
85 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
86 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
87 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
88 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
89 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
90 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
91 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
92 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
93 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
94 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
95 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
96 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
97 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
98 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
99 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
100 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
101 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
102 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
103 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
104 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
105 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
106 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
107 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
108 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
109 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
110 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
111 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
112 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
113 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
114 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
115 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
116 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
117 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
118 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
119 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
120 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
121 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
122 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
123 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
124 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
125 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
126 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
127 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
128 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
129 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
130 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
131 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
132 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
133 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
134 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
135 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
136 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
137 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
138 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
139 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
140 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
141 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
142 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
143 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
144 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
145 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
146 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
147 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
148 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
149 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
150 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
151 Cynarchol Tablet قرص سینارکل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
152 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
153 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
154 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
155 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
156 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
157 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
158 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
159 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم داروسازی گل دارو
160 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
161 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
162 Immustim Tablet قرص ایموستیم داروسازی گل دارو
163 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
164 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
165 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
166 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
167 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
168 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
169 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
170 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
171 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
172 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
173 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
174 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
175 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
176 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
177 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
178 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
179 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
180 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
181 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
182 Fennelin Softgel سافت ژل فنیلین داروسازی باریج اسانس
183 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
184 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
185 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
186 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
187 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
188 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
189 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
190 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
191 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
192 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
193 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
194 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
195 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
196 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
197 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
198 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ شرکت داروسازی قائم دارو
199 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
200 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
201 Ginsana Capsule 100 کپسول جین سانا 100 عددی
202 Ginsana Capsule 30 کپسول جین سانا 30 عددی
203 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
204 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
205 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
206 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
207 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
208 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
209 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
210 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
211 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
212 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
213 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
214 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
215 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
216 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
217 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
218 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
219 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
220 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
221 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
222 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
223 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
224 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
225 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
226 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
227 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
228 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
229 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
230 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
231 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
232 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
233 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
234 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
235 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
236 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
237 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
238 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
239 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
240 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
241 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
242 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
243 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
244 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
245 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
246 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
247 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
248 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
249 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
250 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
251 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
252 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
253 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
254 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
255 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
256 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
257 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
258 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
259 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
260 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
261 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
262 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
263 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
264 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
265 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
266 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
267 MG Barij 20gr Ointment پمادام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
268 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
269 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
270 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
271 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
272 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
273 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
274 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
275 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
276 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
277 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
278 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
279 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
280 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
281 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
282 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
283 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
284 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
285 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
286 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
287 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
288 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
289 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
290 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
291 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
292 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
293 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
294 Hemrex Ointment پماد همورکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
295 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
296 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
297 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
298 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
299 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
300 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
301 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
302 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
303 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
304 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
305 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
306 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
307 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
308 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
309 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
310 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
311 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
312 Honeskin Cream کرم هونسکین داروسازی سپیداج
313 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
314 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
315 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
316 Digestive-Aid F.C.Tablet قرص خط دار دایجستیو-اید
317 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
318 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ
319 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
320 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
321 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
322 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
323 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
324 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
325 Colicez Drop قطره کولیکز
326 Colicaid Drop قطره کولیک اید
327 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
328 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
329 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
330 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
331 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
332 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
333 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
334 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
335 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
336 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
337 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
338 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
339 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
340 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
341 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
342 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
343 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
344 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
345 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
346 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
347 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
348 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
349 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
350 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
351 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
352 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
353 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
354 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
355 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
356 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
357 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
358 Liv 52DS Tablet قرص لیو 52 دی اس
359 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
360 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
361 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
362 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
363 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
364 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
365 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
366 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
367 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
368 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
369 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
370 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
371 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
372 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
373 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
374 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
375 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
376 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
377 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
378 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
379 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
380 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
381 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
382 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
383 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
384 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
385 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
386 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
387 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
388 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
389 C-Lax Tablet قرص سی-لاکس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
390 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
391 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
392 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
393 C-Lax Syrup شربت سی-لاکس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
394 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
395 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
396 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
397 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
398 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
399 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
400 Ear-gol Ear Drop قطره گوشی ایر-گل داروسازی گل دارو
401 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
402 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
403 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
404 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
405 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
406 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
407 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
408 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
409 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
410 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
411 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
412 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
413 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
414 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
415 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
416 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
417 Zireh Barij Softgel سافت ژل زیره باریج داروسازی باریج اسانس
418 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
419 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
420 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
421 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
422 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
423 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
424 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
425 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
426 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
427 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
428 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
429 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
430 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
431 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
432 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
433 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
434 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
435 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
436 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
437 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
438 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
439 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
440 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
441 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
442 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
443 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
444 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
445 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
446 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
447 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
448 Cold rub Cream کرم کلد راب داروسازی گل دارو
449 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
450 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
451 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
452 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
453 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
454 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
455 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
456 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
457 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
458 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
459 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
460 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
461 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
462 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
463 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
464 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
465 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
466 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
467 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
468 Burning Fat F.C.Tablet قرص روکشدار برنینگ فت
469 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
470 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
471 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
472 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
473 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
474 Opiocouph Syrup شربت اوپیو کاف داروسازی سپیداج
475 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
476 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
477 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
478 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
479 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
480 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
481 lvora Drop قطره ایورا داروسازی اهورا دارو
482 lvora Syrup شربت ایورا داروسازی اهورا دارو
483 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
484 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
485 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
486 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
487 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
488 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
489 Prospan Syrup شربت پروسپان
490 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
491 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
492 Bronsban Syrup شربت برونسوبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
493 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
494 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
495 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
496 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
497 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
498 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
499 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
500 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
501 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
502 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
503 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
504 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
505 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
506 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
507 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
508 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
509 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
510 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
511 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
512 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
513 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
514 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
515 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
516 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
517 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
518 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
519 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
520 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
521 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
522 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
523 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
524 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
525 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
526 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
527 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
528 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
529 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
530 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
531 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
532 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
533 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
534 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
535 Supermint Drop قطره سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
536 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
537 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
538 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
539 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
540 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
541 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
542 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
543 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
544 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
545 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
546 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
547 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
548 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
549 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
550 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
551 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
552 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
553 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
554 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
555 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
556 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
557 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
558 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
559 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
560 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
561 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جین سنگ داروسازی آیلار طب آذر
562 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
563 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
564 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
565 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
566 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
567 Lovig Capsule کپسول لوویگ داروسازی سبز دارو اسپادانا
568 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
569 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
570 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
571 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
572 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
573 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
574 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
575 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
576 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
577 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
578 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتولیتد داروسازی گل دارو
579 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
580 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
581 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
582 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
583 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
584 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
585 Piascledine Capsule کپسول پیازکلیدین
586 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
587 Arthrocen Capsule کپسول آرتروسن آروین آرمان گستر
588 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
589 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
590 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
591 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
592 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
593 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
594 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
595 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
596 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
597 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
598 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
599 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
600 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
601 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
602 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
603 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
604 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
605 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم داروسازی سپیداج
606 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
607 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
608 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
609 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
610 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
611 Laxaricin Oil for emu روغن لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
612 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
613 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
614 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پیرل داروسازی زهراوی
615 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
616 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
617 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
618 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
619 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
620 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
621 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
622 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
623 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
624 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
625 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
626 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
627 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
628 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
629 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
630 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
631 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
632 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
633 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
634 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
635 Yomogi Capsule کپسول یوموگی
636 Proflor Pouya Capsule کپسول پروفلور پویا
637 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
638 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
639 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
640 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
641 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
642 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
643 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
644 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
645 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
646 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
647 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اوطریفل حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
648 Powergol Capsule کپسول پاورگل داروسازی گل دارو
649 Proscur Capsule کپسول پروسکار داروسازی گل دارو
650 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
651 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
652 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
653 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
654 Kamasotra Capsule کپسول کاماسورتا
655 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
656 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
657 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
658 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
659 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
660 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
661 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
662 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
663 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
664 Pedicough Syrup شربت پدیکاف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
665 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
666 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
667 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
668 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
669 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
670 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
671 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
672 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
673 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
674 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
675 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
676 Thymex plus Syrup شربت تیمکس پلاس داروسازی ایران داروک
677 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
678 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
679 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
680 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
681 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
682 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
683 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
684 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
685 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
686 Zingaman Syrup شربت زینگامن
687 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
688 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
689 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
690 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
691 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
692 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
693 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
694 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
695 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
696 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
697 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
698 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
699 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
700 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
701 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
702 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
703 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
704 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
705 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
706 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
707 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
708 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
709 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
710 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
711 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
712 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
713 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
714 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
715 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
716 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
717 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
718 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
719 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
720 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
721 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
722 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
723 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
724 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
725 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
726 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
727 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
728 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
729 Cystone Tablet قرص سیستون
730 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
731 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
داروسازی عبیدی فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب