شربت پالوما 120 میلی لیتر

Paloma 120ml Syrup

پارس گیتا دارو [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب