محصولات شرکت درمان آرا

محصولات شرکت درمان آرا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
HUMAN ALBUMIN 20% BIOTEST FH Injection,Solution 20%,50ml [ویال هیومن آلبومین 20% بایوتست اف اچ 50 میلی لیتر] BIOTEST Albumin به زودی ...
VENOFUNDIN Injectin, Solution 6%,Ecobag 500ml [محلول تزریق ونوفوندین 6% اکوبگ 500 میلی لیتر] B.BRAUN Etherified Starches به زودی ...
VENOFUNDIN Injectin, Solution 6%,Ecoflac Plus 500ml [محلول تزریق ونوفوندین 6% اکوفلک پلاس 500میلی لیتر] B.BRAUN Etherified Starches به زودی ...
AMINOPLASMAL Injection,Solution 5%,500ml [سرم آمینوپلاسمال 5% 500میلی لیتر] B.BRAUN Amino acid به زودی ...
AMINOPLASMAL Injection,Solution 10%,500ml [سرم آمینوپلاسمال 10% 500میلی لیتر] B.BRAUN Amino acid به زودی ...
HAEMONINE Injection,Powder,Lyophilized 1000 IU [پودر لئوفلیزه هامونین 1000 واحد] BIOTEST Factor IX Complex به زودی ...
HAEMONINE Injection,Powder,Lyophilized 500 IU [پودر لئوفلیزه هامونین 500واحد] BIOTEST Factor IX Complex به زودی ...
HAEMOCTIN SDH Injection,Powder,Lyophilized 500 IU [پودر لئوفلیزه هاموکتین اس دی اچ 500واحد] BIOTEST Factor VIII به زودی ...
INTRATECT Injection 50 mg/ml,100 ml(5 g) [ویال اینتراتکت 50میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر(5گرم)] BIOTEST Immune Globulin Intravenous به زودی ...
INTRATECT Injection 50 mg/ml,50 ml(2.5 g) [ویال اینتراتکت 50میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر(2.5 گرم)] BIOTEST Immune Globulin Intravenous به زودی ...
TRACUTIL Injection 10 ml [آمپول تراکوتیل 10 میلی لیتر] B.BRAUN Trace Metal Combination 2 به زودی ...
ADDAMEL-N Injection 10 ml [آمپول آدامل-ان 10 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Trace Metal Combination 2 به زودی ...
PEDITRACE Injection 10 ml [آمپول پدیاتریس 10 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Trace Metal Combination 2 به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID PLUS Injection 1875 ml [سرم نوتری فلکس لیپید پلاس 1875 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID PLUS Injection 1250 ml [سرم نوتری فلکس لیپید پلاس 1250 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID PLUS Injection 2500 ml [سرم نوتری فلکس لیپید پلاس 2500 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID SPECIAL Injection 625 ml [سرم نوتری فلکس لیپید اسپشیال 625 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID SPECIAL Injection 1875 ml [سرم نوتری فلکس لیپید اسپشیال 1875 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID SPECIAL Injection 1250 ml [سرم نوتری فلکس لیپید اسپشیال 1250 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID PERI Injection 1250 ml [سرم نوتری فلکس لیپید پری 1250 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID PERI Injection 2500 ml [سرم نوتری فلکس لیپید پری 2500 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID PERI Injection 1875 ml [سرم نوتری فلکس لیپید پری 1875 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
AMINOPLASMAL Injection,Solution 10%,250 ml [سرم آمینوپلاسمال 10% 250 میلی لیتر] B.BRAUN Amino acid به زودی ...
AMINOPLASMAL 10% Injection,1000 ml [سرم آمینوپلاسمال 10% 1000 میلی لیتر] B.BRAUN Amino acid به زودی ...
AMINOPLASMAL Injection,Solution 10%,500 ml [سرم آمینوپلاسمال 10% 500 میلی لیتر] B.BRAUN Amino acid به زودی ...
HEPATECT CP Injection 50 mg/ml,40ml [ویال هپاتکت سی پی 50 میلی گرم/میلی لیتر 40 میلی لیتر] BIOTEST Hepatitis B Immunoglobulins به زودی ...
HEPATECT CP Injection 50 mg/ml,2ml [آمپول هپاتکت 50 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] BIOTEST Hepatitis B Immunoglobulins به زودی ...
HEPATECT CP Injection 50 mg/ml,10ml [آمپول هپاتکت 50 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] BIOTEST Hepatitis B Immunoglobulins به زودی ...
PARACETAMOL B.BRAUN Injection 10 mg/ml,100 ml [ویال پاراستامول بی.براون 10 میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر] B.BRAUN Acetaminophen به زودی ...
PARACETAMOL B.BRAUN Injection 10 mg/ml,50 ml [ویال پاراستامول بی.براون 10 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر] B.BRAUN Acetaminophen به زودی ...
Peptamen Junior Milk Powder [شیر خشک پپتامن جونیور] Nestle Health Science Milk Powder به زودی ...
Peptamen Milk Powder [شیر خشک پپتامن] Nestle Health Science Milk Powder به زودی ...
Resource Junior Milk Powder [شیر خشک ریسورس جونیور] Nestle Health Science Milk Powder به زودی ...
LIPOFUNDIN MCT/LCT 10% 500ML [سرم لیپوفوندین 10% 500 میلی لیتر] B.BRAUN Lipid Infusion به زودی ...
LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% 500ML [سرم لیپوفوندین 20% 500 میلی لیتر] B.BRAUN Lipid Infusion به زودی ...
ALBIOMIN 20% 50ML VIAL [ویال آلبیومین 20% 50 میلی لیتر] BIOTEST Albumin به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب