محصولات شرکت دایا طب

محصولات شرکت دایا طب

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
METRIS Injection 5 mg/ml,100 ml [ویال متریس 5 میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر] CLARIS LIFE SCIENCES Metronidazole به زودی ...
MINIRIN MELT Tablet 120 mcg,Sublingual [قرص زیر زبانی مینیرین ملت 120 میکروگرم] FERRING Desmopressin به زودی ...
MINIRIN MELT Tablet 60 mcg,Sublingual [قرص زیر زبانی منیرین ملت 60 میکروگرم] FERRING Desmopressin به زودی ...
MINIRIN Spray 0.1 mg/ml,Nasal [اسپری بینی مینیرین 0.1میلی گرم/میلی لیتر] FERRING Desmopressin به زودی ...
MINIRIN Injection 4 mcg/ml [آمپول مینیرین 4 میکروگرم/میلی لیتر] FERRING Desmopressin به زودی ...
OCTOSTIM Injection 15 mcg/ml [آمپول اوکتوستیم 15میکروگرم/میلی لیتر] FERRING Desmopressin به زودی ...
MINIRIN Tablet 0.1 mg [قرص مینیرین 0.1 میلی گرم] FERRING Desmopressin به زودی ...
MINIRIN Tablet 0.2 mg [قرص مینیرین 0.2 میلی گرم] FERRING Desmopressin به زودی ...
CIPROFLOXACIN Injection 200 mg/100ml [ویال سیپروفلوگزاسین 200 میلی گرم/100 میلی لیتر] CLARIS LIFE SCIENCES Ciprofloxacin به زودی ...
CHORAGON Injection,Powder 5000 U [پودر قابل تزریق کوراگون 5000 واحد] FERRING Human Chorionic Gonadotrophin به زودی ...
OCTREOTIDE ACETATE OMEGA Injection 50 mcg/ml [آمپول اوکتروتاید استات اومگا 50میکروگرم/میلی لیتر] OMEGA Octreotide Acetate به زودی ...
PROVIVE Injection 10mg/ml,50 ml [ویال پروویو 10میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر] CLARIS LIFE SCIENCES Propofol به زودی ...
PROVIVE Injection 10mg/ml,20 ml [ویال پروویو 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر] CLARIS LIFE SCIENCES Propofol به زودی ...
MENOGON Injection,75 IU FSH+75 IU LH [آمپول منوگون 75واحد اف اس اچ+75واحد ال اچ] FERRING Menotropins به زودی ...
MENOPUR Injection,75 IU FSH+75 IU LH [آمپول منوپیور 75واحد اف اس اچ+75واحد ال اچ] FERRING Menotropins به زودی ...
PENTASA Suppository 1 g [شیاف پنتاسا 1 گرم] FERRING Mesalazine به زودی ...
PENTASA Granule 1 g/Sachet [ساشه گرانول پنتاسا 1 گرم] FERRING Mesalazine به زودی ...
PENTASA Tablet 500 mg,Extended Release [قرص آهسته رهش پنتاسا 500 میلی گرم] FERRING Mesalazine به زودی ...
DECAPEPTYL Injection 0.1 mg [آمپول دکاپپتیل 0.1 میلی گرم] FERRING Triptorelin به زودی ...
DECAPEPTYL CR Injection,Powder,Extended Release 3.75 mg [پودر قابل تزریق دکاپپتیل سی آر 3.75 میلی گرم] FERRING Triptorelin به زودی ...
BRAVELLE Injection,Powder 75 IU FSH [پودر قابل تزریق براول 75 واحد اف اس اچ] FERRING Urofollitropin به زودی ...
ENDOMETRIN Tablet 100 mg,Vaginal [قرص واژینال اندومترین 100 میلی گرم] FERRING Progesterone به زودی ...
Biogaia Protectis Chew. Tablet [قرص جویدنی بیوگایا پروتکتیس] Lactobacillus Species 1 به زودی ...
Biogaia Protectis Drop [قطره بیوگایا پروتکتیس] Lactobacillus Species 1 به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب