محصولات شرکت داروسازی سینا دارو

محصولات شرکت داروسازی سینا دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
XEROVIT 250U/G 5G OPH OINT [پماد چشمی زروویت 250 واحد] داروسازی سینا دارو Vitamin A به زودی ...
MYDRAX 1% OPH DROP [قطره چشمی میدراکس 1 درصد] داروسازی سینا دارو Tropicamide-Ophthalmic به زودی ...
MYDRAX 0.5% OPH DROP [قطره چشمی میدراکس نیم درصد] داروسازی سینا دارو Tropicamide-Ophthalmic به زودی ...
TREE SULFA 78G VAG CREAM [کرم واژینال تری سولفا 78 گرم] داروسازی سینا دارو Triple Sulfa به زودی ...
VIROCID OPH DROP [قطره چشمی ویروسید] داروسازی سینا دارو Trifluridine-Ophthalmic به زودی ...
TRILON 40MG/1ML AMP [آمپول تریلون 40 میلی گرم] داروسازی سینا دارو Triamcinolone به زودی ...
OPTIMOL 0.5%OPH DROP [قطره چشمی اپتیمول 0.5%] داروسازی سینا دارو Timolol به زودی ...
AEROTEX 3% TOP OINT [پماد موضعی آرئوتکس 3%] داروسازی سینا دارو Tetracycline به زودی ...
ANESTOCAINE 0.5% OPH DROP [قطره چشمی آنستوکائین 0.5%] داروسازی سینا دارو Tetracaine به زودی ...
BACTIMIDE 10% OPH DROP [قطره چشمی باکتی ماید 10%] داروسازی سینا دارو Sulfacetamide به زودی ...
RINOSALTIN 0.65% NASAL SPRAY [اسپری بینی رینوسالتین 0.65%] داروسازی سینا دارو Sodium Chloride-Nasal به زودی ...
RINOSALTIN 0.65% 20ML NASAL DROP [قطره بینی رینوسالتین 0.65% 20 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Sodium Chloride-Nasal به زودی ...
SALMEX 25MCG/DOSE 200DOSE INHALER [اسپری سالمکس 25 میکروگرم بر دوز 200دوز] داروسازی سینا دارو Salmeterol به زودی ...
VENTALEX 100MCG/DOSE 200DOSE SPRAY [اسپری ونتالکس 200 دوز] داروسازی سینا دارو Salbutamol به زودی ...
RANIJECTIN 50MG/2ML AMP [آمپول رانیجکتین 50 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Ranitidine به زودی ...
HISTINIL 60ML SYRUP [شربت هیستینیل 60 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Promethazine به زودی ...
PRECORD 1% 10ML OPH DROP [قطره چشمی پرکورد 1%] داروسازی سینا دارو Prednisolone-Ophthalmic به زودی ...
MYXACORT OTIC DROP [قطره گوشی میکساکورت] داروسازی سینا دارو Polymyxin NH به زودی ...
SINA TEARS 14MG/ML OPH DROP [قطره چشمی سینا تیرز 14 میلی گیرم بر میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose به زودی ...
GLUPINE 4% OPH DROP [قطره چشمی گلوپین 4%] داروسازی سینا دارو Pilocarpine به زودی ...
GLAUPIN 2% OPH DROP [قطره چشمی گلوپین 2%] داروسازی سینا دارو Pilocarpine به زودی ...
GLUPINE 1% OPH DROP [قطره چشمی گلوپین 1%] داروسازی سینا دارو Pilocarpine به زودی ...
PHENYLEPHRINE ZINC SINADAROU OPH DROP [قطره چشمی فنیل افرین زینک سینا دارو] داروسازی سینا دارو Phenylephrine Zinc به زودی ...
NASOPHRIN 0.5% 10ML NASAL DROP [قطره بینی نازوفرین 0.5% 10 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Phenylephrine به زودی ...
NASOPHRIN 0.25% 10ML NASAL DROP [قطره بینی نازوفرین 0.25% 10 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Phenylephrine به زودی ...
NEOPHRIN 5% OPH DROP [قطره چشمی نئوفرین 5%] داروسازی سینا دارو Phenylephrine به زودی ...
NASOPHRIN 0.5% NASAL SPRAY [اسپری بینی نازوفرین 0.5%] داروسازی سینا دارو Phenylephrine به زودی ...
NASOPHRIN 0.25% NASAL SPRAY [اسپری بینی نازوفرین 0.25%] داروسازی سینا دارو Phenylephrine به زودی ...
BEBENALGIN 60ML SYRUP [شربت ببنالژین 60 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Pediatric Gripe به زودی ...
RINOZOLINE 0.05% 15ML NASAL SPRAY [اسپری بینی رینوزولین0.05% 15 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Oxymetazoline به زودی ...
VIROLYSE 3% OINT OPH [پماد چشمی ویرولیز 3 %] داروسازی سینا دارو Aciclovir به زودی ...
TEOLIN 250MG/10ML AMP [آمپول تئولین 250 میلی گرم/10 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Aminophylline به زودی ...
TEARLOSE 0.5% OPH DROP [قطره چشمی تیرلوز 0.5%] داروسازی سینا دارو Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose به زودی ...
ATRIN 1% OPH DROP [قطره چشمی آترین 1%] داروسازی سینا دارو Atropine Sulfate-Ophthalmic به زودی ...
ATRIN 0.5% OPH DROP [قطره چشمی اترین 0.5%] داروسازی سینا دارو Atropine Sulfate-Ophthalmic به زودی ...
ANAPRIVIN 10ML OPH DROP [قطره چشمی آناپریوین 10 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Naphazoline+Antazoline به زودی ...
NAPRIVIN 0.1% 10ML OPH DROP [قطره چشمی ناپریوین 0.1% 10 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Naphazoline به زودی ...
NAPRISOL 0.05% NASAL SPRAY [اسپری بینی ناپریسول 0.05%] داروسازی سینا دارو Naphazoline به زودی ...
NAPRISOL 0.05% 10ML NASAL DROP [قطره بینی ناپریسول 0.05% 10 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Naphazoline به زودی ...
BECLEX 100MG SPRAY [اسپری بکلکس 100 میکروگرم] داروسازی سینا دارو Beclometasone به زودی ...
BECLEX 250MCG/DOSE 200DOSE INHALER [اسپری بکلکس 250 میکروگرم/دوز] داروسازی سینا دارو Beclometasone به زودی ...
BECLORHIN 50MCG/DOSE NASAL SPRAY [اسپری بینی بکلورین 50 میکروگرم/دوز] داروسازی سینا دارو Beclometasone به زودی ...
BECLEX 50MCG INHALER [اسپری بکلکس 50 میکروگرم] داروسازی سینا دارو Beclometasone به زودی ...
METOPAMID 10MG/2ML AMP [آمپول متوپامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Metoclopramide به زودی ...
RELAXIN 1000MG/10ML AMP [آمپول ریلاکسین 1000 میلی گرم/10 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Methocarbamol به زودی ...
BETASONATE 0.1% OPH DROP [قطره چشمی بتازونیت 0.1%] داروسازی سینا دارو Betamethasone-Ophthalmic به زودی ...
BETASONATE 0.1% OPH OINT [پماد چشمی بتازونیت 0.1%] داروسازی سینا دارو Betamethasone-Ophthalmic به زودی ...
BETASONATE 0.1% LOTION [لوسیون بتازونیت 0.1%] داروسازی سینا دارو Betamethasone-Topical به زودی ...
BETASONATE LA 1ML AMP [آمپول بتازونیت ال آ 1 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Betamethasone به زودی ...
BETASONATE 4MG/ML 1ML AMP [آمپول بتازونیت 4 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Betamethasone به زودی ...
BETAXOL 0.5% OPH DROP [قطره چشمی بتاکسول 0.5%] داروسازی سینا دارو Betaxolol-Ophthalmic به زودی ...
MAFENIDE SD 30G CREAM [کرم مفناید اس دی 30 گرم] داروسازی سینا دارو Mafenide به زودی ...
BRIMOGAN 0.2% OPH DROP [قطره چشمی بریموگان 0.2%] داروسازی سینا دارو Brimonidine به زودی ...
NASOCALCIN 200 NASAL SPRAY [اسپری بینی نازوکلسین 200] داروسازی سینا دارو Calcitonin به زودی ...
NASOCALCIN 100 NASAL SPRAY [اسپری بینی نازوکلسین 100] داروسازی سینا دارو Calcitonin به زودی ...
XYLOGEL 2% GEL [ژل زایلوژل 2%] داروسازی سینا دارو Lidocaine-Local به زودی ...
XYLEX 2% 5ML AMP [آمپول زایلکس 2% 5 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Lidocaine-Systemic به زودی ...
CALTREX 10% 10ML AMP [آمپول کلترکس 10% 10 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Calcium به زودی ...
XYLEX-H 5% 15GR OINT [پماد زایلکس-اچ 5% 15گرم] داروسازی سینا دارو Lidocaine-Local به زودی ...
CHLOBIOTIC 0.5% OPH DROP [قطره چشمی کلوبیوتیک] داروسازی سینا دارو Chloramphenicol-Ophtalmic به زودی ...
CIPLEX OPH DROP [قطره چشمی سیپلکس] داروسازی سینا دارو Ciprofloxacin-Ophthalmic به زودی ...
CLOBET 0.05% 15G CREAM [کرم کلوبت 0.05% 15 گرم] داروسازی سینا دارو Clobetasol به زودی ...
CANDIZOL 1% VAG CREAM [کرم واژینال کاندیزول 1%] داروسازی سینا دارو Clotrimazole به زودی ...
CANDIZOL 1% TOP CREAM [کرم موضعی کاندیزول 1%] داروسازی سینا دارو Clotrimazole به زودی ...
CROMOLEX 1MG/DOSE 200DOSE SPRAY [اسپری کرمولکس 1میلی گرم/دوز 200دوز] داروسازی سینا دارو Cromolyn Sodium به زودی ...
NASOCROM 2% 13ML NASAL SPRAY [اسپری بینی نازوکروم 2% 13 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Cromolyn Sodium به زودی ...
VISOCROM 2% OPH DROP [قطره چشمی ویزوکروم 2%] داروسازی سینا دارو Cromolyn Sodium-Ophthalmic به زودی ...
LATAPROST 0.005% OPH DROP [قطره چشمی لاتاپروست 0.005%] داروسازی سینا دارو Latanoprost به زودی ...
KETOFTALMIC 0.25MG/ML 5ML DROP [قطره کتوفتالمیک 0.25 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Ketotifen به زودی ...
SINAROLAC 0.5% 5ML OPH DROP [قطره چشمی سینارولاک 0.5% 5 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Ketorolac به زودی ...
CROTADERM 10% TOP CREAM [کرم موضعی کروتادرم 10%] داروسازی سینا دارو Crotamiton به زودی ...
DESMEX NASAL SPRAY [اسپری بینی دزمکس] داروسازی سینا دارو Desmopressin به زودی ...
DEXON 0.1% OPH DROP [قطره چشمی دکسون 0.1%] داروسازی سینا دارو Dexamethasone-Ophthalmic به زودی ...
DEXON 8MG/2ML AMP [آمپول دکسون 8 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Dexamethasone به زودی ...
SORFEX 60ML SYRUP [شربت سرفکس 60 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Dextromethorphan+Pseudoephedrine به زودی ...
DICLOPTIN 0.1% OPH DROP [قطره چشمی دیکلوپتین 0.1%] داروسازی سینا دارو Diclofenac-Ophthalmic به زودی ...
HERPIN OPH DROP [قطره چشمی هرپین] داروسازی سینا دارو Idoxuridine به زودی ...
CORTINIL 1% OPH OINT [پماد چشمی کورتینیل 1%] داروسازی سینا دارو Hydrocortisone-Ophthalmic به زودی ...
CORTINIL 1% 15G OINT [پماد کورتینیل 1% 15 گرم] داروسازی سینا دارو Hydrocortisone-topical به زودی ...
HOMYDRIN 2% OPH DROP [قطره چشمی هومیدرین 2%] داروسازی سینا دارو Homatropine به زودی ...
JECTOPARIN 5000U/1ML AMP [آمپول جکتوپارین 5000 واحد/1میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Heparin به زودی ...
GENTEX 80MG/2ML AMP [آمپول جنتکس 80میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Gentamicin به زودی ...
GENTEX 0.3% OPH OINT [پماد چشمی جنتکس 0.3 %] داروسازی سینا دارو Gentamicin-Ophthalmic به زودی ...
GENTEX 0.3% OPH DROP [قطره چشمی جنتکس 0.3%] داروسازی سینا دارو Gentamicin-Ophthalmic به زودی ...
DORZAMIDE 2% OPH DROP [قطره چشمی دورزامید 2%] داروسازی سینا دارو Dorzolamide به زودی ...
FLUSINOSE 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY [اسپری بینی فلوسینوز 50میکروگرم/دوز 200دوز] داروسازی سینا دارو Fluticasone به زودی ...
FLUOCORT OPH DROP [قطره چشمی فلوکورت] داروسازی سینا دارو Fluorometholone به زودی ...
FLUCORTEF 0.025% 15G OINT [پماد فلوکورتف 0.025% 15 گرم] داروسازی سینا دارو Fluocinolone به زودی ...
ERYTHROLIDINE 0.5% OPH OINT [پماد چشمی اریترولیدین 0.5%] داروسازی سینا دارو Erythromycin-Ophthalmic به زودی ...
XYLEX 10% 50ML SPRAY [اسپری زایلکس 10% 50میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Lidocaine-Local به زودی ...
ZILOMOLE (2/0.5)% EYE DROP [قطره چشمی زایلومول 2/0.5 %] داروسازی سینا دارو Dorzolamide+Timolol به زودی ...
EYOSEPT 20ML OPH SOL [محلول چشمی آیوسپت 20میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Ophthalmic Bath OPH Sol به زودی ...
NATRISALT 5% OPH DROP [قطره چشمی ناتری سالت 5%] داروسازی سینا دارو Sodium Chloride OPH به زودی ...
NATRISALT 5% OPH OINT [پمادچشمی ناتری سالت 5%] داروسازی سینا دارو Sodium Chloride OPH به زودی ...
LUBRATEX OPH OINT [پمادچشمی لوبراتکس] داروسازی سینا دارو Simple eye ointment به زودی ...
FLAMEXIN 1% 50G CREAM [کرم فلامکسین 1% 50 گرم] داروسازی سینا دارو Silver Sulphadiazine-Topical به زودی ...
MENTHAGIN 30G OINT [پماد منتاژین 30 گرم] داروسازی سینا دارو Menthol Salicylate به زودی ...
COPROST 50MCG/5MG OPH DROP [قطره چشمی کوپروست 50میکروگرم/5 میلی گرم] داروسازی سینا دارو Latanoprost+Timolol به زودی ...
CLENIL COMPOSITUM 50/100MCG INHALER [اسپری کلنیل کومپوزیتوم 50/100 میکروگرم] داروسازی سینا دارو Salbutamol+Beclomethasone به زودی ...
OTICEPT 1.2% OTIC DROP [قطره گوشی اوتیسپت 1.2%] داروسازی سینا دارو Hydrocortisone+Acetic Acid به زودی ...
CLENIL JET 250MCG/DOSE 200DOSE INHALER [اسپری کلنیل جت 250 میکروگرم/دوز 200 دوز] داروسازی سینا دارو Beclometasone به زودی ...
EYOSEPT 60ML OPH SOL [محلول چشمی آیوسپت 60 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Ophthalmic Bath OPH Sol به زودی ...
OLANTIN 5MG/5ML OPH DROP [قطره چشمی اولانتین] داروسازی سینا دارو Olopatadine به زودی ...
RESTANEX 0.05% 200DOSE NASAL SPRAY [اسپری بینی رستانکس 0.05% 200 دوز] داروسازی سینا دارو Mometasone به زودی ...
Lacrosporin 0.05% Eye Drop [قطره چشمی لاکروسپورین 0.05%] داروسازی سینا دارو Ciclosporin به زودی ...
CIPLEX® 0.3% OPH OINT [پماد چشمی سیپلکس 0.3%] داروسازی سینا دارو Ciprofloxacin-Ophthalmic به زودی ...
Sinalone Single use eye drops 0.5 ml [قطره یکبار مصرف سینالون 0.5 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose به زودی ...
AZITHREX 1% 2.5ML OPH Drop [قطره چشمی آزیترکس 1% 2.5 میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Azithromycin به زودی ...
DEXON 0.1% 5ML OPHT Drop [قطره چشمی دکسون 0.1% 5میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Dexamethasone به زودی ...
SINALONE ADVANCED 0.2% 0.5 ML Single Drop [قطره تک دوز سینالون ادونسد 0.2% 5میلی لیتر] داروسازی سینا دارو Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose به زودی ...
شرکت داروسازی سینا دارو
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب