محصولات شرکت دارو سازی طب مفید نیکان

محصولات شرکت دارو سازی طب مفید نیکان

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
APREXANT 125/80/80 MG Capsule [کپسول اپرکسانت 125/80/80 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Aprepitant به زودی ...
METFIDEX 500 MG Tablet [قرص متفیدکس 500 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Metformin به زودی ...
PROCIAL 5 MG Tablet-TADALAFIL Mofid [قرص پروسیال 5 میلی گرم-تادالافیل مفید] دارو سازی طب مفید نیکان Tadalafil به زودی ...
BACLOFEN Mofid 25 MG Tablet [قرص باکلوفن مفید 25 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Baclofen به زودی ...
BACLOFEN Mofid 10 MG Tablet [قرص باکلوفن مفید 10 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Baclofen به زودی ...
SOLIFENACIN MOFID 10 MG Tablet [قرص سولیفناسین مفید 10 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Solifenacin به زودی ...
SOLIFENACIN MOFID 5 MG Tablet [قرص سولیفناسین مفید 5 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Solifenacin به زودی ...
SORBITOL MOFID 5 Gr Powder [پودر سوربیتول مفید 5 گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Sorbitol به زودی ...
STRAXIN 40 MG Capsule [کپسول استراکسین 40 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Atomoxetine به زودی ...
STRAXIN 10 MG Capsule [کپسول استراکسین 10 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Atomoxetine به زودی ...
ITRACONAZOLE MOFID 100 MG Tablet [قرص ایتراکونازول مفید 100 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Itraconazole به زودی ...
MEBENDAZOLE MOFID 100 MG Tablet [قرص مبندازول مفید 100 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Mebendazole به زودی ...
LOSARTAN MOFID 25 MG Tablet [قرص لوزارتان مفید 25 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Losartan به زودی ...
ACETAMINOPHEN MOFID 325 MG Tablet [قرص استامینوفن مفید 325 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Acetaminophen به زودی ...
ALENDRONATE MOFID 10 MG Tablet [قرص آلندرونیت مفید 10 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Alendronate به زودی ...
SUMATRIPTAN MOFID 50 MG Tablet [قرص سوماتریپتان مفید 50 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Sumatriptan به زودی ...
ZALEPTA 10 MG Capsule [کپسول زالپتا 10میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Zaleplon به زودی ...
ZALEPTA 5 MG Capsule [کپسول زالپتا 5 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Zaleplon به زودی ...
LEXODEP 20 MG Tablet [قرص لگزودپ 20 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Escitalopram به زودی ...
LEXODEP 5 MG Tablet [قرص لگزودپ 5 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Escitalopram به زودی ...
LEXODEP 10 MG Tablet [قرص لگزودپ 10 میلی گرم] دارو سازی طب مفید نیکان Escitalopram به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب