محصولات شرکت B.BRAUN

محصولات شرکت B.BRAUN

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
PROPOFOL-LIPURO Injection 20mg/ml,50 ml [ویال پروپوفول-لیپورو 20 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر] B.BRAUN Propofol به زودی ...
PROPOFOL-LIPURO Injection 10mg/ml,50 ml [ویال پروپوفول-لیپورو 10 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر] B.BRAUN Propofol به زودی ...
PROPOFOL-LIPURO Injection 10mg/ml,20 ml [ویال پروپوفول-لیپورو 10 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر] B.BRAUN Propofol به زودی ...
VENOFUNDIN Injectin, Solution 6%,Ecobag 500ml [محلول تزریق ونوفوندین 6% اکوبگ 500 میلی لیتر] B.BRAUN Etherified Starches به زودی ...
VENOFUNDIN Injectin, Solution 6%,Ecoflac Plus 500ml [محلول تزریق ونوفوندین 6% اکوفلک پلاس 500میلی لیتر] B.BRAUN Etherified Starches به زودی ...
AMINOPLASMAL Injection,Solution 5%,500ml [سرم آمینوپلاسمال 5% 500میلی لیتر] B.BRAUN Amino acid به زودی ...
AMINOPLASMAL Injection,Solution 10%,500ml [سرم آمینوپلاسمال 10% 500میلی لیتر] B.BRAUN Amino acid به زودی ...
TRACUTIL Injection 10 ml [آمپول تراکوتیل 10 میلی لیتر] B.BRAUN Trace Metal Combination 2 به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID PLUS Injection 1875 ml [سرم نوتری فلکس لیپید پلاس 1875 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID PLUS Injection 1250 ml [سرم نوتری فلکس لیپید پلاس 1250 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID PLUS Injection 2500 ml [سرم نوتری فلکس لیپید پلاس 2500 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID SPECIAL Injection 625 ml [سرم نوتری فلکس لیپید اسپشیال 625 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID SPECIAL Injection 1875 ml [سرم نوتری فلکس لیپید اسپشیال 1875 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID SPECIAL Injection 1250 ml [سرم نوتری فلکس لیپید اسپشیال 1250 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID PERI Injection 1250 ml [سرم نوتری فلکس لیپید پری 1250 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID PERI Injection 2500 ml [سرم نوتری فلکس لیپید پری 2500 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
NUTRIFLEX LIPID PERI Injection 1875 ml [سرم نوتری فلکس لیپید پری 1875 میلی لیتر] B.BRAUN Amino Acid+Lipid+Glucose INF به زودی ...
AMINOPLASMAL Injection,Solution 10%,250 ml [سرم آمینوپلاسمال 10% 250 میلی لیتر] B.BRAUN Amino acid به زودی ...
AMINOPLASMAL 10% Injection,1000 ml [سرم آمینوپلاسمال 10% 1000 میلی لیتر] B.BRAUN Amino acid به زودی ...
AMINOPLASMAL Injection,Solution 10%,500 ml [سرم آمینوپلاسمال 10% 500 میلی لیتر] B.BRAUN Amino acid به زودی ...
PARACETAMOL B.BRAUN Injection 10 mg/ml,100 ml [ویال پاراستامول بی.براون 10 میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر] B.BRAUN Acetaminophen به زودی ...
PARACETAMOL B.BRAUN Injection 10 mg/ml,50 ml [ویال پاراستامول بی.براون 10 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر] B.BRAUN Acetaminophen به زودی ...
LIPOFUNDIN MCT/LCT 10% 500ML [سرم لیپوفوندین 10% 500 میلی لیتر] B.BRAUN Lipid Infusion به زودی ...
LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% 500ML [سرم لیپوفوندین 20% 500 میلی لیتر] B.BRAUN Lipid Infusion به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب