محصولات شرکت روژین دارو

محصولات شرکت روژین دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
THYMO Injection,Powder,Lyophylized 25 mg [پودر قابل تزریق تیمو 25 میلی گرم] GENZYME Antilymphocyte Immunoglobulins به زودی ...
CETROTIDE Injection,Powder 3 mg [پودر قابل تزریق ستروتاید 3میلی گرم] SERPERO Cetrorelix به زودی ...
CETROTIDE Injection,Powder 250 mcg [پودر قابل تزریق ستروتید 250 میکروگرم] SERPERO Cetrorelix به زودی ...
GLUCOPHAGE Tablet 1000 mg [قرص گلوکوفاژ 1000 میلی گرم] MERCK SANTE Metformin به زودی ...
GLUCOPHAGE Tablet 500 mg [قرص گلوکوفاژ 500 میلی گرم] MERCK SANTE Metformin به زودی ...
FLUDARA Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق فلودرا 50میلی گرم] GENZYME Fludarabine به زودی ...
GONAL-F Injection,Powder 75 IU vial [پودر قابل تزریق گونال-اف 75واحد] MERCK SERONO Recombinant Follitropin Alfa به زودی ...
REBIF Injection,Prefilled syringe 44 mcg [سرنگ آماده تزریق ربیف 44میکروگرم] MERCK SERONO Interferon Beta-1A به زودی ...
EUTHYROX Tablet 50 mcg [قرص یوتیروکس 50میکروگرم] MERCK KGaA Levothyroxine Sodium به زودی ...
EUTHYROX Tablet 100 mcg [قرص یوتیروکس 100 میکروگرم] MERCK KGaA Levothyroxine Sodium به زودی ...
TRINITROSAN Injection 5 mg/ml,1 ml [آمپول تری نیتروسان 5میلی گرم/میلی لیتر 1میلی لیتر] MERCK KGaA Nitroglycerin به زودی ...
RENAGEL Tablet 800 mg [قرص رناژل 800 میلی گرم] GENZYME Sevelamer به زودی ...
GONAL-F 300IU Injection 600IU/ml,0.5 ml-Pen [پن گونال-اف 300واحد 0.5 میلی لیتر] MERCK SERONO Recombinant Follitropin Alfa به زودی ...
GONAL-F 450IU Injection 600IU/ml,0.75 ml-Pen [پن گونال-اف 450واحد 0.75 میلی لیتر] MERCK SERONO Recombinant Follitropin Alfa به زودی ...
GONAL-F 900IU Injection 600IU/ml,1.5 ml-Pen [پن گونال-اف 900واحد 1.5 میلی لیتر] MERCK SERONO Recombinant Follitropin Alfa به زودی ...
SANCUSO Patch,Extended Release 3.1 mg/24 hour [پچ آهسته رهش سانکوسو 3.1 میلی گرم/24 ساعت] PROSTRAKAN Granisetron به زودی ...
DIAMICRON MR Tablet 30 mg,Extended Release [قرص دیامیکرون ام آر 30 میلی گرم آهسته رهش] SERVIER Gliclazide به زودی ...
NATRILIX 1.5 mg SR Tablet [قرص آهسته رهش ناتریلیکس 1.5 میلی گرم] SERVIER Indapamide به زودی ...
CEREZYME Injection,Powder,Lyophilized 400 IU [پودر لئوفلیزه سرزیم 400 واحد] GENZYME Imiglucerase به زودی ...
CEREZYME Injection,Powder,Lyophilized 200 IU [پودر لئوفلیزه سرزیم 200 واحد] GENZYME Imiglucerase به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب