محصولات شرکت داروسازی روناک دارو

محصولات شرکت داروسازی روناک دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ZOLENA 4MG/5ML INJ [ویال زولنا 4میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Zoledronic Acid به زودی ...
PEPTICARE 40MG FOR INFUSION [ویال پپتیکر 40 میلی گرم، پودر لیوفیلیزه برای تزریق] داروسازی روناک دارو Pantoprazole به زودی ...
DESFONAK 500MG VIAL [ویال دسفوناک 500 میلی گرم، پودر لیوفیلیزه برای تزریق] داروسازی روناک دارو Deferoxamine به زودی ...
Medrolin injection 500mg [پودر لئوفیلیزه مدرولین 500 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Methylprednisolone به زودی ...
Ciprox vial 200mg/20ml [ویال سیپروکس 200میلی گرم/20میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Ciprofloxacin به زودی ...
ROLEXAN100MG/ML 4000U-0.4ML SYRINGE [سرنگ آماده تزریق رولکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحد] داروسازی روناک دارو Enoxaparin Sodium به زودی ...
ROLEXAN 100MG/ML6000U-0.6ML SYRINGE [سرنگ آماده تزریق رولکسان 100 میلی گرم/میلی لیتر 6000 واحد] داروسازی روناک دارو Enoxaparin Sodium به زودی ...
VALPROATE SODIUM RONAK DAROU 400MG VIAL [ویال والپروات سدیم روناک دارو 400 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Sodium Valproate به زودی ...
ROFOLIN® 200MG/20ML VIAL [ویال روفولین 200 میلی گرم/20 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Folinic Acid به زودی ...
ROFOLIN® 30MG/3ML AMP [آمپول روفولین 30 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Folinic Acid به زودی ...
DESFONAK® 2G VIAL [ویال دسفوناک 2 گرم] داروسازی روناک دارو Deferoxamine به زودی ...
RONAL F Lyophilized Powder 75 IU [پودر لئوفیلیزه رونال اف 75 واحد] داروسازی روناک دارو Recombinant Follitropin Alfa به زودی ...
MENOTRON 75/75IU Vial [ویال منوترون 75 واحد] داروسازی روناک دارو Menotropins به زودی ...
RONULIN R 100IU/ML 10 ML Vial [ویال رنولین آر 100واحد/میلی لیتر 10 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Insulin به زودی ...
RONULIN N 100IU/ML 10 ML Vial [ویال رنولین ان 100واحد/میلی لیتر 10 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Insulin به زودی ...
GONAREX 5000IU POWDER FOR SOLUTION [پودر قابل تزریق گنارکس 5000 واحد] داروسازی روناک دارو Human Chorionic Gonadotrophin به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب