قرص آملودیپین فاخر 5 میلی گرم

AMLODIPINE FAKHER 5MG TAB

داروسازی فاخر [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب