آمپول زپادیک 10 میلی گرم/2 میلی لیتر


ZEPADIC 10MG/2ML AMP

داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]

داروسازی کاسپین تامین

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب