کپسول نرم جنی کلد(دی)

GENICOLD(DAY) CAP(SOFTGEL)

داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب