محصولات شرکت داروسازی ژنیان فارمد

محصولات شرکت داروسازی ژنیان فارمد

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
EFRIGEN 30MG SOFTGEL CAP [کپسول نرم افریژن 30 میلی گرم] داروسازی ژنیان فارمد Pseudoephedrine به زودی ...
GENICOLD(DAY) CAP(SOFTGEL) [کپسول نرم جنی کلد(دی)] داروسازی ژنیان فارمد Adult cold به زودی ...
GENICOLD(NIGHT) CAP(SOFT GEL) [کپسول نرم جنی کلد(نایت)] داروسازی ژنیان فارمد Adult cold به زودی ...
GENISTAMINE 230.8MG SOFTGEL CAP [کپسول نرم ژنیستامین 230.8 میلی گرم] داروسازی ژنیان فارمد Antihistamine Decongestant به زودی ...
AZITHROGEN 250MG CAP [کپسول آزیتروژن 250 میلی گرم] داروسازی ژنیان فارمد Azithromycin به زودی ...
CEFAZOGEN® 1G VIAL [ویال سفازوژن 1 گرم] داروسازی ژنیان فارمد Cefazolin به زودی ...
CEFIXIGEN® 400MG TAB [قرص سفیکسی ژن 400 میلی گرم] داروسازی ژنیان فارمد Cefixime به زودی ...
CEFIXIGEN® 100MG/5ML 100ML SUSP [سوسپانسیون سفیکسیژن 100 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی ژنیان فارمد Cefixime به زودی ...
CEFTRIAXONE GEN 1G VIAL [ویال سفتریاکسون ژن 1 گرم] داروسازی ژنیان فارمد Ceftriaxone به زودی ...
CEFTRIAGEN® 500MG VIAL [ویال سفتریاژن 500 میلی گرم] داروسازی ژنیان فارمد Ceftriaxone به زودی ...
GENITRET 20MG CAP [کپسول ژنیترت 20 میلی گرم -ژنی ترت] داروسازی ژنیان فارمد Isotretinoin به زودی ...
GENITHICONE® 125MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم ژنیتیکون 125 میلی گرم] داروسازی ژنیان فارمد Dimeticone به زودی ...
SEVELAGEN 800MG TAB [قرص سولاژن 800 میلی گرم] داروسازی ژنیان فارمد Sevelamer به زودی ...
Genilax Softgel [سافت ژل ژنی لاکس] داروسازی ژنیان فارمد Ricinus communis به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب