قرص متوپرولول اوه سینا 95 میلی گرم

METOPROLOL ER AVIECANNA 95MG ER TAB

داروسازی آوه سینا [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی آوه سینا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب