قرص متوپرولول اوه سینا 95 میلی گرم

METOPROLOL ER AVIECANNA 95MG ER TAB

داروسازی آوه سینا [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب