قلم تزریق لومیر 100 واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر

LEVEMIR Injection 100 IU/ml,3 ml PFS

NOVONORDISK [ دانمارک ]
نوونورد دیسک پارس
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب