ساشه روکادرین 2.5 گرم

Rucardin 2.5gr Sachet

شرکت داروسازی قائم دارو [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب