قرص متوپرولول پورسینا 50 میلی گرم

METOPROLOL PURSINA 50 TAB

داروسازی پور سینا [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی پور سینا

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب