سوسپانسیون آزیترودر 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 15 میلی لیتر

AZITHRODOR 200MG/5ML 15ML SUSP

داروسازی درسا دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب