قرص سیپروترون استات استراژن 100 میلی گرم

CYPROTERONE ACETATE STRAGEN Tablet 100 mg

STRAGEN [ بریتانیا ]
آتی فارمد
هورمون های جنسی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب